«Час пе­ре­хо­ди­ти від ау­тсор­син­га до стар­та­пів»

Ко­ли­шній хар­ків’янин, аме­ри­кан­ський ін­ве­стор і во­лон­тер Ми­ко­ла Бі­ло­гор­ський дав по­ра­ди укра­їн­ським про­гра­мі­стам

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Альо­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

Пи­та­н­ня роз­ви­тку ІТ-те­хно­ло­гій і гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Укра­ї­ни ор­га­ні­чно по­єд­на­ли­ся в одно­му обго­во­рен­ні, яке про­вів у Хар­ко­ві успі­шний про­гра­міст та ін­ве­стор, спів­ро­бі­тник Фейс­бу­ка і за­снов­ник бла­го­дій­ної ком­па­нії Nova Ukraine, 35-рі­чний Ми­ко­ла Бі­ло­гор­ський.

ВІД ПО­ЧА­ТКУ 2014 РО­КУ NOVA UKRAINE ПЕ­РЕ­РА­ХУ­ВА­ЛА БЛИЗЬ­КО 100 ТИ­СЯЧ ДО­ЛА­РІВ

Ко­ли­шній хар­ків’янин, який сту­ден­том-пер­шо­кур­сни­ком ви­їхав до Ка­на­ди 1996 ро­ку і з 2006 ро­ку пра­цює у все­сві­тньо­ві­до­мій «Си­лі­ко­но­вій до­ли­ні» Ка­лі­фор­нії, Ми­ко­ла Бі­ло­гор­ський із пер­ших днів Май­да­ну по­чав га­ря­че під­три­му­ва­ти укра­їн­ських па­трі­о­тів, ор­га­ні­зо­ву­вав ба­га­то­ти­ся­чні Єв­ро­май­да­ни в Сан-Фран­ци­ско, на­да­вав ін­фор­ма­цій­ну і ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу. Він пов’яза­ний з Укра­ї­ною кров­ни­ми уза­ми, в Хар­ко­ві жи­ве йо­го ба­тько — Оле­ксандр Бі­ло­гор­ський, ві­до­мий пе­ре­кла­дач і ви­кла­дач ан­глій­ської, який та­кож брав участь у Єв­ро­май­да­ні в Хар­ко­ві.

З по­ча­тку 2014 ро­ку ко­ман­да гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції Nova Ukraine зі­бра­ла і пе­ре­ра­ху­ва­ла на гу­ма­ні­тар­ні по­тре­би Укра­ї­ни близь­ко 100 ти­сяч до­ла­рів. Во­лон­те­ри пе­ре­да­ва­ли по ти­ся­чі до­ла­рів сім’ям Не­бе­сної Со­тні, ви­во­зи­ли ді­тей для ви­вче­н­ня ан­глій­ської до Ка­на­ди і на від­по­чи­нок в Укра­ї­ні та за кор­дон, за­без­пе­чу­ва­ли шко­ля­рів усім не­об­хі­дним до на­вчаль­но­го ро­ку, по­стій­но над­си­ла­ють гро­ші і ре­чі для та­бо­рів пе­ре­се­лен­ців. Ко­шти для Укра­ї­ни йо­го одно­дум­ці зби­ра­ють зде­біль­шо­го в со­цме­ре­жах і за до­по­мо­гою бла­го­дій­них ау­кціо­нів, зу­стрі­чей та кон­цер­тів, які до­по­ма­га­ють ор­га­ні­зо­ву­ва­ти ві­до­мі укра­їн­ці — В’яче­слав Ва­кар­чук, Руслана Ли­жи­чко, Ана­ста­сія При­ходь­ко.

