«Ре­зуль­тат мо­же бу­ти до­ся­гну­то не по­ко­рою, а во­лею до змін»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Про­те дер­жа­ва так і не змо­гла сфор­му­лю­ва­ти куль­тур­ну про­гра­му, не був сфор­мо­ва­ний про­ект куль­тур­но­го роз­ви­тку, те що ми на­зи­ва­є­мо стра­те­гі­єю. Час ви­ма­гає по­яви ці­єї стра­те­гії, але в на­драх яких ка­бі­не­тів во­на фор­му­є­ться, ми не мо­же­мо зро­зу­мі­ти. По­трі­бна си­сте­ма про­зо­ро­го не тіль­ки фі­нан­су­ва­н­ня а й обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю. Ко­му­ні­ка­ція про­бу­ксо­вує, не­зро­зумі­лим спосо­бом від­бу­ва­є­ться обіг ін­фор­ма­ції, що ча­сом під­да­є­ться про­фа­на­ції, бю­ро­кра­ти­чно­му зне­ці­ню­ван­ню. Зав­да­н­ня ме­не­джмен­ту куль­ту­ри — про­я­ви­ти ни­зо­ву іні­ці­а­ти­ву, по­бу­ду­ва­ти со­ці­аль­ні лі­фти. От во­ни са­ме по­ки що не пра­цю­ють. Мі­ні­стер­ство по­трі­бне у ви­гля­ді уста­но­ви, яка б про­по­ну­ва­ла та­кі со­ці­аль­ні лі­фти, зокре­ма й усе­ре­ди­ні вла­сної стру­кту­ри, але на­сам­пе­ред че­рез ме­ре­жу куль­тур­них осе­ред­ків.

— Ви ні­чо­го не че­ка­є­те від дер­жа­ви, але спро­мо­жні са­мі ді­ста­ва­ти, аку­му­лю­ва­ти і ро­зум­но ви­тра­ча­ти гро­ші. Але ми всі зна­є­мо, що про­сто так це не ро­би­ться, тим па­че що за­ко­но­дав­ча ба­за не дає мо­жли­во­сті про­я­ву та­ких іні­ці­а­тив. Як з цим спра­ви?

— Існує клю­чо­ва про­бле­ма в Укра­ї­на — жи­ву­чість бю­ро­кра­тії і її са­мо­ре­про­ду­ктив­ність. Це аб­со­лю­тно не­зро­зумі­ла для ме­не ме­ха­ні­ка. Си­сте­ма аси­мі­лює всіх лю­дей, які при­хо­дять ту­ди оди­ни­чно, пов­ні­стю по­гли­нає і ро­бить їх ча­сти­ною вла­сно­го ті­ла. Ми ма­є­мо до­сяг­ти в ін­сти­ту­ці­ях управ­лі­н­ня куль­ту­рою кри­ти­чної ма­си лю­дей, які змо­гли б вла­сною во­лею, во­люн­та­ри­змом змі­ни­ти ту си­сте­му, яка є. — Це ро­ман­тизм? — Так, але ме­ні зда­є­ться це мо­жли­вим. Спо­сте­рі­гаю нав­ко­ло, осо­бли­во пі­сля ре­во­лю­ції, сплеск не­ймо­вір­но ці­ка­вих ідей, іні­ці­а­тив. І ме­ні зда­є­ться, що за­раз при­хо­дить по­ко­лі­н­ня лю­дей, які не ма­ють стра­ху. Це ще мо­лод­ші за нас лю­ди, яким 20 ро­ків, на­при­клад. І як гри­би ви­ро­сли всі ці стар­та­пи впро­довж остан­ньо­го ро­ку, ко­ли мо­ло­ді лю­ди не бо­я­чись ко­лап- ших об­ста­вин вва­жа­ла би ці ін­сти­ту­ції або ско­рум­по­ва­ни­ми, або за­ан­га­жо­ва­ни­ми... Спо­ді­ва­юсь, що най­ближ­чим ча­сом з’яв­ля­ться кіль­ка екс­пер­тних осе­ред­ків, що ди­кту­ва­ти­муть, не бу­ду­чи са­мі без­по­се­ре­дньо вклю­че­ни­ми в уря­до­ві про­гра­ми (стру­кту­ри), ви­пра­цьо­ва­ні зни­зу на рів­ні екс­пер­тно­го се­ре­до­ви­ща ідеї, фор­ма­ти і кон­це­пти.

