Да­ля ГРІБАУСКАЙТЕ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Ли­тви:

По­стій­ний член РБ ООН Ро­сія са­ма ста­ла агре­со­ром, сво­ї­ми ді­я­ми в Укра­ї­ні во­на під­ри­ва­є­си­сте­му між­на­ро­дної без­пе­ки. Під­три­му­ю­чи Укра­ї­ну, Гру­зію та Мол­до­ву, за­хи­ща­ю­чи су­ве­ре­ні­тет цих кра­їн, до­по­ма­га­ю­чи кра­ї­нам Схі­дно­го пар­тнер­ства в ре­а­лі­за­ції ре­форм вер­хо­вен­ства пра­ва, ми по­сту­по­во ство­рю­є­мо кіль­це без­пе­ки і де­мо­кра­тії...

(ru.delfi.lt)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.