Хи­мер­ний Осьма­чка

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Олег КО­ЦА­РЕВ

Чи не най­кар­ко­лом­ні­шо­му укра­їн­сько­му пи­сьмен­ни­ку ХХ сто­лі­т­тя — 120 ро­ків!

16 трав­ня цьо­го ро­ку ви­пов­ни­ло­ся б 120 ро­ків від на­ро­дже­н­ня укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка То­до­ся Осьма­чки (1895 — 1962). Пи­сьмен­ни­ка ду­же осо­бли­во­го й своє­рі­дно­го, на­віть на тлі стро­ка­то­го Розстріляного Ві­дро­дже­н­ня. До­брий при­від іще раз на­га­да­ти про Осьма­чку.

Дві ре­чі вра­жа­ли ме­не в цьо­му пи­сьмен­ни­ку, від­ко­ли я мав за­до­во­ле­н­ня про­чи­та­ти йо­го і про ньо­го. Пер­ша — стиль, дру­га — біо­гра­фія, ко­тру мо­жна бу­ло би на­зва­ти окре­мим тво­ром, і то — ду­же силь­ним.

МОДЕРНІЗМ ПЛЮС АГРАР­НА АРХАЇКА

Стиль То­до­ся Осьма­чки по­ту­жний і та­кий, що міг з’яви­ти­ся ли­ше в той час. У ньо­му епі­чно й за­гад­ко­во по­єд­ну­є­ться ви­га­дли­ва мо­дер­ні­сти­чна «змі­ще­ність» із важ­ки­ми, гли­бо­ки­ми бри­ла­ми обра­зної на­ро­дної мо­ви. Чи сві­до­мим бу­ло та­ке спо­лу­че­н­ня? От ці­ка­ве пи­та­н­ня для до­слі­дни­ків йо­го твор­чо­сті. Але в ко­жно­му ра­зі ре­зуль­тат ви­йшов ін­ди­ві­ду­аль­ним, ефе­ктним і мас­шта­бним (осо­бли­во, як на ме­не, це сто­су­є­ться про­зи). Ко­ли шу­ка­ю­па­ра­ле­лей, на дум­ку ча­сом спа­да­ють де­я­кі текс­ти ро­сій­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ан­дрія Пла­то­но­ва.

«Чор­но­зем під­вів­ся і ди­ви­ться в ві­чі» — хре­сто­ма­тій­ні сло­ва Пав­ла Ти­чи­ни якнай­кра­ще ха­ра­кте­ри­зу­ють пер­шу треть ХХ сто­лі­т­тя, ко­ли со­ці­аль­но-по­лі­ти­чні й вій­сько­ві бу­ре­вії під­ня­ли з на­си­дже­них місць ма­су лю­дей і пе­ре­мі­ша­ли їх. Так на куль­тур­ній аре­ні впер­ше опи­ни­ло­ся ба­га­то, зокре­ма вчо­ра­шніх кон­се­рва­тив­них се­лян. Їхні тра­ди­ції змі­ша­ли­ся з ви­ру­ю­чи­ми екс­пе­ри­мен­та­ми куль­ту­ри «ви­со­кої» — і да­ли ту уні­каль­ну су­міш, яскра­вим і са­мо­бу­тнім пред­став­ни­ком якої й був То­дось Осьма­чка.

Хи­мер­ні й про­ни­зли­ві ме­та­фо­ри. Не­пла­сти­чні й ні­би ла­ма­ні, як лі­нії ху­до­жни­ка-екс­пре­сіо­ні­ста, діа­ло­ги.

«Ста­лін за­во­ру­шив­ся і, про­стя­га­ю­чи йо­му ру­ку для ві­та­н­ня, спи­тав­ся:

— Ми­ко­ло Ли­го­ро­ви­чу, чи ті лю­ди, про яких я вас про­хав, на­по­го­тов­ле­ні?..

— Так і єсть, Йо­си­пе Ві­са­рі­йо­но­ви­чу! — від­по­вів з обле­сли­во­ю­на­пру­же­ні­стю­наш Ли­го­ро­вич», — роз­мов­ля­ють між со­бою Ста­лін і Єжов у «Ро­тон­ді ду­шо­губ­ців».