— На Канн­сько­му фе­сти­ва­лі тра­ди­цій­но пра­цю­вав український стенд, де Центр Дов­жен­ка не пер­ший раз бе­ре участь і, на мій по­гляд, пред­став­ляє ду­же до­стой­ну дер­жа­ву. І за­раз є інтерес і ці­ка­вість сві­ту до нас. Яким чи­ном у Кан­нах ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся цей інтерес і що ми пред­ста­ви­ли кі­но­спіль­но­ті?

— Упер­ше в цьо­му ро­ці, на укра­їн­сько­му стен­ді БУ­ЛО пред­став­ле­но біль­ше не­за­ле­жних про­е­ктів, фі­нан­со­ва­них не дер­жа­вою, а при­ва­тним (ме­це­нат­сько-гран­то­вим) ко­штом. От я чо­ти­ри ро­ки вже ту­ди їжджу, це пер­ший рік, ко­ли не­за­ле­жних (не­дер­жав­них) про­е­ктів бу­де так ба­га­то. Це свід­чить про те, що су­спіль­ство мо­же обі­йти­ся без дер­жа­ви. І це якраз най­біль­ший ви­рок для дер­жа­ви та для уря­до­вих ін­сти­ту­цій у то­му ви­гля­ді в яко­му во­ни існу­ють.

— І що, ні­хто з держ­чи­нов­ни­ків не з’явив­ся там?

— Ні, зви­чай­но, бу­ли, бо дер­жа­ва не­ве­ли­кі ко­шти все-та­ки дає на ор­га­ні­за­цію па­віль­йо­ну. Але па­віль­йон — це ли­ше сті­ни. Він мо­же сто­я­ти не на­пов­не­ний ні­чим. А ми го­во­ри­мо про уні­каль­ний кі­но­кон­тент, який пред­став­ле­но в рам­ках ро­бо­ти па­віль­йо­ну та че­рез який укра­їн­ське су­спіль­ство від­ре­фле­ксу­ва­ло по­дії за остан­ні пів­то­ра ро­ку. На­при­клад, основ­ною те­мою яка хви­лю­ва­ла всіх бу­ла ви­мо­га про звіль­не­н­ня Оле­га Сен­цо­ва. Йо­го порт­рет, мо­ва про ньо­го йшла пе­ред ко­жним пе­ре­гля­дом і весь кі­но­світ одно­зна­чно ви­сло­вив­ся з цьо­го при­во­ду.

Ми за­раз спіль­но з Оде­ським кі­но­фе­сти­ва­лем го­ту­є­мо ре­тро­спе­кти­ву «Оде­са в огні: оку­па­ція/ви­зво- ва­ють Го­ло­кост як на­ціо­наль­ну дра­му, до якої ру­му­ни так чи іна­кше ма­ють сто­су­нок. Але ми сти­ка­є­мо­ся з тим, що Укра­ї­на не здій­сни­ла істо­ри­чної ре­фле­ксії, яка би пе­ре­о­сми­слю­ва­ла пе­рі­од оку­па­ції не з по­зи­ції то­та­лі­тар­ної, а су­ча­сної дер­жа­ви. Ре­фле­ксії, яка б ма­ла да­ти від­по­відь на пи­та­н­ня: жер­тва­ми чи суб’єктом на­си­л­ля ми бу­ли в тій вій­ні, чим бу­ло для Схі­дної Єв­ро­пи ра­дян­ське ви­зво­ле­н­ня, яке во­дно­час обер­ну­лось на оку­па­ці­єю?

