«Сим­пто­ми» гло­баль­но­го ци­ні­зму

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Про ІІІ Львів­ський ме­діа-фо­рум — як зріз укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки

Ми­ну­ло­го ти­жня від­був­ся три­ден­ний Львів­ський ме­ді­а­фо­рум, « го­лов­на і най­біль­ша ме­діа-подія ро­ку», як на­зи­ва­ють йо­го ор­га­ні­за­то­ри. Най­біль­ша хі­ба що за кіль­кі­стю уча­сни­ків. Але за два дні дис­ку­сій пи­та­н­ня спі­ке­рам по­ста­ви­ли за­ле­две 10% із усьо­го за­га­лу ше­сти­ста уча­сни­ків. «Якщо трен­дом ми­ну­ло­го #lvivmediaforum бу­ло сел­фі?, то цьо­го ра­зу — обі­йма­шки » , — на­пи­са­ла сту­ден­тка Шко­ли жур­на­лі­сти­ки УКУ Со­фія Ко­чмар. Що ж на­справ­ді міг за­про­по­ну­ва­ти цей за­хід уча­сни­кам?

Ко­ло укра­їн­ських спі­ке­рів зву­зи­ло­ся на­віть не до « ме­ді­а­спіль­но­ти » , а до пев­ної гру­пи одно­дум­ців: «Укра­їн­ська прав­да » , « Дзер­ка­ло ти­жня » , « Гро­мад­ське те­ле­ба­че­н­ня » ( до ре­чі те, що « Гро­мад­ське » пе­ре­бу­ває в цій « ка­сті » — при­від по­ду­ма­ти про йо­го роль у ме­діа-се­ре­до­ви­щі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.