Се­ул на карантині...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Пра­ців­ни­ки ме­тро­по­лі­те­ну у Сеулі, сто­ли­ці Пів­ден­ної Ко­реї, де­зін­фі­ку­ють ва­го­ни. Та­кі за­хо­ди без­пе­ки пов’яза­ні із но­ви­ми ви­пад­ка­ми за­хво­рю­ва­н­ня на близь­ко­схі­дний ре­спі­ра­тор­ний син­дром. За остан­ні дні у Сеулі за­фі­ксо­ва­но п’ять но­вих ви­пад­ків.

За­галь­не чи­сло під­твер­дже­них ви­пад­ків БСРС ся­гну­ло 36. Троє хво­рих по­мер­ли. Ми­ну­ло вже два ти­жні від­то­ді, як у кра­ї­ні був за­фі­ксо­ва­ний пер­ший ви­па­док хво­ро­би. Ста­ном на за­раз 90 лю­дей пе­ре­ві­ря­ють на на­яв­ність ві­ру­су, а ще 1300 пе­ре­бу­ва­ють на карантині.

Та­кож ко­рей­ський уряд за­крив по­над 700 на­вчаль­них за­кла­дів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.