Це про­бле­ма, яка існує що­до ду­же ве­ли­кої кіль­ко­сті пе­рі­о­дів укра­їн­ської істо­рії, але, дя­ку­ва­ти Бо­гу, не для пе­рі­о­ду остан­ні пів­то­ра ро­ку, ко­ли Укра­ї­на де­мон­струє во­лю до осми­сле­н­ня най­но­ві­шої істо­рії. І я ду­маю, що це ве­ли­че­зний плюс, то­му що Укра­ї­на, укра­їн­ська куль­ту­ра отри­мує суб’єктність. Ми впер­ше го­во­ри­мо вла­сним го­ло­сом, ана­лі­зу­є­мо, ре­фле­кту­є­мо нав’яза­ні нам до­гми, по­чи­на­є­мо ду­ма­ти. До цьо­го ча­су, сто­сов­но май­же всіх укра­їн­ських пе­рі­о­дів істо­рії ми бу­ли об’єкта­ми чу­жої про­па­ган­ди і ма­ні­пу­ля­ції.

«ВСЕ, ЩО МИ ЗА­РАЗ ЕКС­ПОР­ТУ­Є­МО — ЦЕ «КУЛЬ­ТУР­НА РУ­ДА»

— А що са­ме пред­ста­вив Центр у Кан­нах?

— Ми пред­ста­ви­ли на­ші ста­рі філь­ми як окре­мий куль­тур­ний про­дукт. Не про­сто як кон­тент, а як по­мі­ще­ний у пев­ний істо­ри­чний, есте­ти­чний кон­текст, під­да­ній су­во­рій ре­фле­ксії та пе­ре­о­сми­слен­ню.

Я був на на­ра­ді у Мін­куль­ті, де обго­во­рю­ва­ло­ся пи­та­н­ня ство­ре­н­ня, Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту, який за­йма­ти­ме­ться про­мо­ці­єю укра­їн­ської куль­ту­ри за кор­до­ном. На кшталт Поль­сько­го, Че­сько­го, Фран­цузь­ко­го ін­сти­ту­тів і т.д. І я був зди­во­ва­ний, що на цій на­ра­ді не бу­ло жо­дно­го із успі­шних укра­їн­ських куль­тур­них ме­не­дже­рів, крім ди­ре­кто­рів цих за­кор­дон­них Ін­сти­ту­тів — Че­сько­го, Поль­сько­го, Фран­цузь­ко­го ін­сти­ту­тів та Бри­тан­ської Ра­ди. валь­ні ко­ле­кти­ви, пи­сан­кар­ство, тка­цтво то­що. І цей екс­порт «ру­ди» від­рі­зняє нас від у куль­тур­но­му сен­сі ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних на­цій. Ди­ре­ктор Поль­сько­го ін­сти­ту­ту Ева Фі­гель зокре­ма за­зна­чи­ла: «Мі­сія Поль­сько­го ін­сти­ту­ту — по­ка­зу­ва­ти як Поль­ща змі­ни­ла­ся впро­довж остан­ніх 25 ро­ків». Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що мі­сія на­ших дер­жав­них куль­тур­них ін­сти­ту­цій — по­ка­зу­ва­ти як не змі­ни­ла­ся укра­їн­ська куль­ту­ра впро­довж остан­ніх трьох ти­сяч ро­ків. І це основ­на про­бле­ма, бо су­ча­сна куль­ту­ра від по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя фор­му­є­ться на прин­ци­пах ін­но­ва­ції. Щоб ство­ри­ти за­тре­бу­ва­ний куль­тур­ний про­дукт, як вся- кий про­дукт із ма­те­рі­а­лу, тре­ба ство­ри­ти йо­го обгор­тку, ви­зна­чи­ти ці­льо­ву ау­ди­то­рію, спо­жи­ва­ча, ці­ну, зре­штою. Це не обов’яз­ко­во ко­шти. Ко­ли я ка­жу про ці­ну, я хо­чу ро­зу­мі­ти чо­му фран­цузь­кий гля­дач у Па­ри­жі, де від­бу­ва­є­ться ти­ся­ча по­дій во­дно­час — у Лув­рі, Гра­нПа­ле, в д’Ор­се, має при­йти на ви­став­ку укра­їн­сько­го ми­тця або в український те­атр, тоб­то за­пла­ти­ти за це вла­сним ча­сом, який мо­жна ви­тра­ти­ти на ін­ші за­хо­ди? Цьо­го усві­дом­ле­н­ня у на­ших ін­сти­ту­ці­ях не­має. Не­до­ста­тньо, що ми — Укра­ї­на і що у нас від­бу­ла­ся Ре­во­лю­ція.

