«СТУР­БО­ВА­НІСТЬ ЗА­ХІ­ДНО­ГО СВІ­ТУ ПО­ВИН­НА ТРАНС­ФОР­МУ­ВА­ТИ­СЯ В ПО­СИ­ЛЕ­Н­НЯ САН­КЦІЙ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО,

екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Київ:

— Те, що пре­зи­дент при­ді­лив Мін­ським до­мов­ле­но­стям три ре­че­н­ня, свід чить про те, що ні де ні в Укра­ї­ні, не ка­жу­чи вже про Ро­сію, ні­хто не ві­рить у те, що во­ни бу­дуть ви­ко­ну­ва­тись. Це хо­ро­ша фор­му­ла для за­кли­ків, хо­ро­ша пла­тфор­ма для про ве ден ня дис ку сій і об мі ну дум­ка­ми. Хо­ро­ша ба­за для то­го, щоб цей кон­флікт був за­мо­ро­же­ний, а не був ба­зою для йо­го ло­ка­лі­за­ції. І зно­ву та­ки при­чи­на не в За­хо­ді, н в Укра­ї­ні, а то­му що Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція, на жаль, не хо­че мі­ня­ти свою по­лі­ти­ку. Як її змі­ни­ти, у цьо­му має бу­ти клю­чо­ве пи­та­н­ня. Що мо­жна і по­трі­бно зро­би­ти, щоб ця по­лі­ти­ка змі­ни­лась? Тут, на жаль, я не по­чув пря­мих від­по­від­ей. Хо­ча, я ду­маю, що во ни зро зу мі лі і без по вто рень. Усе це вже обго­во­ре­но і пе­ре­го­во­ре­но. Це — по­си­ле­н­ня сан­кцій, ди­пло­ма тич на і по лі тич на ізо ля ція Ро - сій­ської Фе­де­ра­ції, єд­ність Укра­ї­ни і за­хі­дно­го сві­ту. Це ті еле­мен­ти, на яких має сто­я­ти на­ша зов­ні­шня по­лі ти ка в кон тек с ті то го, що ро бить Мо­сква. Мін­ські домовленості за ви­зна­че­н­ням не при­ве­дуть до по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту.

— Пре­зи­дент го­во­рив про роль ди­пло­ма­тії в то­му, щоб за­без­пе­чи­ти про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії, а по­сол Укра­ї­ни в ЄС Ко­стян­тин Єли­се­єв за­кли­кав по­си­ли­ти сан­кції че­рез ата­ку про­ро­сій­ських бо­йо­ви­ків на Ма рі їн ку. Тим ча сом у Бер лі ні гла­ва МЗС Ні­меч­чи­ни Франк-Валь­тер Штайн­ма­єр за­явив: Ні­меч­чи­на стур бо ва на ес ка ла ці­єю кон ф лік ту нав­ко­ло Ма­рі­їн­ки... Хі­ба та­кою має бу­ти ре­а­кція сві­ту на по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю та про­ро­сій­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми Мін­ських до­мов­ле­но­стей?

— Зви­чай­но, і ми стур­бо­ва­ні. То­му що це озна­чає, що для Ро­сії ні­чо­го не вар­ті під­пи­си під узго­дже­ни­ми до­ку­мен­та­ми. Але ця стур­бо­ва­ність не по­вин­на бу­ти по­ро­жньою. Стур­бо­ва­ність має бу­ти при­чи­ною для яко­їсь дії. На мою дум­ку, та­ка стур­бо ва ність за хід но го сві ту по вин на транс­фор­му­ва­тись в по­си­ле­н­ня сан­кцій. Це бу­де ло­гі­чним про­дов­же­н­ням стур бо ва нос ті. Ми вва жа є мо, що її не ма те рі а лі за ція ні до чо го біль­шо­го ніж про­во­ку­ва­н­ня агре­со­ра за під­сум­ка­ми не­має. То­му тре­ба не ли­ше тур­бу­ва­тись, а ро­би­ти кро­ки для то го, щоб ця стур бо ва ність пе ре хо ди ла в прак тич ні кро ки по стри­му­ван­ню агре­со­ра.

— І як нам тре­ба ви­ко­ри­ста­ти ві зи ти японсь ко го ка надсь ко го прем’ єрів, які при бу ва ють у на шу кра­ї­ну напередодні са­мі­ту G7 у Ні­меч­чи­ні?

