«РО­ЗУ­МІ­Н­НЯ НЕ­ВДО­ВО­ЛЕ­Н­НЯ СУ­СПІЛЬ­СТВА СВІД­ЧИТЬ ПРО ПЕР­СПЕ­КТИ­ВУ ВИ­ПРА­ВИ­ТИ ЦЕ В МАЙ­БУ­ТНЬО­МУ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Олег МУСIЙ,

на­ро­дний де­пу­тат «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»:

— Я вва­жаю ви­ступ Пре­зи­ден­та по­зи­тив­ним, бо він акцен­ту­вав ува­гу на всіх ас пек тах то го, що бу ло зроб ле но і на мі тив прі о ри те ти по - даль шої ро бо ти. На прик лад, ме ні ім по ну ва ло те, що од ним з трьох прі о ри те тів ре фор му ван ня він на - звав сфе­ру охо­ро­ни здо­ров’я. Ве­ли­ким по­зи­ти­вом я вва­жаю са­мо­кри­ти­ку і те, що Пре­зи­дент сам не за­до­во­ле­ний сво­єю ро­бо­тою — це пре­це­дент для Укра ї ни. Кон ста ту ван ня цьо­го фа­кту свід­чить про кри­ти­чне став­ле­н­ня в то­му чи­слі до сво­їх дій. Жи ва ре ак ція та ро зу мін ня не вдо - во лен ня сус піль ст ва свід чить про пер­спе­кти­ву і на­ма­га­н­ня ви­пра­ви­ти це в май­бу­тньо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.