Пли­тка ко­му­ні­зму

Не тіль­ки про ар­хі­те­кту­ру ра­дян­ських ча­сів

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ана­то­лій ЗАБЛУДА, Тер­но­піль

За­йма­ю­чись фо­то­гра­фі­єю, я об­хо­джу своє мі­сто Тер­но­піль, щоб по­рів­ня­ти су­ча­сну ар­хі­те­кту­ру бу­ді­вель з ар­хі­те­кту­рою ра­дян­ських ча­сів. І ось що я ба­чу. А ба­чу, як зі стін бу­ді­вель ко­му­ні­зму об­си­па­є­ться обли­цю­валь­на пли­тка.

Пе­ре­хо­жі му­сять ча­сто за­ди­ра­ти го­ло­ву вго­ру, щоб го­стрий шмат пли­тки не ля­снув по по­ти­ли­ці, а та­ких бу­ді­вель, по­кри­тих ко­ри­чне­вою пли­ткою, до дев’яно­ста від­со­тків.

І ось, ко­ли одно­го ра­зу шмат пли­тки про­сви­стів бі­ля мо­єї скро­ні, я по­ду­мав: « Ро­бесп’ єр у Фран­ції ко­му­нізм не збу­ду­вав; Маркс у Ні­меч­чи­ні ко­му­нізм не збу­ду­вав; Ен­гельс в Ан­глії ко­му­нізм не збу­ду­вав; Ле­нін в Ро­сії ко­му­нізм...»

І тут на мить за­шпор­тав­ся дум­кою об цей глян­це­вий шмат, і в улам­ку би­то­го «дзер­ка­ла» по­ба­чив при­мру­же­ні очі «ве­ли­ко­го во­ждя » , який ти­цяв пра­ви­цею ме­ні про­сто в облич­чя.

Пра­ви­ця під­твер­джу­ва­ла, що ще й те­пер «есть та­кая пар­тия», чле­ни якої теж за­ди­ра­ли го­ло­ви до­го­ри, щоб на них пли­тка не за­ли­ши­ла свій вдя­чний слід.

А пли­тка ко­му­ні­зму па­дає і ни­ні. Ро­злі­та­є­ться на друз­ки — і на бу­дів­лях ви­кре­слю­є­ться своє­рі­дний під­сум­ко­вий « ор­на­мент не­ба­че­но­го ми­сте­цтва». А це тре­ба ба­чи­ти!

Тож пли­тка па­дає... і ще па­да­ти­ме, як ре­зуль­тат « по­бе­ды ко­му­ни­зма в от­дель­но взя­той стра­не», і швид­ше б об­си­па­ла­ся, щоб не му­ля­ла пе­ре­хо­жим очі.

Але не за­ди­ра­ють очі у сво­їх кра­ї­нах ні фран­цу­зи, ні нім­ці, ні ан­глій­ці, бо пли­тка там не па­дає, оскіль­ки не­ма і не бу­ло ко­му­ні­зму, а є ка­пі­та­лізм, який свою пли­тку до бур­жу­а­зних бу­ді­вель при­кле­їв на ві­чні ча­си.

І рі­зни­ця в то­му, що це­мент ко­му­ні­зму бу­ло за­мі­ша­но на кро­ві вла­сно­го лю­ду, а це­мент ка­пі­та­лі­зму — на кри­шта­ле­вій во­ді на­ціо­наль­ної са­мо­по­ва­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.