Про­ща­н­ня по-швей­цар­ськи

Спе­ці­аль­ний пред­став­ник го­ло­ви ОБСЄ в Укра­ї­ні Хай­ді Та­лья­ві­ні не має на­мі­рів ви­ко­ну­ва­ти свій ман­дат

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

КОМЕНТАРІ

«ПИ­ТА­Н­НЯ В ТО­МУ, ЧИ ДО­ПО­МО­ЖЕ ВИ­РІ­ШИ­ТИ СИ­ТУ­А­ЦІЮ В ДА­НО­МУ ФОР­МА­ТІ ПРИ­СУ­ТНІСТЬ НА­ВІТЬ НАЙФАХОВІШОГО ДИ­ПЛО­МА­ТА»

Сер­гій СО­ЛОД­КИЙ, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки:

Уп’ ят ни цю від швей - царсь ких ЗМІ з’ яви - лась ін­фор­ма­ція про те, що спе ці аль ний пред с - тав­ник го­ло­ви ОБСЄ в Укра­ї­ні, по­сол Хай­ді Та­лья­ві­ні не бу де ви ко ну ва ти свій ман - дат. Спо чат ку про при чи ни та­ко­го рі­ше­н­ня са­мої Та­лья­ві ні не по ві дом ля ло ся, офі - цій них ко мен та рів не бу ло, на­то­мість про­зву­ча­ло при­пу­ще­н­ня, що жін­ка про­сто сто­ми­лась. По­дей­ку­ють, що та­кий на мір во на ма ла дав но і не од но ра зо во за яв ля ла про те, що си ту а ція на Дон ба сі за­над­то за­тя­гну­лась, за­йшла в глу­хий кут і не має розв’яз­ки. «Во­на не впер­ше по­ру­шу­ва ла та ке пи тан ня, пе ре мо - ви ни тяж кі, кін ця- краю їм не ви­дно, лю­ди­на мо­раль­но і фі зич но сто ми ла ся » , — за - яви ло дже ре ло в ОБСЄ. Очі - ку­є­ться, що Та­лья­ві­ні все ж та­ки про­ве­де ще дві Мін­ські зу стрі чі, які при зна че ні на 16 і 23 червня.

На га да є мо, в чер в ні 2014 ро­ку Та­лья­ві­ні при­зна­чив на по­са­ду спец­пред­став­ни­ка по Укра ї ні то діш ній го ло ва ОБСЄ Ді­дьє Бур­кхаль­тер. Са­ме то ді світ по ба чив ко лиш - ньо го пре зи ден та Укра ї ни Ле­о­ні­да Ку­чму, ку­ма Пу­ті­на Вік то ра Мед вед чу ка, пред с - тав ни ка ОБСЄ Хай ді Та лья - ві ні та бан ди тів із Дон ба су ра­зом за одним сто­лом. Бу­ло за зна че но, що па ні Хай ді зна­хо­ди­ла спіль­ну мо­ву з усі­ма сто ро на ми кон ф лік ту і має схиль­ність до діа­ло­гів із міс це вим на се лен ням. Що мо же ска за ти міс це ве на се - лен ня на Дон ба сі пред с тав - ни кам ОБСЄ, яких во но впер то плу тає з « аме ри кан - ця­ми», мо­жна ли­ше здо­га­ду­ва тись. Укра їн ці зга ду ють мі­сію Та­лья­ві­ні під час вій­ни в Гру зії. А са ме її ви сно вок, згід но з яким про ви ну за розв’яза­н­ня вій­ни 2008 ро­ку бу ло пок ла де но на Тбі лі сі. Ро сія, по су ті, в то му кон ф - лік ті вий ш ла су хою із во ди. Їй прос то при гро зи ли паль - цем. При­крий до­свід Гру­зії, яка під­да­ла­ся на про­во­ка­цію Ро­сії й ма­ло не втра­ти­ла дер­жав ність ( ро сійсь кі « ми ро - твор чі » війсь ка пря му ва ли до сто­ли­ці кра­ї­ни), при­му­сив ми ну ло го ро ку Укра ї ну зай - ня ти по зи цію очі ку ван ня, що так са ме при зве ло до втрат по­зи­цій. От­же, із усьо­го вид но, що ко ли оку пант ви рі шив роз по ча ти агре сію, то він її все од но роз поч не. Ви сно вок, зроб ле ний ОБСЄ 2008 ро­ку, ли­ше дав зро­зу­мі­ти Крем лю, що за не по ко є на сві то ва спіль но та го то ва за - плю щу ва ти очі на фор му ли втор­гне­н­ня Крем­ля. З од но го бо ку, вто му Та - лья ві ні мож на зро зу мі ти. З ін­шо­го — цю вто­му вар­то по - яс ни ти. Чи це вто ма від склад них пе ре мо вин, чи це вто­ма від ти­ску, який здав­на чи­нить Ро­сія на пред­став­ни­ків ці­єї ор га ні за ції, при му - шу ю чи за гал зі скеп си сом ста ви ти ся до їх ніх ви снов - ків. До ре чі, дня ми мі сію ОБСЄ вко­тре бу­ло об­стрі­ля­но з мі­но­ме­та по­бли­зу Лу­ган­ська під час за­мі­рів гли­би­ни й діа мет ра во ро нок пі сля по - діб но го об стрі лу. Пред с тав - ни­ки ОБСЄ дій­сно пе­ре­бу­ва­ють у пер­ма­нен­тній не­без­пе­ці, а ми ну ло го ро ку де які з них на­віть по­тра­пля­ли до по­ло ну бой о ви ків. Го ло ва Лу - ган­ської вій­сько­во-ци­віль­ної ад мі ніс т ра ції Ген на дій Мос - каль не що дав но ду же різ ко ви сло вив ся з при во ду ро лі ОБСЄ на Дон ба сі, роз по вів - ши про те, що остан­ні біль­ше від­по­чи­ва­ють у ре­сто­ра­нах у зо ні кон ф лік ту, ніж зай ма - ють ся фік са ці­єю фак тів ро - сій­сько­го втор­гне­н­ня. Фото з бі ли ми джи па ми ОБСЄ бі ля фе ше не бель них рес то ра нів « бло кад но го » Лу гансь ка кіль ка ра зів об лі та ли Ін­тер - нет. Зі сво­го до­сві­ду ми­ну­ло­го ро­ку мо­жу ска­за­ти, що на­рі­ка­н­ня на те, що мі­сія ОБСЄ в Лу­ган­ську ди­ви­лась на по­дії під час оку­па­ції крізь за­коп че не скло, спра вед ли ві. Що прав да, за рік пред с тав - ни­ки ці­єї мі­сії мі­ня­лись, і за де яки ми да ни ми та ка ро та - ція пі­шла на ко­ристь.