Нік зі­зна­є­ться, що на во­лон­тер­ську ді­яль­ність у ньо­го йде від 20 до 40 го­дин на ти­ждень, окрім основ­ної на­пру­же­ної ро­бо­ти. До Хар­ко­ва він при­віз із Ка­лі­фор­нії український пра­пор, на яко­му по­ста­ви­ли під­пи­си во­лон­те­ри, що взя­ли участь у від­прав­ці остан­ньо­го гу­ма­ні­тар­но­го кон­тей­не­ра для Укра­ї­ни, — ті, що ма­ють по­тре­бу в ньо­му, отри­ма­ють че­рез пів­то­ра мі­ся­ця. Пра­пор обі­ця­ли пе­ре­да­ти на «Стан­цію Хар­ків», якій до­по­ма­га­ють Nova Ukraine.

Нік по­ві­до­мив, що основ­на ме­та йо­го при­їзду — гу­ма­ні­тар­на і бла­го­дій­на, вся йо­го ді­яль­ність спря­мо­ва­на на три основ­ні зав­да­н­ня: по­бу­до­ву гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства в Укра­ї­ні, бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю і на­да­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. За­раз аме­ри­кан­ці шу­ка­ють укра­їн­ських во­лон­те­рів для спіль­ної май­бу­тньої ро­бо­ти, щоб до­по­мо­га бу­ла адре­сною й ефе­ктив­ною. «На­ша ор­га­ні­за­ція Nova Ukraine май­же не ма­ла кон­та­ктів у Хар­ко­ві й Укра­ї­ні, на від­мі­ну від Аме­ри­ки, де у нас ба­га­то зв’яз­ків. То­му я на­ма­га­ю­ся бу­ти їхнім по­слом і шу­ка­ти тих, хто по­тре­бує до­по­мо­ги. А та­кож тих, хто мо­же на­да­ва­ти нам во­лон­тер­ську до­по­мо­гу — не фі­нан­со­ву, а у ви­гля­ді сво­го ча­су і сил», — го­во­рить Нік Бі­ло­гор­ський.

Нік по­ві­до­мив, що ба­га­то аме­ри­кан­ських ін­ве­сто­рів ра­дя­ться з ним як із ко­ли­шнім українцем і як з екс­пер­том з IT-те­хно­ло­гій в Укра­ї­ні. Сам бі­зне­смен з 2012 ро­ку є «ан­ге­лом-ін­ве­сто­ром», вкла­да­ю­чи ко­шти у дві-три но­во­на­ро­дже­ні ком­па­нії що­ро­ку, з прі­о­ри­те­том у со­ці­аль­ній сфе­рі і сфе­рі без­пе­ки.

«ТРЕ­БА НЕ БОЙ­КО­ТУ­ВА­ТИ «ФЕЙС­БУК», А ДО­ПО­МА­ГА­ТИ ЙО­МУ»

Ба­га­то за­пи­тань по­ста­ви­ли Ми­ко­лі про ви­рі­ше­н­ня про­блем укра­їн­ців з ата­ка­ми ро­сій­ських бо­тів на «Фейс­бу­ку», оскіль­ки са­ме він бо­ре­ться з ві­ру­са­ми в цій со­ці­аль­ній ме­ре­жі, а 2011 ро­ку став спів­за­снов­ни­ком ком­па­нії Cyphort, яка роз­ро­бляє ан­ти­ві­ру­сні про­гра­ми. Ми­ко­ла був при­су­тній бі­ля офі­су ФБ під час не­що­дав­ньої прес- кон­фе­рен­ції Мар­ка Цу­кер­бер­га, де ве­ли­ку ува­гу при­вер­ну­ло за­пи­та­н­ня укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та і бло­ге­рів, які ви­ма­га­ють від­кри­ти окре­мий офіс для укра­їн­сько­го се­гмен­та ФБ. Нік вва­жає, що від­кри­т­тя та­ко­го офі­су ціл­ком мо­жли­ве — якщо резонанс укра­їн­ських про­блем бу­де чи­ма­лим. Про­те більш ді­є­вим спосо­бом бо­ро­ти­ся з ата­ка­ми на укра­їн­ських бло­ге­рів він вва­жає ство­ре­н­ня про­грам бло­ку­ва­н­ня ро­сій­ських бо­тів.

