Де­кіль­ка по­рад для пе­ре­се­лен­ців

Як на­вчи­ти ді­тей ба­чи­ти й ство­рю­ва­ти світ дов­ко­ла се­бе

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - На­та­лія ВОЙНОВА, Сє­ве­ро­до­нецьк

ви ро­би­ли це й ра­ні­ше, то вам не до­ве­де­ться при­ки­да­ти­ся. А якщо ні — за­ве­діть но­ву тра­ди­цію — при­йма­ти го­стей і хо­ди­ти в го­сті. Та­кож ко­ри­сно ін­ко­ли ба­лу­ва­ти се­бе та ді­тей при­єм­ни­ми сюр­при­за­ми.

ПЕРЕТВОРІТЬ ПЕРЕЇЗД НА ПО­ДО­РОЖ І ЗАЙМІТЬСЯ СПОР­ТОМ

Переїзд на но­ве мі­сце спри­йма­ти­ме­ться лег­ше, якщо ви по­ста­ра­є­те­ся на­ла­шту­ва­тись на по­зи­тив­ний лад. По­ди­ві­ться ра­зом фільм про мі­сто, до яко­го при­їха­ли. Ді­зна­йте­ся про ці­ка­ві й не­зви­чай­ні мі­сця по­бли­зу, схо­діть і по­ди­ві­ться пам’ятки. Якщо до­зво­ля­ють об­ста­ви­ни, за­пла­нуй­те ко­жні ви­хі­дні про­во­ди­ти ра­зом зі сво­ї­ми ді­тьми: вла­што­вуй­те пі­кні­ки, ве­ло­си­пе­дні про­гу­лян­ки, по­хо­ди по ма­га­зи­нах.

За­про­шуй­те із со­бою ро­ди­ни пе­ре­се­лен­ців, які жи­вуть по­ряд із ва­ми або ді­тей, які на­вча­ю­ться ра­зом із ва­ши­ми ді­тьми. По­зи­тив­ні емо­ції від та­ко­го спіль­но­го від­по­чин­ку до­по­мо­жуть як до­ро­слим, так і ді­тям зня­ти стрес, швид­ше ада­пту­ва­ти­ся в но­вих умо­вах, за­ве­сти дру­зів.

Дав­но по­мі­че­но, що за­ня­т­тя спор­том й фі­зи­чні на­ван­та­же­н­ня — кра­щий за­сіб від де­пре­сії і три­во­ги. Вже че­рез 25 хви­лин пі­сля за­нять фі­тне­сом у лю­ди­ни по­кра­щу­є­ться на­стрій, во- на при­пи­няє нер­ву­ва­ти й стає енер­гій­ні­шою. Фі­зи­чна актив­ність ви­кли­кає при­плив ки­сню до всіх ор­га­нів ті­ла, зокре­ма й до моз­ку. Зав­дя­ки чо­му змен­шу­ю­ться сим­пто­ми ба­га­тьох пси­хі­чних за­не­по­ко­єнь, та­ких як сму­ток, де­пре­сія, стрес, без­со­н­ня. До то­го ж, за­ня­т­тя спор­том під­ви­щу­ють са­мо­оцін­ку лю­ди­ни, усу­ва­ють або при­гні­чу­ють зов­сім не­га­тив­ні дум­ки, за­ли­ша­ю­чи мі­сце гар­но­му на­строю і за­до­во­ле­но­сті.

БІЛЬ­ШЕ ЩА­СТЯ — ДА­ВА­ТИ

На­віть якщо ви са­мі пе­ре­бу­ва­є­те у скру­тно­му ста­но­ви­щу, спро­буй­те на но­во­му мі­сці зна­хо­ди­ти мо­жли­вість до­по­ма­га­ти тим, хто жи­ве по­ряд із ва­ми. За­про­по­нуй­те лі­тній су­сід­ці ку­пи­ти для неї про­ду­кти або лі­ки, спе­чіть пи­ріг і за­про­сіть її вве­че­рі на чай, до­по­мо­жіть мо­ло­дій ма­мі ви­не­сти ко­ля­ску з ди­ти­ною на про­гу­лян­ку, спо­ру­діть клум­бу бі­ля під’їзду і по­са­діть на ній кві­ти або по­фар­буй­те з ді­тьми ла­во­чку бі­ля бу­дин­ку яскра­ви­ми фар­ба­ми. Це не ли­ше ста­не хо­ро­шим при­кла­дом для ва­ших ді­тей, але й та­кож за­хи­стить їх від про­я­вів его­ї­зму, на­вчить не за­ми­ка­ти­ся на вла­сних про­бле­мах, до­дасть упев­не­но­сті й за­до­во­ле­но­сті. Адже не­да­рем­но ка­жуть: хто бе­ре — на­пов­нює до­ло­ні, хто від­дає — на­пов­нює сер­це!

Без умов но, як що вам до ве ло­ся ви­їха­ти че­рез вій­сько­ві дії, ва­ше жит тя не бу де пов ніс тю та - ким, яким бу­ло ра­ні­ше. Пе­рі­о­ди сму­тку, від­чаю, емо цій­но­го ви­го­ра­н­ня, швид­ше за все, не­ми­ну­чі. Однак по ста рай те ся ( на скіль ки це мо­жли­во в но­вих умо­вах) ство­ри­ти для ди­ти­ни зви­чний ре­жим і спо сіб жит тя. Якщо ми ну ло два мі­ся­ці, а ва­ша ди­ти­на за­мкну­та, час то у по га но му на строї, ста ла нер­во­вою, ба­га­то пла­че, зна­чить, адап та ція про хо дить не зов сім вда ло. В цьо му ви пад ку обов’ яз - ко­во по­трі­бно звер­ну­ти­ся до пси­хо ло га. Без кош тов ну до по мо гу мо жуть на да ти штат ні фа хів ці, що пра цю ють в кож ній шко лі й ди­тя­чо­му сад­ку.

Від­кла­да­н­ня про­блем у дов­гий ящик мо­же в май­бу­тньо­му спри­чи­ни­ти сер­йо­зні­ші тру­дно­щі у ви­хо­ван­ні ди­ти­ни. То­му не со­ром­те­ся звер­та­ти­ся по до­по­мо­гу до тих, хто мо­же й має її на­да­ти. Адже як що сьо год ні об ста ви ни ви яви - ли­ся силь­ні­ші, це не озна­чає, що ви завжди про­гра­ва­ти­ме­те. Не ви­клю­че­но, що ваш при­клад стій - ко­сті до­по­мо­же ко­мусь іще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.