«НА ШЛЯ­ХУ РЕ­ФОР­МИ БА­НАЛЬ­НО ВТРА­ЧА­Є­ТЬСЯ ЧАС»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Оле­ксій ХМА­РА,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції Transparency International Укра­ї­на:

— За вдан ня бо ро ти ся з ко руп - ці­єю — доб ре. Але чо му цьо го не зро би ли до сі? Є три при чи ни. Пер - ша — над­то дов­го за­йма­ю­ться па­пе­ро вою ро бо тою ( на пи сан ням за ко - нів, їх про­су­ва­н­ням в Ра­ді, вве­де­н­ням у дію). На віть у су сід ніх кра ї - нах, на­при­клад, у Мол­до­ві (я не ка­жу вже про Гру­зію) це ро­би­ло­ся в 23 ра зи швид ше. Тож на шля ху ре - фор ми ба наль но втра ча єть ся час. Дру га — не має прак тич них дій. Є за­яви по ста­рій ко­ман­ді Яну­ко­ви­ча, те­пе­рі­шній вла­ді, але під на­гляд не взя то основ ну ма су чи нов ни ків се - ред ньої лан ки, яка не ви ди ма для те ле ба чен ня, але ак тив но « сіє » ко­руп цію і час то не в мен ших об’ єк - тах... І тре­тя при­чи­на — на­се­ле­н­ня ду­же хо­че гло­баль­них змін, а йо­му не по яс ню ють, як від бу ва ти меть ся на справ ді. По лі ти ки тіль ки по пу - ліс тич но за яв ля ють про бо роть бу, але що й до чо­го — не ві­до­мо. За­га­лом сис тем ної ко руп ції ста ло мен - ше: на­при­клад, у сфе­рі до­звіль­них про це дур, за ку пі вель, тен де рів, кон­та­ктах дрі­бних бі­зне­сме­нів з чи­нов ни ка ми. Але є сфе ри, де ні чо го не змі ни ло ся че рез збе ре жен ня знач ної мо но по лі за ції: аг ро ри нок, транс­порт­них пе­ре­ве­зень, на­фто­га - зо­вий се­ктор. Ось там про­бле­ми за­ли­ши­ли­ся. Якщо го­во­ри­ти про про­по зи ції Пре зи ден та з при ско рен ня при­ва­ти­за­ції, то я їх під­три­мую.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.