«НАЙ­ГО­ЛОВ­НІ­ШЕ ДЛЯ ПО­ЛІ­ТИ­КА НАЙ­ВИ­ЩО­ГО РІВ­НЯ — ЩОБ СЛО­ВА ПЕ­РЕ­ТВО­РЮ­ВА­ЛИ­СЯ НА ДІЇ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Оле­ксій РЯБЧИН,

на­ро­дний де­пу­тат, «Ба­тьків­щи­на»:

— Мої вра­же­н­ня по­зи­тив­ні — в про­мо­ві бу­ло ба­га­то тез, яких че­ка­ли від Пре зи ден та. Не очі ку ва ним бу ло, що він під три мав за ко но про- ект про дер жав не фі нан су ван ня пар­тій. Для ме­не так са­мо ва­жли­во бу­ло по­чу­ти про обов’яз­ко­вість ан­глій­ської мо­ви для держ­слу­жбов­ців. Я ду­же дов­го че­кав, ко­ли він ска­же про Дон­бас, адже я був ду­же не­за­до­во­ле­ний ви­слов­лю­ва­н­ня­ми що­до то­го, що по­трі­бна пов­на бло­ка­да оку­по ва них те ри то рій. І під хід, який зву­чить від мо­їх ко­лег, — ста­ви­ти­ся до Дон­ба­су як до те­ри­то­рії, на­се­ле ної бой о ви ка ми, ме не аб со лют но не вла­што­вує. Тож я ра­дий, що Пре­зи­дент більш гу­ман­но ста­ви­ться до жи­те­лів цих те­ри­то­рій, ро­зу­мі­ю­чи, що ба га то з них є за руч ни ка ми об - ста­вин. Але най­го­лов­ні­ше для по­лі­ти­ка най­ви­що­го рів­ня — щоб сло­ва пе ре тво рю ва ли ся у дії. І, я ду маю, ко­а­лі­ція, Ка­бмін та Пре­зи­дент пра­цю­ють за­раз єди­но, щоб ре­фор­му­ва­ти кра­ї­ну та ви­ко­на­ти на­ші обі­цян­ки пе ред ук ра їнсь ким на ро дом. В ці­ло­му, те, що бу­ло ска­за­но Гла­вою Дер­жа­ви — ли­ше ме­се­джі, а я хо­чу те­пер більш до­кла­дно ро­зі­бра­ти­ся зі ска­за­ним. Бу­ли, зви­чай­но, у про­мо­ві і мо­мен­ти, з яки­ми я не по­го­джу­юсь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.