Крі­сла для VIP-па­са­жи­рів і без­ко­штов­ний Wi-Fi – бій­цям

На Цен­траль­но­му за­лі­зни­чно­му вок­за­лі Дні­про­пе­тров­ська вла­шту­ва­ли спе­ці­аль­ну кім­на­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

На Цен­траль­но­му за­лі­зни­чно­му вок­за­лі Дні­про­пе­тров­ська по­чав ді­я­ти пункт об­слу­го­ву­ва­н­ня вій­сько­вих па­са­жи­рів. Тут бій­ці із зо­ни АТО в очі­ку­ван­ні по­тя­га мо­жуть від­по­чи­ти в м’яких крі­слах, пе­ре­ку­си­ти, без­ко­штов­но ви­пи­ти чаю, ка­ви або мі­не­раль­ної во­ди, по­чи­та­ти кни­ги і ча­со­пи­си, по­гра­ти в на­стіль­ні ігри, за­те­ле­фо­ну­ва­ти рі­дним і за­ря­ди­ти мо­біль­ний те­ле­фон. Во­лон­те­ри під­три­ма­ють бій­ців бе­сі­дою, до­по­мо­жуть ку­пи­ти про­ду­кти в до­ро­гу, при­дба­ти ре­чі пер­шої по­тре­би, про­во­дять на по­тяг. Пла­ну­є­ться, що в пун­кті чер­гу­ва­ти­ме пси­хо­лог, а зго­дом і юрист.

Як роз­по­ві­ла для «Дня» во­лон­тер Оль­га Ди­ка, ініціатива ство­ре­н­ня та­ко­го пун­кту з об­слу­го­ву­ва­н­ня вій­сько­вих па­са­жи­рів на­ле­жить гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції «Фонд обо­ро­ни кра­ї­ни». «Що­дня на дні­про­пе­тров­сько­му вок­за­лі че­ка­ють на по­тя­ги від 50 до 70 бій­ців АТО — це ті, хто їде у від­пус­тку, по­вер­та­є­ться до­до­му пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції або, нав­па­ки, ви­ру­шає на фронт. Ба­га­тьом з них до­во­ди­ться си­ді­ти на вок­за­лі де­кіль­ка го­дин в очі­ку­ван­ні сво­го по­тя­га. Ці лю­ди ма­ють від­чу­ва­ти, що во­ни нам по­трі­бні, що про них пі­клу­ю­ться і став­ля­ться з по­ва­гою, як до за­хи­сни­ків Ба­тьків­щи­ни», — го­во­рить во­лон­тер.

Адмі­ні­стра­ція за­лі­зни­чно­го вок­за­лу пі­шла на­зу­стріч гро­мад­ській іні­ці­а­ти­ві — ви­ді­ли­ла мі­сце в за­лі че­ка­н­ня і на­да­ла м’які крі­сла, які ра­ні­ше бу­ло при­зна­че­но для VIP-па­са­жи­рів. «Що­прав­да, бій­ців на­ра­зі до­во­ди­ться ло­ви­ти по усьо­му вок­за­лу, оскіль­ки во­ни не зна­ють про існу­ва­н­ня на­шо­го ку­то­чка. Хло­пці за­хо­дять сю­ди і ра­ді­ють, ко­ли від­чу­ва­ють лю­бов і тур­бо­ту, зна­ють, що тут у ти­лу во­ни по­трі­бні і до них не став­ля­ться бай­ду­же. Во­ни ди­ву­ю­ться, за­пи­ту­ють — «це що — ре­аль­но для нас?», — роз­по­від­ає Оль­га. За її сло­ва­ми, в пун­кті ці­ло­до­бо­во чер­гу­ють по два во­лон­те­ри — один спіл­ку­є­ться з бій­ця­ми, ін­ший мо­же про­ве­сти до крам­ни­ці, кав’яр­ні, до ка­си або на пе­рон.

У со­ці­аль­ній ме­ре­жі « Фейс­бук » від­кри­ли спе­ці­аль­ну гру­пу «Вок­зал-Дні­про», че­рез яку во­лон­те­ри і ме­шкан­ці мі­ста до­мов­ля­ю­ться про гра­фік чер­гу­вань і обго­во­рю­ю­ться по­то­чні про­бле­ми. «Ба­га­то хто з бій­ців про­сто по­тре­бує люд­сько­го спіл­ку­ва­н­ня. Їм не ві­ри­ться, що во­ни знов по­вер­ну­ли­ся до мир­но­го жи­т­тя», — го­во­рить Оль­га. Щоб бій­ці мо­гли зна­йти та­кий пункт, во­лон­тер роз­ро­би­ла і роз­мі­сти­ла в ін­тер­не­ті вір­ту­аль­ний тур за­лі­зни­чним вок­за­лом. За­раз во­лон­те­ри ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня про вста­нов­ле­н­ня без­ко­штов­но­го Wi-Fi. Во­ни вва­жа­ють, що по­ді­бні пун­кти при­йо­му вій­сько­вих па­са­жи­рів по­трі­бно обла­дна­ти на всіх ве­ли­ких вок­за­лах Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.