Кі­нець тю­тю­но­вим ба­та­лі­ям?

Укра­ї­на при­зу­пи­ни­ла ре­зо­нан­сний по­зов про­ти Ав­стра­лії в СОТ. Чо­му йо­го іні­ці­ю­ва­ли — обі­ця­ють роз­слі­ду­ва­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Де­ся­тки пу­блі­чних акцій, со­тні прес-кон­фе­рен­цій, зу­си­л­ля ди­пло­ма­тів та укра­їн­ської ді­а­спо­ри — і на­ре­шті ти­ждень то­му Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі на­пра­ви­ло до СОТ по­ві­дом­ле­н­ня, що Укра­ї­на при­пи­няє участь у су­пе­ре­чці що­до уні­фі­ко­ва­но­го па­ку­ва­н­ня тю­тю­но­вих ви­ро­бів у Ав­стра­лії. Спра­ва три­ва­ла по­над три ро­ки, «День» пи­сав про неї, зокре­ма в ма­те­рі­а­лі «Зу­пи­ни­ти тю­тю­но­ве ло­бі». 2012 ро­ку Укра­ї­на по­ча­ла су­пе­ре­чку з Ав­стра­лі­є­ю­що­до прийня­т­тя остан­ньо­ю­за­ко­ну, який пе­ред­ба­чає одна­ко­вий ви­гляд си­га­ре­тних па­чок рі­зних ви­ро­бни­ків. Укра­ї­на не екс­пор­тує ци­га­рок до Ав­стра­лії, то­му не­має еко­но­мі­чної за­ці­кав­ле­но­сті у ска­су­ван­ні сте­ре­о­ти­пної па­чки. На­то­мість су­пе­ре­чка в СОТ шко­ди­ла мі­жна­ро­дно­му імі­джу кра­ї­ни.

Укра­ї­на мо­же від­но­ви­ти участь у су­пе­ре­чці про­тя­гом ро­ку, але акти­ві­сти вва­жа­ють, що це нав­ряд чи зро­блять. «В Укра­ї­ни бу­ли три шля­хи: при­зу­пи­не­н­ня уча­сті, одно­сто­рон­ній ви­хід із су­пе­ре­чки і дво­сто­рон­нє по­го­дже­н­ня що­до за­кри­т­тя спра­ви. Ми при­зу­пи­ни­ли участь. Імо­вір­но, прой­де рік, і спра­ва пов­ні­стю«за­кри­є­ться» для Укра­ї­ни. Та­кож, мо­жли­во, Укра­ї­на ще до­мо­ви­ться з Ав­стра­лі­є­ю­про узго­дже­не за­вер­ше­н­ня спра­ви. Так Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти пев­ні пре­фе­рен­ції від Ав­стра­лії за ви­хід із су­пе­ре­чки», — роз­по­від­ає ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту Ме­діа Пра­ва Та­рас Шев­чен­ко.

Тю­тю­но­ва ба­та­лія про­дов­жу­є­ться на рів­ні уря­дов­ців. На­ро­дний де­пу­тат Ган­на Гопко іні­ці­ює за­пит до прем’єр­мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка, щоб про­ве­ли слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня і з’ясу­ва­ли, чо­му чи­нов­ни­ки втя­гну­ли Укра­ї­ну в су­пе­ре­чку. Во­на по­ясни­ла: «Ва­жли­во, щоб та­кі спра­ви не по­вто­рю­ва­ли­ся. Хо­че­мо з’ясу­ва­ти, за які гро­ші чи­нов­ни­ки їзди­ли на кон­фе­рен­ції та пред­став­ля­ли по­зи­цію, яка не від­по­від­ає на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни. Оста­то­чну кра­пку по­ста­ви­мо то­ді, ко­ли лю­ди, які втя­гну­ли Укра­ї­ну в цю га­не­бну спра­ву, по­не­суть від­по­від­аль­ність».

Те­пер акти­ві­сти хо­чуть, щоб в Укра­ї­ні по­ча­ла ді­я­ти Ди­ре­кти­ва ЄС що­до кон­тро­лю­над тю­тю­ном. За­раз Вер­хов­на Ра­да опра­цьо­вує за­ко­но­про­ект №2820, який за­га­лом від­по­від­ає цій ди­ре­кти­ві. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Жи­т­тя» Ан­дрія Скі­паль­сько­го, за­ко­ну чи­нять ве­ли­кий спро­тив: до­ве­ло­ся ві­ді­зва­ти йо­го й за­ре­є­стру­ва­ти зно­ву. «За­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає за­бо­ро­ну сма­ко­вих до­ба­вок та ін­ших ін­гре­ді­єн­тів, які при­ва­блю­ють і вво­дять в ома­ну кур­ців. Та го­лов­не — про­по­ну­ю­ться но­ві стан­дар­ти мар­ку­ва­н­ня упа­ко­вок ци­га­рок, — ко­мен­тує Ан­дрій Скі­паль­ський. — Упа­ков­ка — єди­не мі­сце для ре­кла­ми тю­тю­но­вих ви­ро­бів. І час змі­ни­ти ви­гляд на­ших си­га­рет».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.