По­до­рож Укра­ї­ною з ви­со­ко­швид­кі­сним Iн­тер­не­том,

Або Як су­ча­сні те­хно­ло­гії ро­блять ман­дри до­сту­пні­ши­ми і ці­ка­ві­ши­ми

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Ту рис тич ний се зон цьо го ро ку нав ряд чи мож на на зва ти тра ди цій ним. З огля­ду на кри­ти­чну си­туа цію в еко но мі ці, вій ну на схо­ді кра­ї­ни та ане­ксію Кри - му, вже дру­гий рік по­спіль ук - ра їн ці шу ка ють но ві ло ка ції для до­слі­дже­н­ня та від­по­чин­ку. З ін шо го бо ку, це дає хо ро ший шанс де таль ні ше ви вчи ти ту - рис тич ний по тен ці ал Укра ї ни. Адже, без умов но, по їха ти — є ку ди. І в цьо му мо жуть до по - мог ти ін но ва цій ні роз роб ки як за­кор­дон­них, так і ві­тчи­зня­них ви­на­хі­дни­ків.

ВІР­ТУ­АЛЬ­НИЙ ТУ­РИЗМ

На прик лад, ко жен охо чий мо же ско рис та ти ся но ви ми ін - стру­мен­та­ми всім ві­до­мих карт Google. Се ред них — про ект ци­фро­во­го пе­ре­тво­ре­н­ня Укра­ї­ни, який все­сві­тньо ві­до­ма ком­па­нія ре­а­лі­зо­вує вже по­над рік. Йде­ться про на­не­се­н­ня на по­пу­ляр­ні кар­ти ту­ри­сти­чних мі­сце­во­стей рі­зних обла­стей.

Сьо­го­дні здій­сни­ти вір­ту­аль­ну по­до­рож най­ці­ка­ві­ши­ми мі­сця­ми, щоб ді­зна­ти­ся біль­ше напередодні сво­єї по­їзд­ки, не від­хо­дя­чи від екра­ну комп’юте­ра, мож на у Льво ві та Рів но му. А кіль­ка ти­жнів то­му до про­е­кту до лу чи ли ще один ре гі он — Хер­сон­щи­ну.

« У су час но му сві ті Ін­тер нет ві ді грає над зви чай но важ ли ву роль у роз вит ку еко но мі ки як ре­гіо­ну, мі­ста, так і кра­ї­ни в ці­ло му. В Хер сон щи­ни є ве­ли кий ту рис тич ний по тен ці ал, і, що ва­жли­во, до ре­гіо­ну існує ве­ли­ка за­ці­кав­ле­ність як усіх верств укра­їн­сько­го су­спіль­ства, так і лю­дей із-за кор­до­ну. Ми, зі сво­го бо­ку, із за­до­во­ле­н­ням про­по­ну­є­мо най­су­ча­сні­ші те­хно­ло­гії, вір­ту­аль­ні ін­стру­мен­ти та на­ші екс пер т ні знан ня, які до по мо - жуть на да ти до дат ко вий пош - товх ре гі о ну і по ка за ти йо го кра су всьо му сві то ві » , — го во - рить ди рек тор Google- Укра ї на Дми­тро Шо­лом­ко.

Для оциф ру ван ня кож но го ре гі о ну оби ра єть ся свій фо кус, роз по ві да ють в Google. Якщо у Рів но му ак цен ту ва ли ува гу на ту­ри­змі та осві­ті, а у Льво­ві на дер жав но му управ лін ні ( під го - тов­ці держ­слу­жбов­ців, оброб­ці да них для дер жав них уста нов та під­го­тов­ці он­лайн-ре­сур­сів), то в Хер­со­ні ав­то­ри про­е­кту на - го ло шу ва ли са ме на еко ту риз - мі. Від так, за по над пів ро ку спіль но ти Google Кар то граф та Па но рам про ве ли ве ли ку ро бо - ту. Вреш ті бу ло на не се но на кар­ти по­над 1000 об’єктів со­ці­аль но го, ту рис тич но го та сус - піль­но­го зна­че­н­ня — го­те­лі, ба - зи від­по­чин­ку, пам’ятки, шко­ли, ВУЗи, лі­кар­ні, му­зеї, бі­бліо­те ки то що. Та кож на Google Кар тах те пер мож на по ба чи ти ство­ре­ні фо­то­сфе­ри та роз­ро­бле­ні фо то ту ри та ки ми ви знач ни - ми міс ця ми Хер сон щи ни, як Аска­нія-Но­ва, Оле­шків­ські пі­ски, Острів Джа рил гач, На ці о - наль ний парк та озе ро Си ваш, Острів Бі­рю­чий та Дні­пров­ські плав­ні.