«Бо­ти — це ті са­мі ві­ру­си. У Ро­сії ство­рю­ють про­гра­ми, які отри­му­ють кон­троль над комп’юте­ра­ми ін­ших лю­дей і за до­по­мо­гою них ство­рю­ють фей­ко­ві ак­ка­ун­ти на ФБ і скар­жа­ться на якісь по­сти укра­їн­ських бло­ге­рів. Ко­ли на бло­ге­ра над­хо­дить п’ять, де­сять, сто скарг, то йо­го сто­рін­ку за­кри­ва­ють. Ця ме­ре­жа бо­тів за­ва­жає спіл­ку­ван­ню і про­су­ває ро­сій­ську про­па­ган­ду, по­трі­бна до­по­мо­га, щоб їх ви­ра­хо­ву­ва­ти. Ти­ждень то­му ми зі­бра­ли­ся ство­ри­ти про­гра­му, щоб бло­ку­ва­ти ро­сій­ських бо­тів. За­раз нам у ко­ман­ді сек’юри­ті по­трі­бна до­по­мо­га про­гра­мі­стів — во­лон­тер­ська або про­фе­сій­на». По­ки що Ми­ко­ла зби­рає для пу­блі­ка­ції спи­сок за­бо­ро­не­них слів — та­ких, як «мо­скаль», які ста­ють при­во­дом для ба­нів.

На «Фейс­бук» не тре­ба скар­жи­ти­ся, впев­не­ний бі­зне­смен. Ра­да ди­ре­кто­рів ухва­лює рі­ше­н­ня не на ко­ристь ін­те­ре­сів яки­хось акціо­не­рів, а ли­ше з ко­мер­цій­них мір­ку­вань, для зро­ста­н­ня до­хо­дів ФБ. «Тре­ба їм до­по­ма­га­ти в ро­зу­мін­ні на­ших про­блем. ФБ — це ін­стру­мент, який ми всі ви­ко­ри­сто­ву­є­мо, без них не був би та­ким ефе­ктив­ним ні Май­дан, ні во­лон­тер. Ми хо­че­мо, щоб він пра­цю­вав кра­ще, і по­вин­ні до­по­мог­ти йо­го ви­пра­ви­ти. З цим ме­се­джем я го­то­вий іти до них до­мов­ля­ти­ся», — по­яснює Ми­ко­ла Бі­ло­гор­ський.

«БРА­КУЄ МАР­КЕ­ТИН­ГО­ВОЇ СТРА­ТЕ­ГІЇ »

У сві­ті ці­ну­ють укра­їн­ських фа­хів­ців, за­пев­няє Ми­ко­ла. Тих, хто ви­грає між­на­ро­дні кон­кур­си, одра­зу за­про­шу­ють до про­від­них ком­па­ній — та­ких, як Google і Facebook. Та­кож сту­ден­тів на­би­ра­ють на пра­кти­ку з остан­ніх кур­сів укра­їн­ських уні­вер­си­те­тів, пі­сля чо­го тре­ти­на з них за­ли­ша­є­ться пра­цю­ва­ти і жи­ти в Аме­ри­ці.

