«Укра­їн­ські Су­пер­ге­рої» для ма­ле­чі

У Чер­нів­цях ви­пу­сти­ли пер­ші на­ціо­наль­ні ко­мі­кси

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці Фото ав­то­ра

Тре­тьо­го червня у кни­гар­нях Бу­ко­ви­ни з’яви­ли­ся пер­ші на­ціо­наль­ні ко­мі­кси «Укра­їн­ські су­пер­ге­рої». Ав­тор ідеї — бу­ко­вин­ська пи­сьмен­ни­ця Ле­ся Во­ро­нюк, ху­до­жни­ця — Со­фія Ро­зу­мен­ко.

Пред­став­ле­н­ня ко­мі­ксу від­бу­ло­ся у Чер­нів­цях під від­кри­тим не­бом на ву­ли­ці Ольги Ко­би­лян­ської. Чи­ма­ло ді­тла­хів з ба­тька­ми з ра­ді­стю роз­див­ля­ли­ся ко­мі­кси, про­то­ти­па­ми яких ста­ли су­ча­сні укра­їн­ські ге­рої. «Я мо­ло­да ма­ма і ро­зу­мію, що укра­їн­ським ді­тям по­трі­бна укра­їн­ська кни­жа. Наш ри­нок пе­ре­пов­не­но книж­ка­ми про зві­рів, при­ро­ду, по­ри ро­ку та ін­ши­ми каз­ка­ми. Але по­ки що не­має ди­тя­чих ви­дань про су­ча­сних укра­їн­ських ге­ро­їв. Якщо зай­де­те до ди­ти­ни в кім­на­ту, там по­ба­чи­те чи­ма­ло ко­мі­ксів про жін­ку-кі­шку, про лю­ди­ну-па­ву­ка, але не про укра­їн­ських ге­ро­їв, на яких мо­гли б рів­ня­ти­ся на­ші ді­ти. Ни­ні у нас з’яв­ля­є­ться ба­га­то ге­ро­їв на схо­ді Укра­ї­ни, і їхнім про­то­ти­пом у на­шо­му ко­мі­ксі ста­ли Кі­борг та Кріп. А ще є ба­га­то ге­ро­їв, які не на вій­ні, але ба­га­то ро­блять у ци­віль­но­му жит­ті, на­при­клад, це жін­ки-во­лон­те­ри. Це ва­жли­во: на­ші су­пер­ге­рої не про­сто ви­га­да­ні пер­со­на­жі, їх усіх взя­то із жи­т­тя су­ча­сних укра­їн­ців » , — на­го­ло­шує Ле­ся Во­ро­нюк. Пер­ший ви­пуск ко­мі­ксу на­зи­ва­є­ться «Вря­ту­ва­ти жай­во­рон­ка». Пе­ред ге­ро­я­ми сто­їть зав­да­н­ня вря­ту­ва­ти жай­во­рон­ка, який є сим­во­лом Укра­ї­ни і що­дня при­но­сить сон­це. Якщо су­пер­ге­рої не впо­ра­ю­ться, на­ста­не ві­чна пі­тьма.

Ав­то­ри ко­мі­ксів ка­жуть, що пла­ну­ють зро­би­ти де­сять ви­пу­сків «Укра­їн­ських су­пер­ге­ро­їв». Ко­жний на­сту­пний ви­пуск пе­ре­гу­ку­ва­ти­ме­ться із по­ді­я­ми в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.