«ДЛЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ЕКО­НО­МІ­КИ ПО­ТРІ­БНО 105 ОЛІ­ГАР­ХІВ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ан­дрій НО­ВАК,

го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни:

— Ви­ступ Пре­зи­ден­та — чер­го­ва пор­ція обі­ця­нок на май­бу­тнє. Хо­ча не ро зу мію, чо му все ска за не не мож на ро би ти за раз чи пів ро ку то - му. Адже він має фа­кти­чно всі вла­дні мо­жли­во­сті: най­біль­ша фра­кція в пар­ла­мен­ті, ко­а­лі­цій­на біль­шість на її осно­ві. У Пре­зи­ден­та є всі мо­жли­вос ті — за ко но дав чі й ви ко нав чі, аби впро­ва­джу­ва­ти будь-які ре­фор­ми. Чо­му зно­ву обі­цян­ки? Важ­ко ска за ти. У май бут ньо му та кої пов - но­ти вла­ди не бу­де. То­му, якщо за­раз не роб лять, то як ці ре фор ми про­ве­сти пі­зні­ше.

З йо го про­мо­ви ви­пли­ває курс чо­ти­рьох «Д»: де­мо­но­по­лі­за­ція, де­о­лі­гар­хі­за­ція, де­ре­гу­ля­ція і де­цен­тра­лі­за­ція. Те­ма ша­ле­ної бо­роть­би з олі­гар­ха­ми спе­ку­ля­тив­на, якою гра­ють усі без ви­ня­тку по­лі­ти­чні си­ли. Але, по-пер­ше, це зро­би­ти не­мо­жли­во. А по-дру­ге, — не по­трі­бно. У еко­но мік, які роз ви ва ють ся, зав ж ди є ба­га­ті лю­ди, але гра­ють во­ни за пра­ви­ла­ми. На­віть у ки тай­ській еко­но­мі­ці є та­кі лю­ди. То­му про­бле­ма не в олі­гар­хах, а в то­му, що їх над­то ма­ло ( фак тич но тіль ки п’ ять), і во ни роз­ді­ли­ли всі основ­ні сфе­ри впли­ву між со бою та мо но по лі зу ва ли ці лі се­кто­ри. Для укра­їн­ської еко­но­мі­ки по­трі­бно 105 олі­гар­хів. Крім то­го, ці олі гар хи — ре сур с ни ки, тоб то ви - ро­бни­ки си­ро­ви­ни, а не го­то­вих спо­жив чих то ва рів. За вдан ня на на - сту­пний і по­за на­сту­пні ро­ки — не зни­щу­ва­ти олі­гар­хів, а при­ве­сти до тя ми в рам ках ци ві лі зо ва них пра - вил гри, які має ство­ри­ти уряд, Пре­зи дент і пар ла мент... Сто сов но бо - роть­би з ко­ру­пці­єю ситуація на­сту­пна: від­су­тня по­лі­ти­чна во­ля, а на­яв­не тіль ки ба жан ня очо ли ти ко руп - цій­ні схе­ми... На жаль, не­має ні­якої по­лі­ти­чної уста­нов­ки по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, є імі­та­ція че­рез ство­ре­н­ня чер го вих ор га нів по бо роть бі з нею (Дер­жав­не антикорупційне бю­ро, Дер­жав­на аген­ція по бо­роть­бі з ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю і так да­лі). Жо­дна аген­ція не ма­ти­ме мо­жли­во­стей біль­ших, аніж про­ку­ра­ту­ра та СБУ, які фі гу ру ють в су ді як об ви ну ва чі. То му суть не ство ри ти но­ві ор­га­ни, а щоб ді­ю­чі ор­га­ни по­ча­ли ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.