«ДО­КИ НЕ БУ­ДУТЬ ЗМІНЕНІ ПРА­ВИ­ЛА ГРИ, ЗСУ­ВИ БУ­ДУТЬ ДУ­ЖЕ ПОВІЛЬНИМИ»

— У ме­не за­пи­та­н­ня про «Ні­мі но­чі», які, як я знаю, цьо­го ро­ку пе­ре­но­ся­ться впер­ше. Як во­ни бу­дуть існу­ва­ти? В яко­му фор­ма­ті від­бу­ва­ти­ся? Вже дру­гий рік по­спіль, мі­ні­стер­ство ні­чо­го не ро­бить для Оде­сько­го зна­но­го фе­сти­ва­лю — «Два дні, дві но­чі». І мо­жна пе­ре­ра­ху­ва­ти ду­же ба­га­то рі­зних ін­сти­ту­цій, які не під­три­му­ю­ться вза­га­лі дер­жа­вою. Що бу­де з «Ні­ми­ми но­ча­ми»?

— Дер­жа­ва (Держ­кі­но) й цьо­го­річ під­три­мує «Ні­мі но­чі», фе­сти- валь вклю че но до пла ну за хо дів 2015 ро ку. Про те за раз роз гор та - ється дис­ку­сія нав­ко­ло ці­єї схе­ми фор му ван ня пла нів за хо дів мі ніс - терств. Хто ви­зна­чає і хто фор­мує цей план за­хо­дів? Чо­му си­сте­ма фі­нан­су­ва­н­ня не по­бу­до­ва­на на кон­кур­сних за­са­дах? Як ви­зна­ча­є­ться прі­о­ри­те­тність під­трим­ки за­хо­дів? Це пи тан ня бу ло ад ре со ва но, зок - ре­ма, й ви­ко­нав­чим про­дю­се­ром Оде­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю Юлі­єю Сін­ке­вич до ке­рів­ни­ків мі­ні­стер­ства куль­ту­ри.