Про від став ку Та лья ві ні шко­дує як Київ так і бу­цім­то бой о ви ки, від зна ча ю чи, що про цес пе ре мо вин як що не усклад нить ся, то за тяг неть - ся. Хо­ча ска­за­ти, що са­мі пе­ре мо ви ни від лу ню ють яки - мись кон к рет ни ми пер с пек - ти ва ми, склад но. Проб ле ма не ле­жить у пло­щи­ні пе­ре­мо­вин. Во­на ле­жить у пло­щи­ні на­мі­рів агре­со­ра, який ви­ко­ри­сто­вує на ко­ристь сво­го на­сту­пу все — від псев­до­угод і « пе ре ми рій » до зу хва лих про во ка цій. Мінськ- 2, який із са­мо­го по­ча­тку був рад­ше від во лі ка ю чим мо мен том, аніж пов но цін ни ми пе ре го - во ра ми, з ме то дою дій ти до пев­них ре­зуль­та­тів, пі­сля не­що дав ніх по дій у Мар’ їн ці оста точ но ні ве лю вав своє зна чен ня. Ре зуль та тів зу - стрі­чей кон­та­ктних груп зов­ні ми на ра зі не ба чи мо, що свід чить про ви нят ко ву склад ність си ту а ції. Схо же, що та кі зу стрі чі ма ють ха - рак тер роз мов зі ска же ним би­ком, щоб якщо не зу­пи­ни­ти йо­го, то при­найм­ні від­чу - ва­ти йо­го на­мі­ри, які в стра­те­гі­чно­му пла­ні дав­но зро­зу- мі­лі. У цих пла­нах на­сту­пу і на­ма­га­н­ня зруй­ну­ва­ти укра­їн­ську дер­жав­ність всі­ма за­со ба ми і ме то да ми, без умов - но, мі­сця по­шу­ку ком­про­мі­сів за ли ша єть ся де да лі мен - ше.

— Моє при пу щен ня, що за від став кою Та лья ві ні мо - же сто я ти прос та вто ма, ро - зу мін ня без пер с пек тив нос ті пе­ре­го­во­рів або по­чу­т­тя, що во на здій с ни ла все за леж не від неї, але у ро сійсь кої сто - ро ни не має по лі тич ної во лі ді яти в кон ст рук тив но му ру­слі. Ми ба­чи­мо, як РФ пер­ма­нен­тно зри­ває будь-які пе­ре­го­вор­ні зу­си­л­ля, ми мо­же­мо оста точ но хо ро ни ти сам мін­ський про­цес, оскіль­ки я на віть не знаю, які ще по - трі­бні до­ка­зи при­че­тно­сті ро­сійсь кої во єн ної ма ши ни до не ста біль нос ті на Дон ба сі. Не що дав но весь світ спо сте - рі­гав за дра­ма­ти­чни­ми подія ми до вко ла двох груш ни - ків, а РФ, не бо­я­чись жо­дної кри ти ки, про дов жує від - прав ля ти чер го ві Ка­мАЗи « гу ма ні тар но го кон вою » . По ру шу ють всі Мінсь кі до - мов ле нос ті що до від ве ден ня важ­кої зброї, що ми по­ба­чи­ли під час по дій у Мар’ їн ці. Всі у сві ті кон с та ту ють, що за раз кон ф лікт на ме жі по - нов­ле­н­ня еска­ла­ції.

