Прав­ля­ча пар­тія Ме­кси­ки лі­ди­рує на ви­бо­рах на тлі без­пе­рерв­но­го на­силь­ства

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ін­сти­ту­цій­но-ре­во­лю­цій­на пар­тія пре­зи­ден­та Ен­рі­ке Пе­нья Ньє­то лі­ди­рує, згі­дно з по­пе­ре­дні­ми ре­зуль­та­та­ми пар­ла­мент­ських виборів. За неї, за да­ни­ми На­ціо­наль­но­го ви­бор­чо­го ін­сти­ту­ту, від­да­ли го­ло­си 30% ви­бор­ців. Опо­зи­цій­ну Пар­ті­ю­на­ціо­наль­ної дії під­три­ма­ло від 21,5 % до 22,7 % ме­кси­кан­ських ви­бор­ців; Пар­ті­ю­де­мо­кра­ти­чної ре­во­лю­ції від 11 до 12 % ме­кси­кан­ців, які ма­ють пра­во го­ло­су. Про­мі­жні ви­бо­ри до Па­ла­ти де­пу­та­тів На­ціо­наль­но­го кон­гре­су, а та­кож час­тко­ві ре­гіо­наль­ні ви­бо­ри у 9 з 31 шта­ту про­хо­дять на тлі без­пе­рерв­но­го на­силь­ства і по­лі­ти­чних скан­да­лів. У шта­ті Гер­ре­ро вчи­те­лі, не­вдо­во­ле­ні ре­фор­мо­ю­о­сві­ти, яка про­во­ди­ться в кра­ї­ні, і ба­тьки зни­клих без­ві­сті сту­ден­тів спро­бу­ва­ли пе­ре­шко­ди­ти про­ве­ден­ню виборів, спа­лю­ю­чи бю­ле­те­ні. У мі­сті Ті­стла уча­сни­ки акцій про­те­сту під­па­ли­ли 28 із 54 діль­ниць, від­ве­де­них для го­ло­су­ва­н­ня. «Ми та­ко­го ще не ба­чи­ли! Прав­да в то­му, що по­ді­бно­го на­силь­ства, та­кої кро­ві ні­хто не че­кав!» — до­дає ін­ший. У су­сі­дньо­му шта­ті Оа­ха­ка за рі­зні пра­во­по­ру­ше­н­ня в день го­ло­су­ва­н­ня бу­ло взя­то під вар­ту близь­ко 90 осіб, а в шта­ті Чья­пас — 15. У хо­ді пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії сім кан­ди­да­тів на ви­бо­рах бу­ло вби­то, 20 від­мо­ви­ло­ся від бо­роть­би че­рез по­гро­зи. Оста­то­чні ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня ста­нуть ві­до­ми­ми 10 червня. Но­вий склад Па­ла­ти де­пу­та­тів по­чне ро­бо­ту 1 ве­ре­сня.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.