«СИМ­ПТО­МИ» гло­баль­но­го ци­ні­зму

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Про ІІІ Львів­ський ме­діа-фо­рум — як зріз укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки

бу­ло та­кож за­пи­та­н­ня про га­зе­ту «Ве­сти» і чи зби­ра­ю­ться у нас хоч якісь стру­кту­ри ре­а­гу­ва­ти на «про­па­ган­ду». І ко­ли мо­де­ра­тор львів­сько­го ме­діа-фо­ру­му Ан­дрій Ку­ли­ков пе­ре­бив, мов­ляв на­ве­діть хоч один при­клад про­па­ган­ди, — у за­лі по­чу­ли­ся хоч і не­чи­слен­ні, але й не по­оди­но­кі опле­ски, уча­сник не зміг біль­ше ні­чо­го ска­за­ти. А між ін­шим, мі­сяць то­му в СБУ за­яв­ля­ли про те, що ви­да­н­ня про­дов­жує пу­блі­ку­ва­ти ма­те­рі­а­ли, що під­три­му­ють се­па­ра­тизм, і має не­ле­галь­ні дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня.

До сло­ва, про еко­но­мі­чну са­мо­стій­ність ме­діа, якій бу­ла при­свя­че­на ці­ла дис­ку­сія. Всі за­су­ди­ли олі­гар­хі­чні ка­на­ли, але кон­кре­тні кро­ки мо­не­ти­за­ції но­вих ме­діа фа­кти­чно не про­го­во­рю­ва­ли­ся. Що­прав­да, один із за­снов­ни­ків «Гро­мад­сько­го те­ле­ба­че­н­ня» Ро­ман Скри­пін за­явив, що «най­ви­щий рі­вень мо­не­ти­за­ції — це до­ві­ра». За­зви­чай за та­ки­ми гу­чни­ми і не­пре­дме­тни­ми ло­зун­га­ми кри­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні «бі­лі фо­ру­мі про те, як у Лос-Ан­дже­ле­сі о че­твер­тій го­ди­ні ран­ку від­був­ся зем­ле­трус, а га­зе­та Los Angeles Times змо­гла під­го­ту­ва­ла но­ви­ну про це че­рез чо­ти­ри хви­ли­ни, ко­ри­сту­ю­чись ро­бо­том-ре­пор­те­ром, — це, зві­сно, ці­ка­во в пла­ні роз­ви­тку но­вих те­хно­ло­гій, але з огля­ду на ме­діа-се­ре­до­ви­ще, в то­му чи­слі на йо­го зріз на ІІІ Львів­сько­му ме­діа-фо­ру­мі, зда­є­ться, що ми ще не ви­йшли із пе­чер­но­го ві­ку жур­на­лі­сти­ки. Це все одно, що вчи­ти ви­щу ма­те­ма­ти­ку, не ви­вчив­ши та­бли­ці мно­же­н­ня.

І ще кіль­ка слів про «сво­їх» і «чу­жих» у мі­жна­ро­дно­му кон­текс­ті. Пе­ред ви­сту­пом Бер­на­ра-Ан­рі Ле­ві, який від­кри­вав Львів­ський ме­діа-фо­рум, мо­де­ра­тор Ан­дрій Ку­ли­ков усі­ля­ко від­да­вав по­че­сті за­кор­дон­но­му го­стю. Так, він був ці­ка­вим спі­ке­ром, та все ж у йо­го про­мо­ві від­чу­вав­ся «змі­ще­ний центр ва­ги» на... єв­рей­ське пи­та­н­ня. На­то­мість Оле­ну Стяж­кі­ну, про­фе­со­ра До­не­цько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, пе­ред за­вер­шаль- ною про­мо­вою фо­ру­му скром­но пред­ста­ви­ла ви­пу­скни­ця До­нНУ, сту­ден­тка Шко­ли жур­на­лі­сти­ки УКУ Олександра Чер­но­ва. І ця про­мо­ва мо­мен­таль­но роз­ле­ті­ла­ся по укра­їн­сько­му Ін­тер­не­ту, її ши­ро­ко ко­мен­ту­ють і ци­ту­ють у со­цме­ре­жах ще й до­сі.

