«ПО­ТРІ­БНА СИСТЕМНІСТЬ, А НЕ ПРО­СТО ЗА­МІ­НА ОЛІ­ГАР­ХІ­ЧНИХ ГРУП»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ві­кто­рія ПОДГОРНА,

по­лі­то­лог:

— Сти­лі­сти­ка ви­сту­пу Пре­зи­ден­та за­ли­ша­є­ться со­фі­сти­чною. По­ро­шен­ко від­рі­зня­є­ться біль­шою емо­цій­ні­стю ніж по­пе­ре­дні пре­зи­ден­ти і йо го про­мо ви ду же на си­че ні ре фле­ксі­я­ми. Це не­по­га­но для ри­то­ри­ки. Але за ри­то­ри­кою в ба­га­тьох ви­пад­ках не сто­ять чі­ткі, кон­кре­тні сен­си. Ду­маю, що це сві­до­ма по­лі­ти­ка. Зви­чай­но тре­ба озна­йо­ми­тись з ма­те­рі­а­ла­ми, які бу­ли роз­да­ні в Ра­ді, але по про­мо­ві ви­дно, що во­на ро­зра­хо­ва­на більш на пі­ар. Хо­ті­ло­ся б по­чи­та­ти пов­ний зміст до­по­віді, яко­го я не по­чу­ла в йо­го ви­сту­пі з три­бу­ни. Тре­ба озна­йо­ми­тись з роз­кри­т­тям тих тез, які Пре­зи­дент ого­ло­сив в кра­си­во­му ри­то­ри­чно­му фор­ма­ті.

Пер­ше, що ме­ні ки­ну­лось до ува­ги — це те­ма де­о­лі­гар­хі­за­ції. Ця те­ма має ви­клю­чне зна­че­н­ня для Укра­ї­ни. Але ви­ни­кає пи­та­н­ня, що ця по­лі­ти­ка не стіль­ки де­о­лі­гар­хі­за­ції скіль­ки цен­тра­лі­за­ції. Вір­на фра­за, що при­ва­тний бі­знес по­ви­нен за­ро­бля­ти сам, а не жи­ви­тись за дер­жав­ний кошт, зви­чай­но чу­до­ва. Але ви­ни­кає пи­та­н­ня про ри­нок від­кри­то­го до­сту­пу. Це те що існує у всьо­му ци­ві­лі­зо­ва­но­му сві­ті, де рі­вень ко­ру­пції бе­зу­мов­но ду­же низь­кий, де є нор­маль­не жи­т­тя і еко­но­мі­чний роз­ви­ток. А та­кож де є чі­ткі єди­ні пра­ви­ла, які сто­су­ю­ться і при­ва­ти­за­ції, і ді­яль­но­сті бі­зне­су, і ролі дер­жа­ви. Са­ме так я уяв­ляю де­о­лі­гар­хі­за­цію. І са­ме ці пи­та­н­ня ку­дись зни­кли із до­по­віді. Хо­ті­ло­ся б по­ба­чи­ти шлях ре­фор­му­ва­н­ня еко­но­мі­чної си­сте­ми в ці­ло­му, а не бо­роть­бу з кон­кре­тни­ми олі­гар­ха­ми. По­трі­бна системність, а не про­сто за­мі­на олі­гар­хі­чних груп. Що в ре­зуль­та­ті ми отри­ма­є­мо пі­сля то­го як роз­бе­ре­мось зі всі­ма олі­гар­ха­ми? Цьо­го я не по­чу­ла. Су­пе­ре­чли­вим за­ли­ши­лось пи­та­н­ня де­цен­тра­лі­за­ції і сто­сун­ків з оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми Укра­ї­ни.

Так са­ме Пре­зи­дент ви­ри­ває окре­мі кон­кре­тні да­ні, на­при­клад, го­во­ря­чи про су­до­ву ре­фор­му, він за­яв­ляє про 300 суд­дів, які ма­ють бу­ти звіль­не­ні. Бу­дуть звіль­не­ні 300 ко­ру­пціо­не­рів і за­пу­ще­на Ви­ща Ра­да юсти­ції. І що да­лі? В чо­му полягає са­ма ре­фор­ма? Ре­фор­ма — це змі­на пра­вил гри на рів­ні прин­ци­пів, кон­це­пцій.

В жо­дно­му пун­кті я не по­ба­чи­ла уяв­ле­н­ня Пре­зи­ден­та про май­бу­тнє кра­ї­ни окрім за­галь­них ме­се­джів. Не­має стра­те­гі­чно­го рів­ня по­лі­ти­ки. По­трі­бен план, ясність, то­му не бу­ло б у на­се­ле­н­ня та­кої апа­тії. Лю­дям по­трі­бна ві­зія, пер­спе­кти­ва, осо­бли­во в пе­рі­од вій­ни. На­жаль ні очіль­ник Ка­бмі­ну, ні Пре­зи­дент не демонструють ду­же ва­жли­вої яко­сті лі­де­ра — де­мон­стра­ції ба­че­н­ня. І про це ми го­во­ри­мо, на­справ­ді, вже 23 ро­ки. Про те, що жо­ден Пре­зи­дент не де­мон­стру­вав та­ко­го стра­те­гі­чно­го ба­че­н­ня. Стра­те­гі­чний рі­вень не фор­му­є­ться в ка­бі­не­тах Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та чи в Ка­бмі­ні. Стра­те­гі­чний рі­вень по­лі­ти­ки фор­му­є­ться на рів­ні рі­зних груп впли­ву, які існу­ють в кра­ї­ні. І їх за­раз, при актив­но­му роз­ви­тку гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, до­во­лі ба­га­то. По­ря­док ден­ний має скла­да­ти­ся за уча­стю цих лю­дей, а не спу­ска­тись із ка­бі­не­ту Пре­зи­ден­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.