Вну­трі­шню про­бле­му IT-сфе­ри Нік Бі­ло­гор­ський ба­чить у то­му, що в укра­їн­ських про­гра­мі­стів не роз­ви­не­не бі­знес-ми­сле­н­ня. «В Укра­ї­ні ду­же ба­га­то тих, хто вміє ство­рю­ва­ти хо­ро­ший IT-про­дукт, укра­їн­ські про­гра­мі­сти — кра­щі у сві­ті. Але тут ма­ло бі­знес-лю­дей, які вмі­ють свій же про­дукт про­да­ва­ти, про­су­ва­ти і впро­ва­джу­ва­ти у сві­то­вий ри­нок. В укра­їн­ських стар­та­пах бра­кує мар­ке­тин­го­вої стра­те­гії, пла­ну, як отри­му­ва­ти за зро­бле­ний про­дукт гро­ші. А в Аме­ри­ці див­ля­ться перш за все на те, в чо­му є по­тре­ба і «як ми бу­де­мо це про­да­ва­ти», як отри­ма­ти при­бу­ток. А ли­ше по­тім по­чи­на­ють ро­би­ти — швид­ко, де­ше­во й успі­шно», — роз­мір­ко­вує бі­зне­смен і за­про­шує укра­їн­ських про­гра­мі­стів на чер­го­ву кон­фе­рен­цію стар­та­пів і IT під­при­єм­ців Ukraine Technical Jam, яка від­бу­де­ться у ве­ре­сні 2015 ро­ку. Та­кож Ми­ко­ла по­ві­до­мив, що один із ди­ре­кто­рів Nova Ukraine за­про­по­ну­вав про­ект осві­ти із Си­лі­ко­но­вої до­ли­ни для роз­ви­тку бі­знес- ми­слен ня в Укра їні. Во­лон­те ри пла­ну­ють зі­бра­ти обла­дна­н­ня для укра­їн­ських кла­сів, а за­ня­т­тя про­во­ди­ти­муть че­рез Ін­тер­нет. Для цьо­го про­е­кту аме­ри­кан­ські по­дви­жни­ки та­кож шу­ка­ють укра­їн­ських пар­тне­рів.

Ро­бо­ту в ау­тсор­син­го­вих ком­па­ні­ях, які ви­ро­бля­ють про­ду­кти на За­хід, Ми­ко­ла на­зи­ває пер­шим рів­нем у роз­ви­тку укра­їн­сько­го IT-бі­зне­су. Дру­гим рів­нем він вва­жає роз­ви­ток стар­та­пів, які ро­блять свій про­дукт, що орі­єн­то­ва­ний на весь світ і за­лу­чає ін­ве­сти­ції у свою кра­ї­ну. Го­лов­на по­ра­да, яку Нік Бі­ло­гор­ський дає укра­їн­ським про­гра­мі­стам, — пе­ре­хо­ди­ти з ау­тсор­син­го­вих ком­па­ній на дру­гу ста­дію, вла­сні стар­та­пи. «Я ба­чу кіль­ка та­ких ко­манд у роз­роб­ці, і я спо­ді­ва­ю­ся, їх ста­не біль­ше. З та­ки­ми кон­фе­рен­ці­я­ми, як Ukraine Technical Jam, ми на­ма­га­є­мо­ся їх біль­ше роз­пі­а­ри­ти, по­пу­ля­ри­зу­ва­ти в Аме­ри­ці, — ска­зав Ми­ко­ла хар­ків’янам. — Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що у ба­га­тьох із вас з’яви­ться ба­жа­н­ня і мо­жли­вість ство­ри­ти свій стар­тап, отри­ма­ти ін­ве­сти­ції з-за кор­до­ну, але при цьо­му не ви­їжджа­ти зі сво­єї кра­ї­ни і та­ким чи­ном до­по­мог­ти сво­їй кра­ї­ні і до­по­мог­ти са­мим со­бі». Ми­ко­ла Бі­ло­гор­ський по­яснює, що ін­ве­сто­рів ці­ка­вить гео­гра­фі­чне роз­та­шу­ва­н­ня ком­па­нії — від­да­ле­ність від зо­ни АТО, ре­пу­та­ція ко­ман­ди, історія стар­та­па, уні­каль­ність про­ду­кту і від­мін­ність йо­го від кон­ку­рен­тів, пер­спе­кти­ви ро­бо­ти в умо­вах за­хі­дно­го рин­ку. Він го­то­вий ре­ко­мен­ду­ва­ти для ін­ве­сти­цій ті укра­їн­ські ком­па­нії, які спря­мо­ва­ні на за­хі­дний ри­нок, мо­ло­ді ко­ман­ди, які зда­тні ми­ри­ти­ся з тру­дно­ща­ми, ада­пту ва­ти ся, ево лю­ці ону­ва­ти.

МИ­КО­ЛА БІ­ЛО­ГОР­СЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.