«Об­ста­ви­ни жи­т­тя завжди ла­ска­ві­ші до без­ду­шних ре­чей, від­мов­ля­ю­чи їм тіль­ки мо­жли­вість їхньо­го вжи­тку, ко­ли во­ни справ­ді не вар­ті ні­чо­го. Але лю­ди по­ла­ма­ним ре­чам до­да­ють ще яко­їсь мсти­вої мі­сти­чно­сті бу­ти для ці­лих лю­дей, ви­ки­ну­тих із су­спіль­ства, по­ка­зни­ка­ми вся­ких ка­та­строф осо­би­стих. І не­ща­сні лю­ди по­не­во­лі зна­хо­дять со­бі уті­ху у тім жа­лю, який ви­ни­кає із сві­до­мо­сті, що во­ни ма­ють одна­ко­вість з до­ле­ю­по­ла­ма­них ре­чей, які се­бе справ­ді пе­ре­жи­ли. Та­ким чи­ном, ко­жна річ має дві до­лі: одну то­ді, ко­ли во­на сві­жа і ці­ла, а дру­гу, ко­ли во­на по­ла­ма­на. А лю­ди­на?» — за­ну­рю­є­ться в по­хму­ру ек­зи­стен­цій­ну за­ду­му Осьма­чка в тій та­ки книж­ці. А чо­го вар­тий аб­сур­дно-при­го­дни­цький фі­нал «Пла­ну до дво­ру», де го­лов­ний ге­рой, убив­ши ен­ка­ве­ди­ста, «втік у Ру­му­ні­ю­ниж­че Мо­ги­ле­ва-По­діль­сько­го. Він пе­ре­м­чав ав­том че­рез пон­тон­ний міст, із ним ще дві дів­чи­ни» (при­на­гі­дно: обра­зи транс­пор­ту в пи­сьмен­ни­ка осо­бли­во ви­ра­зні, во­ни ще че­ка­ють на своє тра­кту­ва­н­ня).

У книж­ках Осьма­чки мир­на смерть се­ред по­ля (ще один ар­хе­ти­пі­чний образ!) мо­же су­сі­ди­ти з роз­ду­ма­ми про ми­сте­цтво, а вбив­ство — з ме­то­ди­чним зби­ра­н­ням хар­чів у до­ро­гу. Йо­го пи­сьмо стра­шне і пре­дме­тне, як са­ме ХХ сто­лі­т­тя: ...Що знов до сон­ця ри­жа кур­ка Спів­ає вран­ці без пів­нів І Мар­сій з кра­де­но­го лу­ка У сер­це ці­ли­ться ме­ні...

ЙО­ГО БІО­ГРА­ФІЇ МО­ГЛИ ПО­ЗА­ЗДРИ­ТИ НАЙЕПАТАЖНІШІ АВАН­ГАР­ДИ­СТИ

То­дось Осьма­чка — один із не­ба­га­тьох укра­їн­ських ав­то­рів, який опи­сав жа­хі­т­тя трид­ця­тих ро­ків, ре­пре­сії, Голодомор, ко­ле­кти­ві­за­цію та ін­ші «при­го­ди», бу­ду­чи їхнім свід­ком. На свій спе­ци­фі­чний спо­сіб пе­ре­дав­ши без­по­се­ре­дню­пам’ять про ці трав­ми. Зро­бив­ши те, чо­го біль­шість ін­ших пи­сьмен­ни­ків із цим до­сві­дом не всти­гли, не спро­мо­гли­ся чи не схо­ті­ли зро­би­ти.

А зга­да­ти Осьма­чці бу­ло що. Йо­го біо­гра­фії міг би по­за­здри­ти не один епа­та­жний аван­гар­дист. Ди­ва­ку­ва­тість і скла­дні сто­сун­ки з ме­шкан­ця­ми дов­ко­ли­шньої ре­аль­но­сті су­про­во­джу­ва­ли пи­сьмен­ни­ка здав­на. На­щад­ки одно­сель- чан роз­по­від­а­ють, що в се­лі йо­го, си­на ве­те­ри­на­ра, який ку­пав­ся взим­ку в хо­ло­дній во­ді та ро­бив ін­ші «ди­ва­цтва», вва­жа­ли мі­сце­вим дур­ни­ком, а ді­тей ля­ка­ли, що, як не по­во­ди­ти­му­ться чем­но, їх «Осьма­чка за­бе­ре».

