Зви­чай­ні ди­ва Яко­ва Гні­здов­сько­го

У Ки­є­ві три­ває ви­став­ка тво­рів сла­ве­тно­го гра­фі­ка

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

РЕ­КЛА­МА

e-mail: chedit@day.kiev.ua

Про­ект до 100-річчя від дня на­ро­дже­н­ня укра­їн­сько­а­ме­ри­кан­сько­го ми­тця дня­ми пред­ста­ви­ли в На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зеї Укра­ї­ни. В екс­по­зи­ції близь­ко 150 тво­рів май­стра з ко­ле­кцій НХМУ, На­ціо­наль­но­го му­зе­юу Льво­ві іме­ні Ан­дрея Ше­пти­цько­го, Укра­їн­сько­го ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту, з при­ва­тних зі­брань Пав­ла Гу­ді­мо­ва, Лі­ди і Пе­тра Ма­ті­я­ше­ків, Віктора і Ка­те­ри­ни Ющен­ків то­що. Це — і гра­фі­ка, зокре­ма, екслі­бри­си, і жи­во­пи­сні тво­ри. Мас­шта­бний про­ект ра­зом із НХМУ го­ту­ва­ли По­соль­ство Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки в Укра­ї­ні, Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри і фун­да­ція «Від­кри­та Укра­ї­на».

Яків Гні­здов­ський народився 1915 ро­ку в се­лі Пи­ли­пче су­ча­сної Тер­но­піль­ської обла­сті. Ми­тець на­вчав­ся у Вар­шав­ській та За­греб­ській ака­де­мі­ях ми­стецтв, усла­вив­ся за оке­а­ном — в Аме­ри­ці, де він ме­шкав з 1950-х ро­ків. Май­стер завжди на­го­ло­шу­вав на сво­є­му по­хо­джен­ні, ці­ка­вив­ся тим, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, і за­по­вів, щоб йо­го по­хо­ва­ли на Ба­тьків­щи­ні. Ху­до­жник по­мер 1985 ро­ку в Нью-Йор­ку, був по­хо­ва­ний в Аме­ри­ці, а 2005 ро­ку ур­ну з йо­го пра­хом пе­ре­по­хо­ва­ли на Ли­ча­ків­сько­му цвин­та­рі у Льво­ві.

В Укра­ї­ні ми­тець-емі­грант до­не­дав­на був май­же не­ві­до­мий. «Ці­ка­во, що по­ява йо­го тво­рів у фон­дах НХМУ зі­йшла­ся в ча­сі з тим, що до­ку­мен­та­ці­юв му­зеї по­ча­ли ве­сти укра­їн­ською — до то­го пи­са­ли ро­сій­ською. Тра­пи­ло­ся це на­при­кін­ці трав­ня 1990 ро­ку», — роз­по­від­ає ку­ра­тор ви­став­ки «Яків Гні­здов­ський», за­ві­ду­вач від­ді­лу гра­фі­ки НХМУ Да­ни­ло Нікітін. Втім, і за ці 25 ро­ків про гра­фі­ка зна­ли зде­біль­шо­го «вузь­кі ко­ла» по­ці­но- ву­ва­чів ми­сте­цтва. Да­ни­ло Нікітін по­яснив, чо­му вар­то по­ба­чи­ти про­ект «Яків Гні­здов­ський» у Ки­є­ві.

МАС­ШТАБ

Ви­став­ка в На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зеї — най­біль­ше екс­по­ну­ва­н­ня ро­біт Яко­ва Гні­здов­сько­го в Укра­ї­ні, яке ко­лись бу­ло. Вза­га­лі, цей про­ект пред­став­ля­ли у Льво­ві та Чер­нів­цях, по­ка­жуть у Дні­про­пе­тров­ську й Чер­ка­сах, але са­ме в НХМУ зі­бра­ли най­біль­ше тво­рів ми­тця.