В остан ні 20 ро ків ОБСЄ бу ла слаб кою, амор ф ною та ду же не ефек тив ною ор га ні - за­ці­єю. Це від­обра­жа­ло­ся на ба­га­тьох при­кла­дах, і на­віть був су во рий жарт: як що ОБСЄ при­хо­дить вре­гу­льо­ву­ва ти кон ф лікт, то він обов’ яз ко во ста не « за мо ро - же­ним». То­му по­ява ОБСЄ у вре гу лю ван ні кон ф лік ту на Дон­ба­сі ма­ла, з одно­го бо­ку, вті­ша­ти укра­їн­ську сто­ро­ну, адже є хоч якийсь мі­жна­ро­дний актор, який на­ма­га­є­ться ста­бі­лі­зу­ва­ти си­ту­а­цію. Та з дру­го­го, агре­сор Ро­сія є ча­сти ною ці­єї ор га ні за ції, то му бу ли ду же ве ли кі сум ні ви, що ОБСЄ змо­же спра­цю­ва­ти ефек тив но. І пе ре го вір ник Та лья ві ні бу ла у ду же не - зру­чній по­зи­ції: з одно­го бо­ку — біль­шість кра­їн ор­га­ні­за­ції, які під­три­му­ють те­ри - то­рі­аль­ну ці­лі­сність, з дру­го­го — Ро­сія, яка на пе­ре­го­во­рах і на прак ти ці під ри ва ла

будь-які ми­ро­твор­чі по­ту­ги її та ор­га­ні­за­ції.

Всі, хто осо­би­сто спіл­ку­вав­ся з Та­лья­ві­ні та з її ото­че­н­ням, під­твер­джу­ва­ли, що во­на ма­ла про­укра­їн­ську по­зи­цію, під­ка­зу­ва­ла укра­їн­ській ди­пло­ма­тії, як чи­та­ти зві­ти СММ ОБСЄ, щоб ро­зу­мі­ти, на­при­клад, на­прям­ки по­стрі­лів. Але де­стру­ктив, який вно­си­ла Ро­сія, ми ба­чи­ли, ко­ли ве­сно­ю­ми­ну­ло­го ро­ку укла­да­ли ман­дат що­до Мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ — РФ всю­ди встав­ля­ла свої «п’ять ко­пі­йок», на­ма­га­ла­ся ви­окре­ми­ти пи­та­н­ня Кри­му, йо­го під­су­ве­рен­но­сті Укра­ї­ні і т. п. То­му Та­лья­ві­ні ма­ла ду­же не­за­ви­дні по­зи­ції: укра­їн­ці ма­ли всі під­ста­ви пі­до­зрю­ва­ти її у грі на Ро­сію, адже во­на не мо­гла від­вер­то го­во­ри­ти все, що ві­дбу­ва­ло­ся на­справ­ді, бо бу­ла стри­му­ва­на ро­сій­сько­ю­у­ча­стюв ОБСЄ. З дру­го­го бо­ку, в РФ та­кож ма­ли під­ста­ви її пі­до­зрю­ва­ти, бо во­на є пред­став­ни­ком За­хі­дно­го сві­ту. Са­ма ж по со­бі во­на ви­яв­ля­ла весь тра­гізм си­ту­а­ції з ОБСЄ, яка ма­ла дба­ти про по­ши­ре­н­ня по­ясу без­пе­ки від Ван­ку­ве­ра до Вла­ди­во­сто­ка, але пе­ре­тво­ри­ла­ся на «по­їда­ча» бю­дже­тних ко­штів, який не ви­прав­до­вує сво­їх сер­ві­сних ці­лей.

Пи­та­н­ня на­сту­пно­сті пред­став­ни­цтва ОБСЄ у мін­сько­му фор­ма­ті є ду­же чу­тли­вим, бо в ньо­му має бу­ти лю­ди­на, яка вла­што­ву­ва­ти­ме всі сто­ро­ни, а та­ку зна­йти важ­ко. Я б пер­со­наль­но хо­тів ба­чи­ти там Кар­ла Більд­та, але йо­го не за­хо­чуть ба­чи­ти пред­став­ни­ки ні «ДНР-ЛНР», ні Ро­сія. Але пи­та­н­ня в то­му, чи до­по­мо­же ви­рі­ши­ти си­ту­а­ці­юв да­но­му фор­ма­ті при­су­тність на­віть найфаховішого ди­пло­ма­та. Адже якщо РФ по­ру­шує всі домовленості, то який смисл тя­гну­ти цю­лям­ку?

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.