А що­до «Ні­мих но­чей», то зда­ва­ло­ся, ми­ну­лий рік був най­скла­дні­шим в істо­рії існу­ва­н­ня фе­сти­ва­лю. Вій­на тіль­ки роз­по­ча­ла­ся, але ще за інер­ці­єю вда­ло­ся про­ве­сти до­во­лі мас­шта­бний фе­сти­валь. А цьо­го ро­ку є дві при­чи­ни че­рез які він пе­ре­но­си­ться. Пер­ша — це одві­чний брак фі­нан­су­ва­н­ня, а дру­га — це усві­дом­ле­н­ня, що він має бу­ти пе­ре­о­сми­сле­ний, пев­ним спосо­бом пе­ре­фор­ма­то­ва­ний. Бо, по-пер­ше, йо­го пер­ві­сне зав­да­н­ня — про­мо­ція укра­їн­сько­го кі­но і укра­їн­сько­го аван­гар­ду, зде­біль­шо­го в ро­сій­сько­мов­но­му ре­гіо­ні по­тро­ху втра­чає акту­аль­ність, то­му що ре­гіон зна­чною мі­рою у по­лі­ти­чно­му сми­слі укра­ї­ні­зу­вав­ся. От­же, нам уже не тре­ба здій­сню­ва­ти сво­го ро­ду куль­тур­ну ди­вер­сію, якою був фе­сти­валь у пер­ші ро­ки. З ін­шо­го бо­ку — брак фі­нан­су­ва­н­ня при­зво­дить до еко­но­мії, а від­так, до орі­єн­та­ції зде­біль­шо­го на укра­їн­ських му­зи­кан­тів, що та­кож від­по­від­ає па­трі­о­ти­чно­му під­не­сен­ню в Укра­ї­ні. Це і ви­мо­га ча­су, ми хо­че­мо про­ана­лі­зу­ва­ти че­рез укра­їн­ську му­зи­ку не тіль­ки укра­їн­ське, а й сві­то­ве кі­но. За­раз ми ро­зу­мі­є­мо, що ау­ди­то­рія зна­чно по­до­ро­слі­ша­ла і ми хо­че­мо по­чу­ти її за­пит. — Але все ж та­ки це гро­ші... — Як пра­ви­ло, при­бли­зно тре­ти­на бю­дже­ту фе­сти­ва­лю по­кри­ва­ла­ся з держ­бю­дже­ту че­рез Держ­кі­но. Ре­шта — че­рез аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла, зокре­ма на­ціо­наль­но­куль­тур­ні цен­три в Укра­ї­ні — аме­ри­кан­ське по­соль­ство, Че­ський ін­сти­тут, Поль­ський ін­сти­тут, Бри­тан­ська ра­да, які ду­же актив­ні в Укра­ї­ні. Під­трим­ки укра­їн­ських не­за­ле­жних куль­тур­них іні­ці­а­тив куль­тур­ни­ми цен­тра­ми — фун­кція ком­пен­са­тор­на сто­сов­но дер­жа­ви, яка ма­ла б здій­сню­ва­ти прі­о­ри­те­тне фі­нан­су­ва­н­ня та­ких між­куль­тур­них про­е­ктів. От­же, дер­жа­ва втра­ти­ла за­раз мо­но­по­лію на куль­тур­ний про­дукт, що ду­же ва­жли­во для фор­му­ва­н­ня транс­куль­тур­но­го діа­ло­гу в по­за­і­де­о­ло­гі­чно­му по­лі. Це мо­жна спри­йма­ти як озна­ку слаб­ко­сті дер­жа­ви, але на­справ­ді тут від­кри­ва­ю­ться ве­ли­кі мо­жли­во­сті — осо­бли­во чу­тли­вість і зда­тність до діа­ло­гу.

— Я так ро­зу­мію, що пла­нів «гро­ма­дье», во­ни не про­сті у ви­ко­нан­ні, то­му що во­ни не за­без­пе­че­ні, з одно­го бо­ку за­ко­но­дав­чою ба­зою, з дру­го­го — три­ма­ю­ться на ен­ту­зі­а­змі?..