Ві­длюдь­ку­ва­тий, го­стрий на язик, він справ­ляв осо­бли­во ефе­ктне вра­же­н­ня, ко­ли, на­при­клад, у трид­ця­ті ро­ки міг гу­чно за­пи­та­ти зна­йо­мо­го бі­ля га­зе­тно­го кі­о­ску щось на зра­зок «нев­же ви чи­та­є­те їхні га­зе­ти?» Або пи­сав звер­не­н­ня про твор­чу не­сво­бо­ду в УСРР із ви­мо­го­ю­ви­пу­сти­ти йо­го за кор­дон. Дві­чі про­сто на­ма­гав­ся вте­кти з Ра­дян­сько­го Со­ю­зу.

Ко­ли на­став час не­ми­ну­чо­го аре­шту, То­дось Осьма­чка, як вва­жа­є­ться, ви­рі­шив си­му­лю­ва­ти бо­же­ві­л­ля, при­бли­зно як йо­го ге­рой у «Ро­тон­ді ду­шо­губ­ців». Той пи­тав у слід­чих, чо­го це в них по сті­нах ви­сять «порт­ре­ти жи­дів», за­яв­ляв, що йо­го хо­чуть отру­ї­ти, і та­ке ін­ше. Осьма­чка пе­ре­жив тор­ту­ри, екс­пер­ти­зи, ка­раль­ні пси­хі­а­три­чні пра­кти­ки. Фа­кти­чно аж у ча­си Дру­гої сві­то­вої вій­ни йо­му вда­ло­ся ви­рва­ти­ся на во­лю. Ви­гля­дає, що й ра­ні­ше де­що акцен­то­ва­на пси­хі­ка за­зна­ла но­вих травм. І вже в Аме­ри­ці, ку­ди емі­гру­вав пи­сьмен­ник, він жив у справ­жній ма­нії пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, про­дов­жу­ю­чи шо­ку­ва­ти лю­дей нав­круг (чи це бу­ла гра? Нав­ряд чи), по­всю­ди бо­яв­ся зу­стрі­ти ра­дян­ських аген­тів, шу­кав їх на­віть під вла­сним ліж­ком, бо­яв­ся, що йо­го отру­ять близь­кі лю­ди. По­мер у хво­ро­бах, зли­днях і за­бут­ті (хо­ча тво­ри йо­го в ді­а­спо­рі дру­ку­ва­ли­ся).

Бе­зу­мов­но, за­бо­ро­не­ний у «ма­те­ри­ко­вій» Укра­ї­ні в ра­дян­ські ча­си, Осьма­чка по­вер­нув­ся в український ін­фор­ма­цій­ний про­стір ти­хо, але впев­не­но. Час від ча­су ви­хо­дять пе­ре­ви­да­н­ня йо­го тво­рів. З’яв­ля­ю­ться до­слі­дже­н­ня. Але хо­ті­лось би актив­ні­шої кам­па­нії з по­пу­ля­ри­за­ції. Зокре­ма, за­над­то вже ма­ло по­дій у юві­лей­ний рік. Хо­ча, на­при­клад, у Ки­є­ві в бу­дин­ку ви­дав­ни­цтва «Смо­ло­скип» від­був­ся кру­глий стіл і по­е­ти­чні чи­та­н­ня, при­свя­че­ні Осьма­чці. В них узя­ли участь лі­те­ра­ту­ро­знав­ці, мо­ло­ді по­е­ти та зем­ля­ки пи­сьмен­ни­ка, уро­джен­ці Ку­ців­ки Чер­ка­ської обла­сті, — пи­сьмен­ник­гу­мо­рист Во­ло­ди­мир Тка­чен­ко й го­ло­ва чер­ка­сько­го від­ді­ле­н­ня Спіл­ки пи­сьмен­ни­ків Ігор Ко­ва­лен­ко (во­ни оби­два — ор­га­ні­за­то­ри бла­го­дій­но­го фон­ду «То­дось Осьма­чка»), а ко­ор­ди­ну­вав ці за­хо­ди пи­сьмен­ник Сер­гій Пан­тюк.

Утім, спо­ді­ва­є­мо­ся й на подаль­ші за­хо­ди, пов’яза­ні з То­до­сем Осьма­чкою. Тим па­че, що і йо­го ори­гі­наль­на твор­чість, і ди­во­ви­жна біо­гра­фія якнай­кра­ще спри­я­ють по­пу­ля­ри­за­ції вза­га­лі укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри ХХ сто­лі­т­тя як та­кої.

ТО­ДОСЬ ОСЬМА­ЧКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.