Ще один ре­зуль­тат ре­а­лі­за­ції про­ек ту — в сі ч ні най­ак тив ні­ші ме­шкан­ці Хер­сон­сько­го ре­гіо­ну об’єд­на­ли­ся в Спіл­ку кар­то­гра­фів, яка сьо­го­дні на­ра­хо­вує по­над 60 уча­сни­ків. «Кар­то­гра­фом я став бук валь но з осе ні, ко ли по­тра­пив на пер­ший меп-кемп, який про­хо­див на Хер­сон­щи­ні. До цьо­го я розробляв ту­ри­сти­чні мар­шру­ти, оскіль­ки сам ду­же лю­блю по­до­ро­жу­ва­ти Хер­сон - щи­ною. Всі свої ман­дри я по­тім опи­сую і до­даю мар­шрут, який я про шов, че рез ін стру мент Google «Мої кар­ти», — роз­по­від­ає ко­ор­ди­на­тор Спіл­ки кар­то­гра­фів Хер­сон­ської обла­сті Ма­ксим Ре­ті­вой.

На­ра­зі на ра­хун­ку Ма­кси - ма — близь­ко 2000 ти­сяч пра - вок. «Але я на­ма­га­ю­ся ро­би­ти які­сні змі­ни — не про­сто ма­лю­ва­ти бу­дин­ки. Ко­ли я на­но­шу якусь ком­па­нію, то за­пов­нюю до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію — час ро­бо ти, опис, по­си ла­н­ня на сайт», — роз­по­від­ає Ре­ті­вой. На од не та ке на не сен ня ко ор ди на - тор Спіл­ки хер­сон­ських кар­то­гра­фів ви­тра­чає 5—10 хви­лин.

У ці ло му ж, ка же Мак сим, за пов нен ня кар ти до дає ще біль ше мо ти ва ції для по до ро - жей. « Якщо ра ні ше я по до ро - жу вав і в ме не був по тяг ли ше до при год та ес те тич них на со - лод, то те пер у ме не є ще один сти мул — на не сен ня на кар ти но­вих місць, тоб­то сти­мул по­до­ро­жу­ва­ти ти­ми мі­сця­ми, де ще жо­дно­го ра­зу не був», — під­су­мо­вує ко­ор­ди­на­тор Спіл­ки кар­то­гра­фів.

МАЙ­ДАН­ЧИК ДЛЯ КО­МУ­НІ­КА­ЦІЙ МІЖ МАНДРІВНИКАМИ

За при­бли­зни­ми під­ра­хун­ка­ми, що ро ку в Укра ї ні від бу ва - єть ся близь ко міль йо на різ них акцій, і пів­то­ра мі­льяр­ди лю­дей їх від­ві­ду­ють. При цьо­му біль­ше по­ло­ви­ни від­ві­ду­ва­чів при­бу­ває з ін­ших ре­гіо­нів. «Ко­ли лю­ди­на при­їжджає до мі­ста, во­на ці­ка­ви­ться, як до­бра­ти­ся до го­те­лю, де по се ли ти ся » , — роз по ві дає Яро­слав Ма­кси­мо­вич.

Йо­го мо­біль­ний до да ток «2event» по­кли­ка­ний зро­би­ти пе ре бу ван ня в до ро зі при єм ні - шим та ко­ри­сні­шим. «Так ста­ло­ся, що я від­ві­ду­вав ба­га­то рі­зних за хо дів — фес ти ва лів та кон фе рен цій, сам ор га ні зу вав кіль­ка де­ся­тків та­ких дійств. І, оскіль­ки я жи­ву у Льво­ві, до­во­ди­ло­ся ба­га­то їзди­ти Укра­ї­ною. Одно­го ра­зу під час по­до­ро­жі я по­мі­тив, що при­бли­зно 70% па­са жи рів зо се ред же ні на сво їх гад же тах. Сам я за час до ро ги про чи тав весь « Фей с бук » , «Твіт­тер», но­ви­ни. По­трі­бно бу­ло ще чи­мось зайня­ти­ся. Мо­жна бу­ло по­зна­йо­ми­ти­ся, але якось не­зру­чно під­хо­ди­ти і від­во­лі­ка­ти лю­ди­ну. То­му я ви­рі­шив ство ри ти мо біль ний до да ток, щоб лю­ди мо­гли про­сто «за­че­кі­ни­ти­ся» на по­тяг і ро­зу­мі­ти, хто ще з ни ми їде, і, мож ли во, там по­зна­йо­ми­ти­ся і по­спіл­ку­ва­ти­ся», — роз­по­від­ає Ма­кси­мо­вич.

