Як по­чу­ти одне одно­го?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, Іван АНТИПЕНКО, «День»; Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

РЕ­ЦЕН­ЗІЇ, ОГЛЯ­ДИ, АНОНСИПРОГРАМ І ФІЛЬ­МІВ ТИ­ЖНЯ Ре­гіо­наль­ні жур­на­лі­сти — про ці­лі­сність «ін­фор­ма­цій­ної ма­пи» Укра­ї­ни

Сьо­го­дні Закарпатський ху­до­жній му­зей іме­ні Йо­си­па Бо­кшая має про­бле­ми з при­мі­ще­н­ням, де ді­ю­чі екс­по­зи­ції спро­мо­жні вмі­сти­ти ли­ше 1,5% на­яв­них фон­дів, а це по­над оди­над­цять ти­сяч оди­ниць — тво­ри жи­во­пи­су, гра­фі­ки, скуль­пту­ри та де­ко­ра­тив­но- ужи­тко­во­го ми­сте­цтва епо­хи Ві­дро­дже­н­ня, фран­цузь­ко­го ро­ман­ти­зму, іта­лій­сько­го кла­си­ци­зму, ран­ньо­го ні­дер- ланд­сько­го ре­а­лі­зму... Ке­рів­ни­цтво му­зею за­яв­ляє про про­бле­му, мі­сце­ві ме­діа в мі­ру сво­їх сил її озву­чу­ють, а от цен­траль­ні те­ле­ка­на­ли упер­то мов­чать. Куль­тур­не на­дба­н­ня на­ціо­наль­ної ва­ги не зна­хо­дить на­ле­жної ін­фор­ма­цій­ної під­трим­ки в Ки­є­ві. Це — один із при­кла­дів «ін­фор­ма­цій­ної ро­зір­ва­но­сті» сто­ли­ці та ре­гіо­нів. Ін­ша про­бле­ма — на­дмір­на за­ле­жність сто­ли­чних жур­на­лі­стів від по­лі­тик ре­да­кцій, а най­більш ві­до­мих зі­рок — від по­лі­ти­чних впли­вів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.