— Че рез остан ні по дії на схо ді Укра­ї­ни у нас у ру­ках усі ко­зи­рі. Це і за­три­ма­н­ня ро­сій­ських ди­вер­сан­тів, які ору ду ють на Дон ба сі, і остан­ній штурм під Ма­рі­їн­кою, за­бо­ро­на Ро­сі­єю на в’їзд єв­ро­пей­ських по лі ти ків, ухва лен ня за ко нів, які ре­аль­но обме­жу­ють до­ступ у Ро­сію ін­фор­ма­ції, фа­кти­чно за­ти­ка­ють ро­та ор­га­ні­за­ці­ям із за­хи­сту прав лю­ди­ни. Це все мо­жна сфор­му­лю­ва­ти на одно­му ар­ку­ші і по­ка­за­ти на­шим пар­тне­рам у де­мо­кра­ти­чно­му сві­ті, що ре аль но від бу ва єть ся. Але при цьо­му зро­би­ти не­ве­ли­ку при­пи­ску: про­по­ну­є­мо не ви­слов­лю­ва­ти чер­го­ві стур бо ва нос ті і прий ти до прак - ти­чних дій. І пер­ша та­ка пра­кти­чна дія уже у по­ві­трі: сан­кції ма­ють бу­ти про­дов­же­ні до по­ча­тку на­сту­пно­го ро ку. Але, на мою дум ку, цьо го за­ма­ло. Це ли­ше про­дов­жує про­цес, який ми спо­сте­рі­гає мо — гру­бе по­ру­ше­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей. А щоб Ро­сія по­ча­ла ви­ко­ну­ва­тись по тріб ні зов сім ін ші ін стру мен ти впли­ву на кра­ї­ну-агре­со­ра. Са­ме ці ме­се­джі тре­ба і на­шим япон­ським пар­тне­рам, які, до ре­чі, демонструють ду же чіт ку і од но знач ну по зи - цію від­но­сно за­су­дже­н­ня агре­со­ра, і на­шим пар­тне­рам по G7. По­трі­бно чі­тко і ясно ар­ти­ку­лю­ва­ти, але під­ка зу ва ти мож ли ві ва рі ан ти прий - ня­т­тя рі­шень. Це теж на­ле­жить до зав­дань укра­їн­ської ди­пло­ма­тії.

— Пре­зи­дент за­явив, що Укра­ї­на на­ла­што­ва­на на член­ство в НАТО і не бу­де при цьо­му зва­жа­ти на дум ку Ро сії, але ра зом з тим не хо­че фор­су­ва­ти цьо­го про­це­су, про­во­ди­ти ре­фе­рен­дум, при­слу­ха­ю­чись до за­сте­ре­жень пар­тне­рів у НАТО. Він при цьо­му за­зна­чив, що з цьо­го пи­та­н­ня є про­ти­річ­чя між ре­гіо­на­ми. Що ви ска­же­те з цьо­го при­во­ду?

— Ніх то за раз не го во рив, що Укра ї на зби ра єть ся по да ва ти за яв - ку про член­ство в НАТО, а йде­ться про до­ся­гне­н­ня кри­те­рі­їв член­ства в НАТО. А щоб ми сьо­го­дні швид­ко цих кри те рі їв до сяг ли по тріб ні не де­кла­ра­ції, а кон­кре­тні кро­ки. Ось як ми ма­є­мо за­раз Уго­ду про асо­ціа цію з ЄС як кон к рет ний ін стру - мент на бли жен ня до стан дар тів до Єв­ро со ю зу, так са мо нам сьо год ні за­мість роз­мов, що щось ко­гось роз­ко­лює, тре­ба пе­ред на­шим за­хі­дним сві­том ста­ви­ти пи­та­н­ня про на­да­н­ня ПДЧ, який зов­сім не озна­чає, що ми по да є мо за яв ку на вступ, а це озна чає, що ми от ри му є мо ме ха - нізм, за до­по­мо­гою яко­го ми мо­же- мо під­го­ту­ва­тись до цьо­го член­ства в май бут ньо му. Але па ра лель но про во дя чи ак тив ну ін фор ма цій ну ро бо ту се ред гро мадсь кос ті ми мо - же­мо за­крі­плю­ва­ти у сві­до­мо­сті укра їнсь ко го на ро ду прос ту іс ти ну, що НАТО по тріб но Укра ї ні і це — га ран тія на шої без пе ки, і ні я ко го роз ко лу в цьо му не має. Не НАТО роз ко лює си ту а цію на Схо ді, а Ро - сійсь ка Фе де ра ція, яка че рез свою агре­сію пра­кти­чно роз­ко­ло­ла укра­їн­ське су­спіль­ство де-фа­кто. Бо ча­сти­на укра­їн­сько­го су­спіль­ства опи­ни лась від рі за ною від реш ти. Це роз­ко­лює укра­їн­ське су­спіль­ство, а не мі фіч на за гро за для ко гось з бо - ку НАТО. І то­му роз­мо­ви про роз­кол су­спіль­ства до­во­лі шту­чни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.