У Пів­ден­ній Ко­реї за­ре­є­стро­ва­но 87 ви­пад­ків за­ра­же­н­ня ві­ру­сом MERS

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я Пів­ден­ної Ко­реї по­ві­дом­ляє про 23 но­ві ви­пад­ки за­ра­же­н­ня ко­ро­на­ві­ру­сом близь­ко­схі­дно­го ре­спі­ра­тор­но­го син­дро­му (MERS) за до­бу. Та­ким чи­ном, чи­сло ін­фі­ко­ва­них у кра­ї­ні вже до­ся­гло 87 осіб, і це на­ймас­шта­бні­ший спа­лах цьо­го за­хво­рю­ва­н­ня за ме­жа­ми Близь­ко­го Схо­ду. Від хво­роб, ви­кли­ка­них цим ві­ру­сом, по­мер­ло вже шість осіб, як пра­ви­ло це лі­тні лю­ди з по­сла­бле­ною імун­ною си­сте­мою. У ці­ло­му близь­ко 2300 осіб бу­ло від­прав­ле­но до ка­ран­ти­ну і май­же 1900 шкіл бу­ло зачинено під час спро­би зу­пи­ни­ти по­ши­ре­н­ня ві­ру­су. Ре­зуль­та­том за­ра­же­н­ня ко­ро­на­ві­ру­сом MERS ча­сто стає ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, за­хво­рю­ва­н­ня ди­халь­них шля­хів, пнев­мо­нія та й нир­ки пе­ре­ста­ють пра­цю­ва­ти. 17 з 23 ви­пад­ків за­ра­же­н­ня ві­ру­сом ста­ли­ся в ме­ди­чно­му цен­трі Сам­сунг у Сеулі. За да­ни­ми мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я кра­ї­ни, са­ме в цій лі­кар­ні ста­ла­ся пе­ре­да­ча ві­ру­сом від одних па­ці­єн­тів до ін­ших, а та­кож до мед­пер­со­на­лу і чле­нів їхніх ро­дин, які пе­ре­бу­ва­ли в близь­ко­му кон­та­кті. Вла­да та­кож опу­блі­ку­ва­ла на­зви 24 лі­ка­рень, які роз­та­шо­ва­но пе­ре­ва­жно в Сеулі та су­сі­дній про­він­ції Кен­гі­до, де спо­сте­рі­га­є­ться спа­лах за­хво­рю­вань.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.