Суд­ді взя­ли па­у­зу. Ду­ма­ють

По­тер­пі­лий Оле­ксій По­доль­ський ви­ма­гає до­пи­та­ти в Апе­ля­цій­но­му су­ді як свід­ків — Ку­чму, Ли­тви­на, Ме­двед­чу­ка, Мель­ни­ка, Омель­чен­ка...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Су­до­вий про­цес у спра­ві «Гон­га­дзе — По­доль­сько­го», який на­ра­зі три­ває в Апе­ля­цій­но­му су­ді Ки­є­ва, має всі під­ста­ви ста­ти по­ка­зо­вим при­кла­дом для ви­вче­н­ня у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах, де го­ту­ють май­бу­тніх юри­стів, адво­ка­тів, суд­дів. Рі­зні ін­те­ре­си, ти­пи по­ве­дін­ки, про­я­ви ха­ра­кте­рів, юри­ди­чна бо­роть­ба, при­су­тність по­лі­ти­ки і дра­ма­ти­чна історія дов­жи­но­юв п’ятнад­цять ро­ків — ро­блять цей про­цес одним із най­гу­чні­ших і най­по­ка­зо­ві­ших у сві­ті. Ду­же ва­жли­во за­сво­ї­ти ди­сци­плі­ни, які ви­кла­да­ють у ви­шах, але не менш ва­жли­вим є по­ди­ви­ти­ся на при­кла­ді зга­да­но­го про­це­су — як окре­ми­ми сто­ро­на­ми су­до­во­го за­сі­да­н­ня де­фор­му­ю­ться про­фе­сії.

8 червня суд про­дов­жив за­сі­да­н­ня у спра­ві. Ми­ну­ло­го ра­зу пі­сля три­ва­лих дис­ку­сій між суд­дів­ською ко­ле­гі­є­юі по­тер­пі­лим Оле­ксі­єм По­доль­ським, го­ло­ву­ю­чий су­д­дя та­ки за­до­воль­ни­ла кло­по­та­н­ня По­доль­сько­го і на­пра­ви­ла йо­го в Ген­про­ку­ра­ту­ру для пе­ре­вір­ки не­пра­во­вої по­ве­дін­ки суд­ді Пе­чер­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва Ан­дрія Мель­ни­ка. Але Ген­про­ку­ра­ту­ра в чер­го­вий раз не по­ба­чи­ла під­став для вне­се­н­ня кри­мі­наль­но­го впро­ва­дже­н­ня до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань. І зно­ву від­по­відь на­ді­йшла не від ген­про­ку­ро­ра, як то­го ви­ма­га­ла сто­ро­на по­тер­пі­ло­го, а від йо­го під­ле­глих (на­віть не на рів­ні за­сту­пни­ків).

«Це не від­по­відь Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, а чер­го­вий фарс і на­ма­га­н­ня на­пу­сти­ти ту­ма­ну, — за­явив Оле­ксій По­доль­ський. — Але ми хо­че­мо до цьо­го пи­та­н­ня по­вер­ну­ти­ся пі­сля то­го, як вне­се­мо на­ші кло­по­та­н­ня за­раз — ще на ста­дії під­го­тов­чо­го ета­пу. Я про­шу мо­го пред­став­ни­ка Олександра Єлья­шке­ви­ча їх ого­ло­си­ти».

Да­лі сто­ро­но­ю­по­тер­пі­ло­го у спра­ві бу­ло за­яв­ле­но 8 кло­по­тань, які ма­ли сен­са­цій­ний ха­ра­ктер. Во­ни сто­су­ва­ли­ся ви­кли­ку до су­ду як свід­ків ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чму, екс-спі­ке­ра Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­ми­ра Ли­тви­на, ко­ли­шньо­го гла­ву Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Віктора Ме­двед­чу­ка, суд­дю­Пе­чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ан­дрія Мель­ник і ко­ли­шньо­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Гри­го­рія Омель­чен­ка. Крім цьо­го, по­тер­пі­лий ви­ма­гає до­пи­та­ти в су­ді як свід­ків по­лі­ти­ків при вла­ді — Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка, ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Віктора Шо­кі­на.