До ре­чі, ро­бо­ти зна­ме­ни­то­го гра­фі­ка мо­жна не ли­ше роз­див­ля­ти­ся, а й чи­та­ти. Яків Гні­здов­ський був філософом і куль­ту­ро­ло­гом. За сло­ва­ми Да­ни­ла Ні­кі­ті­на, есеї Гні­здов­сько­го пу­блі­ку­ва­ли­ся в аме­ри­кан­ських та єв­ро­пей­ських ча­со­пи­сах, ви­хо­ди­ли збір­ки йо­го текс­тів. У му­зеї та­кі ма­те­рі­а­ли, зви­чай­но, не ви­став­ля­ють, але во­ни до­сту­пні в Ін­тер­не­ті. У цих текс­тах — ро­зду­ми про сві­то­ве ми­сте­цтво, най­пер­ше — укра­їн­ське.

УНІ­КАЛЬ­НИЙ ФІЛЬМ

На ви­став­ці в НХМУ пред­ста­ви­ли ві­део, зня­те на­при­кін­ці 1960-х ро­ків, у яко­му Яків Гні­здов­ський пра­цює над гра­вю­рою «Два ба­ра­ни». По­ряд екс­по­ну­є­ться ро­бо­та, яку ху­до­жник ство­рює у філь­мі. Яків Гні­здов­ський пра­цю­вав в уні­каль­ній те­хні­ці де­ре­во­рі­зу, в якій бу­ло ство­ре­но пер­ші єв­ро­пей­ські гра­вю­ри. Май­стри ство­рю­ва­ли ри­су­нок на де­рев’яній до­шці, по­тім при­би­ра­ли де­ре­ви­ну нав­ко­ло ньо­го і ро­би­ли від- тиск на па­пе­рі. Яків Гні­здов­ський за­хо­пив­ся ці­є­ю­те­хні­ко­ю­за­мо­ло­ду, під впли­вом твор­чо­сті ле­ген­дар­но­го ми­тця Аль­бре­хта Дю­ре­ра. Зна­ме­ни­та се­рія Дю­ре­ра «Апо­ка­лі­псис» ви­ко­на­на са­ме в те­хні­ці де­ре­во­рі­зу. З ча­сом Яків Гні­здов­ський удо­ско­на­лив та осу­ча­снив цю­те­хні­ку. Ху­до­жник ви­ро­бив вла­сний стиль, ха­ра­ктер­ні ри­си яко­го — ор­на­мен­таль­ність і де­ко­ра­тив­ність.

ДИ­ВО­ВИ­ЖНА ГАР­МО­НІЯ

Яків Гні­здов­ський ча­сто зо­бра­жу­вав тва­рин та ро­сли­ни. У Нью-Йор­ку він ме­шкав бі­ля Бронк­сько­го зоо­пар­ку, гу­ляв там, спо­гля­дав за тва­ри­на­ми і ма­лю­вав їх. «Для Яко­ва Гні­здов­сько­го все нав­ко­ли­шнє ста­но­вить без­пе­ре­чну цін­ність. Тва­ри­ни, де­ре­ва, лю­ди, ро­сли­ни, ар­хі­те­кту­ра — все ні­би освя­че­не і ствер­джує своє пра­во на жи­т­тя. Та­кий пан­те­їсти­чний по­гляд на світ», — ді­ли­ться Да­ни­ло Нікітін. Лю­бов­не став­ле­н­ня до про­стих ре­чей, гар­мо­нія в бу­ден­но­му і лег­ка іро­нія ми­тця за­хо­плю­ють. Тож, за­ві­тай­те на ви­став­ку ро­біт Яко­ва Гні­здов­сько­го, яка три­ває в На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зеї Укра­ї­ни до 5 ли­пня.

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

«ТА­ЄМ­НА ВЕЧЕРЯ»,1956 р.

«ЯСЕН МАКҐАФФІ», 1982 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.