У Гру­зії до 2016 ро­ку змі­нять ви­бор­чу си­сте­му

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Гру­зії Ге­ор­гій Мар­гве­ла­шві­лі під­три­мує ви­мо­гу опо­зи­ції до вла­ди по змі­ні ви­бор­чої си­сте­ми кра­ї­ни. «Пре­зи­дент вва­жає, що до виборів 2016 ро­ку є до­ста­тньо ча­су, щоб пар­ла­мен­ту прийня­ти кон­сти­ту­цій­ні змі­ни і від­мо­ви­ти­ся від ма­жо­ри­тар­ної си­сте­ми виборів», — за­явив пар­ла­мент­ський се­кре­тар пре­зи­ден­та Гру­зії Ге­ор­гій Кве­рен­чхі­ла­дзе жур­на­лі­стам у по­не­ді­лок. За йо­го сло­ва­ми, «у ра­зі на­яв­но­сті від­по­від­ної по­лі­ти­чної во­лі ціл­ком мо­жли­во прийня­ти кон­сти­ту­цій­ні змі­ни і про­ве­сти ви­бо­ри за про­пор­цій­ни­ми пар­тій­ни­ми спи­ска­ми». Як бу­ло за­яв­ле­но вчо­ра на за­сі­дан­ні бю­ро пар­ла­мен­ту, пар­ла­мент­ська біль­шість пов­ні­стю по­ді­ляє по­зи­ці­ю­прав­ля­чої ко­а­лі­ції «Гру­зин­ська мрія» про про­ве­де­н­ня пар­ла­мент­ських виборів 2016 по існу­ю­чій ви­бор­чій си­сте­мі, а ви­бо­ри 2020 — за про­пор­цій­ни­ми пар­тій­ни­ми спи­ска­ми. Та­кож ра­ні­ше то­го ж дня бри­фін­гу лі­дер опо­зи­цій­ної пар­тії «Де­мо­кра­ти­чний рух — «Єди­на Гру­зія», ко­ли­шній спі­кер пар­ла­мен­ту Ні­но Бур­джа­на­дзе за­кли­ка­ла всі опо­зи­цій­ні пар­тії ого­ло­си­ти бой­кот про­мі­жним пар­ла­мент­ських виборів у двох ви­бор­чих окру­гах на­мі­че­них на осінь цьо­го ро­ку.» Вла­да на цих про­мі­жних ви­бо­рах по­вин­на за­ли­ши­ти­ся одна, щоб весь світ по­ба­чив — опо­зи­ція в Гру­зії до­ма­га­є­ться про­ве­де­н­ня спра­ве­дли­вих виборів, а вла­да ба­жає ли­ше про­дов­жи­ти своє прав­лі­н­ня», — ска­за­ла Бур­джа­на­дзе. В да­ний час пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Гру­зії про­во­дя­ться за змі­ша­но­ю­си­сте­мою— ма­жо­ри­тар­ним і пар­тій­но-про­пор­цій­ним спи­ска­ми. За ці­є­ю­си­сте­мою виборів з 150 обра­них де­пу­та­тів — 73 оби­ра­ю­ться за ма­жо­ри­тар­ни­ми спи­ска­ми, а — 77 за пар­тій­ни­ми. За твер­дже­н­ням гру­зин­ської опо­зи­ції, да­на ви­бор­ча си­сте­ма прийня­та при прав­лін­ні М.Са­а­ка­шві­лі не­спра­ве­дли­ва, оскіль­ки ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи адмі­ні­стра­тив­ні й ін­ші ва­же­лі на ма­жо­ри­тар­них ви­бо­рах май­же завжди пе­ре­ма­га­ють пред­став­ни­ки прав­ля­чої пар­тії, яка ви­клю­чно за до­по­мо­гою ма­жо­ри­тар­них де­пу­та­тів отри­мує пар­ла­мент­ську біль­шість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.