«МЕ­НЕ ТУР­БУЄ, ЩО У НАС ВІД­СУ­ТНЯ КО­ОР­ДИ­НА­ЦІЯ МІЖ ПО­ЛІ­ТИ­ЧНИ­МИ СИ­ЛА­МИ ТА ОР­ГА­НА­МИ ВЛА­ДИ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­ва­ли Дми­тро КРИВЦУН, На­та­лія БІЛОУСОВА, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ві­кто­рія ПТАШНИК,

на­ро­дний де­пу­тат «Са­мо­по­міч»:

— Пре­зи­дент зро­бив ре­зю­ме всіх по­дій та стра­те­гій, які обго­во­рю­ва­ли­ся. У нас є ба­га­то до­ку­мен­тів, які ви­зна­ча­ють, що ро­би­ти да­лі — Ко­а­лі­цій­на уго­да, пре­зи­дент­ська «Стра­те­гія-2020», за­твер­дже­ний План за­ко но дав чо го за без пе чен ня ре форм. Зви чай но, та ке ре зю ме тре ба ро би - ти, але ме­не тур­бує те, що у нас від­су­тня ко ор ди на ція між по лі тич ни - ми си­ла­ми та між ор­га­на­ми вла­ди — пар­ла­мен­том, уря­дом та Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та. Для цьо­го має бу­ти пло щад ка для ко ор ди на ції всіх зу силь, ад же всі по год жу ють ся з основ­ни­ми на­прям­ка­ми змін в кра­ї­ні — де­о­лі­гар­хі­за­ці­єю, де­цен­тра­лі­за ці­єю, де ре гу ля ці­єю і т. д. І на цю пло­щад­ку так са­мо тре­ба за­лу­ча­ти екс­пер тне се ре до ви ще для ви­пу­ску якіс них за ко но дав чих про дук тів. На­при­клад, не­що­дав­но на На­ціо - наль ній ра ді ре форм ви сту пив пан Па­сха­вер, який за­зна­чив, що пе­ред тим, як про­во­ди­ти ре­фор­му з де­ре­гу­ля­ції, тре­ба спо­ча­тку спи­та­ти у бі­зне­су, в чо­му са­ме він хо­че її, а по­тім про­во­ди­ти її так, як го­во­рить бі­знес. То­му ко­ор­ди­на­ція і за­лу­че­н­ня екс­пер­тів є ду­же ва­жли­вим, бо то­ді всі на прям ки, про які го во рив Пре зи - дент, бу­де ре­аль­но ре­а­лі­зу­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.