— На жаль, за остан­ні пів­то­ра ро­ку не бу­ло здій­сне­но так не­об­хі­дної справ­жньої ре­ві­зії за­ко­но­дав­чих основ. Інер­ція си­сте­ми все ще ду­же ве­ли­ка, що при­зво­дить до ви­ко­ри­ста­н­ня одві­чної на­шої стра­те­гії «за­ла­ту­ва­н­ня» ді­рок і трі­щин. Має бу­ти здій­сне­но фун­да­мен­таль­ні за­ко­но­дав­чі змі­ни. Не мо­же дер­жав­на ін­сти­ту­ція існу­ва­ти без па­ри­те­тно­го при­ва­тно­го пар­тнер­ства. У нас за­раз йо­го не­має, існу­ють тіль­ки фор­ми об­слу­го­ву­ва­н­ня дер­жав­но­го за­мов­ле­н­ня. Це ко­рінь ко­ру­пції і за­ан­га­жо­ва­них рі­шень. До­ки не бу­дуть змінені пра­ви­ла гри, а во­ни ма­ють бу­ти ма­кси­маль­но лі­бе­ра­лі­зо­ва­ні, до­ти в укра­їн­ській куль­ту­рі зсу­ви бу­дуть ду­же повільними. За­раз основ­ний кон­сер­ва­цій­ний по­тен­ці­ал си­сте­ми аку­му­льо­ва­но в ста­рих ор­га­нах вла­ди, чиї фун­кції та мі­сія не пе­ре­о­сми­сле­ні. У сфе­рі куль­ту­ри дер­жа­ва має за­без­пе­чу­ва­ти на аб­со­лю­тно про­зо­рих за­са­дах мо­жли­вість ре­а­лі­за­ції будь-яких ін­но­ва­цій­них ідей і про­е­ктів. У не­за­ле­жно­сті від їх вузь­ко тра­кто­ва­ної «па­трі­о­ти­чно­сті»...

— У па­трі­о­ти­чно­сті є па­трі­о­ти­чність нор­маль­на, яку пе­ре­жи­ває ко­жна нор­маль­на лю­ди­на. А є ура­пар­трі­о­тизм, який усе ни­щить...

— Є ри­ту­а­ли. І, на жаль, ри­ту­а­ла­ми, а це фор­ма, під­мі­не­на суть ба­га­тьох пи­тань, зокре­ма й за­без­пе­че­н­ня рів­но­го до­сту­пу до куль­ту­ри під­мі­не­но ри­ту­а­лом уро­чи­сто­сті. Бю­ро­кра­ти­чні ри­ту­а­ли ма­ють бу­ти від­ки­ну­ті, то­му що в на­шо­му ви­пад­ку че­рез них ре­про­ду­ку­є­ться ра­дян­ське ми­ну­ле.

Дер­жа­ва за пе­рі­од не­за­ле­жно­сті сфор­му­ва­ла не­стер­пні правили гра. Всі остан­ніх 24 ро­ки всі, хто пра­цю­вав у дер­жав­ній сфе­рі ко­ри­ли­ся цим пра­ви­лам. Ре­во­лю­ція да­ла при­клад то­го, що ре­зуль­тат мо­же бу­ти до­ся­гну­то якраз не по­ко­рою, а во­лею до змін. І оця от во­ля до змін по­де­ку­ди галь­му­є­ться ду­же за­кон­сер­во­ва­ни­ми дер­жав­ни­ми стру­кту­ра­ми. Пе­ре­о­сми­сле­н­ня, а по­тім і де­мон­таж ста­рої си­сте­ми має idee fix укра­їн­сько­го істе­блі­шмен­ту. Ча­сом бю­ро­кра­тія спо­ча­тку ні­би­то го­то­ва до змін, але по­тім у стра­ху ро­бить два кро­ки на­зад, вда­ю­чись до імі­та­ції. На­ше зав­да­н­ня — за­по­біг­ти цьо­му.

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

26—28 ЧЕРВНЯ В ОДЕ­СІ ВІД­БУ­ДЕ­ТЬСЯ V МІ­ЖНА­РО­ДНИЙ ФЕ­СТИ­ВАЛЬ НІМОГО КІ­НО І СУ­ЧА­СНОЇ МУ­ЗИ­КИ «НІ­МІ НО­ЧІ», ЯКИЙ ЦЬО­ГО­РІЧ БУ­ДЕ ПРИ­СВЯ­ЧЕ­НИЙ ТО­ЛЕ­РАН­ТНО­СТІ: НА­ЦІО­НАЛЬ­НІЙ, СЕКСУАЛЬНІЙ І РЕЛЕГІЙНІЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.