«ЗБЕ­РІ­ГА­Є­ТЬСЯ РИ­ЗИК, ЩО «СТА­РІ» ОЛІ­ГАР­ХИ НА­МА­ГА­ТИ­МУ­ТЬСЯ ПРОЙ­ТИ ДО ВЛА­ДИ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ми­хай­ло ГОН­ЧАР,

пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХI»:

— За цей рік Укра ї на знач ною мі рою змен ши ла енер ге тич ну за - ле­жність від Ро­сії і ди­вер­си­фі­ку­ва­ла по­ста­ча­н­ня га­зу з єв­ро­пей­сько­го на­прям­ку. Але мо­но­по­лія «Газ­про­му » на по ста чан ня га зу до на шої кра­ї­ни зі схі­дно­го на­прям­ку ли­ша­є­ться. Її по­до­ла­ють тіль­ки то­ді, ко­ли газ по­ста­ча­ти­ме че­рез цей мар­шрут й ін ши ми по ста чаль ни ка ми. По­ки що цьо­го не­має. Ро­сія має да - ти сво бо ду тран зи ту для цен т раль - но- азійсь ко го га зу. Тіль ки то ді мо­жна ра­пор­ту­ва­ти, що мо­но­по­лію « Газ п ро му » по до ла но. Але це за - вда­н­ня не одно­го і на­віть не кіль­кох ро­ків. Якщо го­во­ри­ти про де­о­лі­гар­хі­за­цію, то по­чи­на­ти її Пре­зи­ден­ту вар­то з се­бе — на­ре­шті про­да­ти свій біз нес. Без цьо го кла сич ні га зо ві олі гар хи ти пу Фір та ша, нав ряд чи бу­дуть транс­фор­му­ва­ти­ся у зви­чай­них скром­них бі­зне­сме­нів, до яких зви­кли в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. Без де­о­лі­гар­хі­за­ції Пре­зи­ден­та бо­роть­ба не вар то очі ку ва ти змі ни реш ти біз нес-се ре до ви ща кра ї ни, бо в та - ко­му ра­зі всі по­ка­зу­ва­ти­муть паль­цем на ньо го. Крім то го, в та ко му ра зі збе рі га єть ся ве ли кий ри зик, що «ста­рі» олі­гар­хи на­ма­га­ти­муть - ся прой­ти до вла­ди. Де­я­кі з них уже ви сло ви ли свої праг нен ня з цьо го при­во­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.