Чи не че­рез при­на­ле­жність до «олі­гар­хі­чних ка­на­лів» не бу­ли пред­став­ле­ні на фо­ру­мі ві­до­мі во­єн­ні ко­ре­спон­ден­ти Ро­ман Бо­чка­ла, Оле­ксандр За­го­ро­дний, Ан­дрій Ца­плі­єн­ко, ко­трі ста­ли зір­ка­ми те­ле­ві­зій­них хро­нік із пе­ре­до­вої? Або той же Ар­тем Шев­чен­ко, не­що­дав­но при­зна­че­ний прес-се­кре­та­рем МВС — не че­рез ін­ші сфе­ри «впли­ву»? А між тим, на фо­ру­мі бу­ла па­нель, при­свя­че­на до­по­від­ям жур­на­лі­стів із пе­ре­до­вої. Укра­ї­ну в ній пред­став­ляв мо­ло­дий жур­на­ліст «Ра­діо Сво­бо­да» Лев­ко Стек, ко­тро­му на­при­кін­ці дру­го­го дня ме­діа-фо­ру­му вру­чи­ли пре­мію іме­ні Олександра Кри­вен­ка «За по­ступ у жур­на­лі­сти­ці». Су­дя­чи з до­по­віді та про­мо­ви, він ще не звик до пу­блі­чно­сті. І от що ці­ка­во. По­чи­нав свій спіч жур­на­ліст так: «Як­би не жур­на­лі­сти — ці­єї вій­ни не бу­ло б. То­чні­ше, як­би не ме­дій­ни­ки, що пе­ре­ста­ли бу­ти жур­на­лі­ста­ми в Ро­сії. Ти­ся­чі смер­тей і руй­ну­ва­н­ня ста­ли­ся вна­слі­док ро­бо­ти жур­на­лі­стів. Об’єктив­ність на вій­ні — це не про стан­дар­ти. Об’єктив­ність — це про люд­ські жи­т­тя». Але при цьо­му за­яв­ляє, що ін­фор­ма­цій­на вій­на — це не про жур­на­лі­стів, бо їхнє зав­да­н­ня — тіль­ки ін­фор­му­ва­ти. Пі­сля вру­че­н­ня пре­мії Лев­ко ска­зав: «Фей­ки, не­до­сто­вір­на ін­фор­ма­ція, при­слу­го­ву­ва­н­ня і по­ту­ра­н­ня вла­сни­кам ЗМІ — все це зро­би­ли не під­сту­пні крем­лів­ські аген­ти. Це все на­ша ро­бо­та», — і побажав укра­їн­ським ЗМІ ста­ва­ти кра­щи­ми у що­ден­ній пра­ці над со­бою. Про­те во­дно­час він го­во­рить про своє ба­жа­н­ня ви­сві­тлю­ва­ти но­ви­ни з «ін­шо­го бо­ку кон­флі­кту». Так, ха­ос, який па­нує в укра­їн­сько­му ме­діа-се­ре­до­ви­щі, пе­ре­би­ра­є­ться і у сві­до­мість но­вої ге­не­ра­ції жур­на­лі­стів. А ті, у ко­го більш ко­мер­цій­ний під­хід до ме­діа, ке­ру­ють цим ха­о­сом.

Ек­сперт з істо­рії то­та­лі­тар­них ре­жи­мів, фран­цуз Фі­ліпп де Ла­ра в пер­ший день ІІІ Львів­сько­го ме­діа-фо­ру­му го­во­рив про гло­баль­ний ци­нізм як хво­ро­бу ци­ві­лі­за­ції. Схо­же, укра­їн­ська жур­на­лі­сти­ка має ті ж сим­пто­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.