До ко­жно­го з кло­по­тань Оле­ксандр Єлья­шке­вич і Оле­ксій По­доль­ський на­ве­ли до­ка­зи не­об­хід- но­сті до­пи­ту в су­ді са­ме цих лю­дей. На­при­клад, Єлья­шке­вич по­яснив, що ни­ні­шньо­го гла­ву дер­жа­ви по­трі­бно до­пи­та­ти як свід­ка, аби з’ясу­ва­ти пи­та­н­ня, чи да­вав Пе­тро По­ро­шен­ко до­ру­че­н­ня чи усні вка­зів­ки, пе­ре­бу­ва­ю­чи на по­са­ді се­кре­та­ря РНБОУ у 2005 ро­ці та на по­са­ді пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у 2014—2015 рр., пра­во­охо­рон­цям та су­ду що­до роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви вбив­ства Гон­га­дзе, на­силь­ства над По­доль­ським та за­ма­ху на жи­т­тя Єлья­шке­ви­ча.

Кло­по­та­н­ня бу­ли по­став­ле­ні на обго­во­ре­н­ня сто­рін су­до­во­го про­це­су. Так, пред­став­ни­ки дер­жав­но­го обви­ну­ва­че­н­ня за­яви­ли, що до­ка­зів ви­ни Пу­ка­ча зі­бра­но до­ста­тньо і во­ни бу­ли під­твер­дже­ні під час ви­не­се­н­ня ви­ро­ку Пе­чер­ським су­дом. То­му не­має не­об­хі­дно­сті до­пи­ту­ва­ти у цій спра­ві ін­ших осіб. «Кло­по­та­н­ня за­яв­ле­ні по­тер­пі­ло­ю­сто­ро­но­ю­не під­ля­га­ють за­до­во­лен­ню», — за­явив про­ку­рор.

Про­ти за­до­во­ле­н­ня кло­по­та­н­ня та­кож ви­сту­пи­ла пред­став­ни­ця Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе — Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко. «Всі об­ста­ви­ни фаль­си­фі­ка­ції ці­єї спра­ви — це ін­ші об­ста­ви­ни аніж ті, які сто­су­є­ться обви­ну­ва­че­н­ня Пу­ка­ча. То­му во­ни ма­ють роз­гля­да­ти­ся окре­мо. Сьо­го­дні го­во­ри­ти про свід­ків пе­ред­ча­сно. Тре­ба спо­ча­тку пе­ре­йти до роз­гля­ду апе­ля­цій­них скарг по су­ті, то­му на цьо­му ета­пі по­трі­бно від­мо­ви­ти по­тер­пі­ло­му і йо­го пред­став­ни­ка­ми в за­до­во­ле­н­ня кло­по­тань».

« Суть мо­єї апе­ля­ції сто­су­є­ться то­го, що су­д­дя Мель­ник сфаль­си­фі­ку­вав про­цес в Пе­чер­сько­му су­ді, — ко­мен­тує «Дню» Оле­ксій По­доль­ський. — А че­рез ви­кри­т­тя цих свід­ків і до­пи­ті їх у су­ді, ми якраз і хо­че­мо до­ве­сти, що суд в пер­шій ін­стан­ції був сфаль­шо­ва­ний, а от­же Апе­ля­цій­ний суд має прийня­ти рі­ше­н­ня про но­ве су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, де бу­дуть існу­ва­ти мо­ти­ви зло­чи­ну Пу­ка­ча, тоб­то ми бу­де­мо до­во­ди­ти, що він ви­ко­ну­вав за­мов­ле­н­ня Ку­чми і Ли­тви­на».

Пі­сля кон­суль­та­цій в до­рад­чій кім­на­ті, суд­дів­ська ко­ле­гія ухва­ли­ла рі­ше­н­ня пе­ре­не­сти за­сі­да­н­ня на 12.00, 9 червня, для то­го, щоб опра­цю­ва­ти по­да­ні Оле­ксі­єм По­доль­ським кло­по­та­н­ня про ви­клик до су­ду свід­ків.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.