«ВИ­СТУП БУВ ЗМІСТОВНИМ, НА­ВІТЬ ЗА­НАД­ТО»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Олег МЕ­ДУ­НИ­ЦЯ,

на­ро­дний де­пу­тат, «На­ро­дний фронт»:

— Пер­ше вра­же­н­ня — по­зи­тив - не. Пре­зи­дент ви­сту­пав дов­го, тор - кнув­ся ба­га­тьох пи­тань, але де­яких міг і не тор­ка­ти­ся. Ви­ступ був змістовним, на­віть за­над­то. Він від­по­від­ав ці­лям Ко­а­лі­цій­ної уго­ди і Єв­ро­май­да­ну. Так са­мо ва­жли­ви­ми бу­ли зга да ні пун к ти — де олі гар хі за ція, де ре гу ля ція і де цен т ра лі за ція. Все це пра­виль­но, але ска­за­ні сло­ва тре­ба на­пов­ню­ва­ти ре­аль­ним змі­стом в ук ра їнсь кій по лі ти ці. Я не по чув яки хось сен са цій від Пре зи ден та, але від­зна­чив би анон­со­ва­ні змі­ни в Уря­ді, які на­зрі­ва­ють вже дав­но, бо існує не­вдо­во­ле­н­ня де­яки­ми мі­ні­стра­ми не тіль­ки у Гла­ви Дер­жа­ви, а йу мо­їх ко­лег-де­пу­та­тів. Він та­кож ви­знав на­шу ро­бо­ту су­спіль­но не­за­до­віль­ною, що оче­ви­дно. То­му да­лі нам тре ба ви ко ну ва ти Ко а лі цій ну уго­ду. Про­те з пра­кти­чної то­чки зо­ру бу ло б важ ли ві ше, як би По ро - шен­ко ска­зав, що він очі­кує від де­пу­та­тів, на­при­клад, го­ло­су­ва­н­ня за за­кон про мі­сце­ві ви­бо­ри і від­кри­ті спи­ски. А так це за­галь­ні сло­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.