Сьо год ні « 2event » — це мо - біль­ний до­да­ток, за до­по­мо­гою яко­го мо­жна за­бро­ню­ва­ти кви­ток на до ро гу, ак цію, но мер в го те лі й не ли ше це. « Та кож мож на ба чи ти спи сок лю дей, які їдуть на за­хо­ди, їхню ро­бо­ту, по­са­ду, бо ко­ли во­ни «че­кі­нять ся » , то вка зу ють, чим ко - ри­сні для ін­ших та що шу­ка­ють під час ці­єї по­дії. Та­ким чи­ном прос ті ше зро зу мі ти, з ким ви хо че те по знай о ми ти ся » , — го - во­рить Яро­слав.

«АВТОСТОП» ОН-ЛАЙН

Для тих, хто не по­лю­бляє по­до­ро­жу­ва­ти в мар­шру­тни­ми та­ксі, по­їзда­ми чи еле­ктри­чка­ми, ви­на­хі­дни­ки про­по­ну­ють рі­зні сер­ві­си для по­шу­ку по­пу­тни­ків ще до по­їзд­ки. Тоб­то, якщо у вас є ав­то­мо­біль і вам по­трі­бно са­мо­му ді­ста­ти­ся до яко­гось мі­ста, ви про­по­ну­є­те на та­кій пла­тфор­мі кіль­кість віль­них місць в ав­то­мо­бі­лі та ці­ну, за якою го­то­ві під­вез­ти лю­ди­ну до мі­сця при­зна­че­н­ня. І для водія, і для то­го, хто їде з ним, — це хо­ро­ша мо­жли­вість за­оща­ди­ти, зро­би­ти свою по­до­рож більш ці­ка­вою та по­зна­йо­ми­ти­ся із но­ви­ми лю­дьми

Для тих, хто не по­лю­бляє по­до­ро­жу­ва­ти мар­шру­тни­ми та­ксі, по­їзда­ми чи еле­ктри­чка­ми, ви­на­хі­дни­ки про­по­ну­ють рі­зні сер­ві­си для по­шу­ку по­пу­тни­ків ще до по­їзд­ки. Тоб­то, якщо у вас є ав­то­мо­біль і вам по­трі­бно са­мо­му ді­ста­ти­ся до пев­но­го мі­ста, ви про­по­ну­є­те на та­кій пла­тфор­мі кіль­кість віль­них місць в ав­то­мо­бі­лі й ці­ну, за якою го­то­ві під­вез­ти лю­ди­ну до мі­сця при­зна­че­н­ня. І для водія, і для то­го, хто їде з ним, — це хо­ро­ша мо­жли­вість за­оща­ди­ти, зро­би­ти свою по­до­рож більш ці­ка­вою та по­знай оми­ти ся з но­ви ми людь ми.

Се ред та ких най по пу ляр ні - ших до дат ків — роз роб ка сту - ден та Стен фор да Фре де рі ка Маз­зел­ли — BlaBlaCar. Сьо­го­дні цим до дат ком ко рис ту єть ся по­над 20 міль­йо­нів осіб із май­же 20 кра їн сві ту ( Бель гія, Ве - ли ко бри та нія, Iн­дія, Мек си ка, Хор­ва­тiя то­що).

Укра їнсь кі роз роб ни ки сво - го ча су та кож ство ри ли по діб - ний до да ток. Він з’ явив ся ще під час Май­да­ну як за­сіб по­шу­ку по пут ни ків, щоб швид ше мо­жна бу­ло ді­ста­ти­ся до го­лов - ної пло щі Ки є ва. Про то тип GiveMeALift ІТ-шни­ки ство­ри­ли у груд ні 2013 під час Май - дан- ха ка то ну ІТ- на ме ту, про який ра ні ше пи сав « День » . Пов но цін но пра цю ва ти сер віс по чав на по чат ку 2014 ро ку. Щоб ско­ри­ста­ти­ся ним, по­трі­бно за ре єс т ру ва ти ся че рез свій про­філь у со­цме­ре­жі. До сло­ва, та ка фор ма ре єс т ра ції зав ж ди до по мо же ді зна ти ся на пе ред, хто ваш во­дій чи по­пу­тник.

Як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, за рік іс ну ван ня в сис те мі Give Me - ALift за­ре­є­стру­ва­ло­ся 1944 ко­рис ту ва ча, які здій с ни ли 4235 по­їздок за­галь­ною дов­жи­ною по над 35 ти сяч кі ло мет рів. А в се­ре­ди­ні кві­тня роз­ро­бни­ки за­пус ти ли веб- ін тер фейс сер ві су та мо­жли­вість не ли­ше шу­ка­ти по­пу­тни­ків у ре­аль­но­му ча­сі, а й фор­му­ва­ти мар­шру­ти та за­ли­ша­ти за­яв­ки за­зда­ле­гідь.

P.S: Бе­зу­мов­но, це ще не всі мож ли вос ті, які про по нує су - час на ІТ- ін дус т рія лю би те лям по до ро жу ва ти. З ни ми « День » по знай о мить чи та чів у на ступ - них но­ме­рах га­зе­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.