Обід із Баф­фе­том про­да­но за $2,35 млн

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Обід з аме­ри­кан­ським ін­ве­сто­ром-мі­льяр­де­ром Вор­ре­ном Баф­фе­том був про­да­ний на ін­тер­нет- ау­кціо­ні eBay цьо­го ро­ку за 2 млн. 345,678 тис. до­ла­рів, що є че­твер­тим за ве­ли­чи­но­ю­ре­зуль­та­том за час про­ве­де­н­ня акції. Пе­ре­мож­цем тор­гів став го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів ки­тай­сько­го роз­ро­бни­ка он­лайн-ігор Dalian Zeus Entertainment Co. Чжу Е. За п’ять днів в ау­кціо­ні взя­ли участь 8 облі­ко­вих за­пи­сів eBay, в ці­ло­му бу­ло по­да­но 76 за­явок. То­рік тра­пе­за з Баф­фе­том бу­ла оці­не­на при­бли­зно в 2,167 млн. до­ла­рів. Ре­корд вар­то­сті бу­ло вста­нов­ле­но в 2012 ро­ці і він склав 3 млн. 456,789 тис. до­ла­рів, по­ку­пець то­ді за­хо­тів за­ли­ши­ти­ся невідомим. Цьо­го ро­ку бла­го­дій­ні торги ві­дбу­ли­ся вже в 16-й раз. По­ча­тко­ва став­ка ста­но­ви­ла 25 тис. до­ла­рів. Пе­ре­мо­жець ау­кціо­ну бу­де обі­да­ти ра­зом з Баф­фе­том в одно­му з пре­сти­жних нью­йорк­ських ре­сто­ра­нів — стей­кха­у­сі Smith & Wollensky на Ман­хет­те­ні. Він має пра­во за­про­си­ти з со­бою7 осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.