Як Кремль ве­де не­ого­ло­ше­ну вій­ну

Від­прав­ля­ю­чи в Укра­ї­ну вій­сько­во­слу­жбов­ців, те­хні­ку і зброю, Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує для ма­ску­ва­н­ня всі дер­жав­ні ін­стру­мен­ти

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

ви ко рис то ву ють ся не у скла ді всьо­го під­роз­ді­лу (хо­ча іно­ді ця об­ста­ви­на не­хту­є­ться), а у скла­ді окре мих груп із час тин та з’єд­нань, роз­та­шо­ва­них по всій те ри то рії РФ. Цей факт до во - дить ся роз ві ду валь ни ми да ни - ми МО та СБ Укра­ї­ни, що пе­ріо - дич но опри люд ню ють ся. Оче - вид но, що це ро бить ся з ме тою при хо ван ня ма со во го пе ре ки - дан ня та змен шен ня мож ли вої со ці аль ної на пру ги се ред на се - ле­н­ня окре­мо­го ре­гіо­ну Ро сії.

Пе­ре­ки­да­н­ня осо­бо­во­го скла­ду в ме­жах те­ри­то­рії РФ, пе­ре­ва­жно, від­бу­ва­є­ться під ви­гля­дом або уча­сті у навчаннях в Ро­стов­ській або ін­ших обла­стях, що ме­жу­ють з Укра­ї­ною, або про­стим від­ко­ман­ди­ру­ва­н­ня в ін­шу ча­сти­ну на на­вча­н­ня чи пе­ре­пі­дго­тов­ку. Пі­зні­ше військовослужбовці від­прав­ля­ю­ться на Дон­бас. При цьо­му в жо­дних до­ку­мен­тах, що на­да­ю­ться вій­сько­вим, ско­ріш за все, не за­зна­ча­є­ться, що во­ни при­йма­ти­муть участь у бо­йо­вих ді­ях. Всі до­ку­мен­ти, що хо­ча б тро­хи ви­зна­ча­ють ра­йон та ха­ра­ктер ви­ко­ри­ста­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців, за­се­кре­чу­ють. Пра­кти­ка свід­чить, що для при­хо­ва­н­ня пе­ред сві­то­вою спіль­но­тою при­на­ле­жно­сті вій­сько­вих до ді­ю­чих ре­гу ляр­них військ РФ, офі­цій­но вій­сько­ві ви­зна­ю­ться звіль­не­ни­ми з лав Зброй­них сил, чо­го в дій­сно­сті не має, адже вій­сько­во-по­лі­ти­чне ке­рів­ни­цтво пе­ре­ко­на­не, що пре­дме­тної пе­ре­вір­ки цьо­го фа­кту з бо­ку не­за­ле­жних стру­ктур чи дер­жав ні­хто не про­во­ди­ти­ме (до то­го ж, її про­сто не да­дуть про­ве­сти).

Окрім штат них вій сь ко во - служ бов ців, що фак тич но від - прав­ля­ю­ться до ра­йо­ну бо­йо­вих дій, ін тен сив но ви ко рис то ву - ються до­бро­воль­ці зі скла­ду ко­ли­шніх вій­сько­во­слу­жбов­ців. З ни ми укла да ють ся, а іно ді ні, кон т рак ти на про ход жен ня вій­сько­вої слу­жби у ЗС РФ.

Для за без пе чен ня об лі ку та пе ре ки дан ня осо бо во го скла ду ви ко рис то ву ють ся мож ли вос ті всіх си ло вих струк тур, а са ме вій­сько­ві ко­мі­са­рі­а­ти, що пе­ре - бу ва ють в ор бі ті Мі ніс тер ст ва обо ро ни РФ, псев дог ро мадсь кі ор­га­ні­за­ції, що ке­ру­ю­ться предс тав ни ка ми ФСБ або ГРУ РФ, транс пор т ні під роз ді ли Мі ніс - тер­ства над­зви­чай­них си­ту­а­цій РФ, а та­кож за­лі­зни­чні війська ЗС РФ та ВАТ «РЖД». Лі­ку­ва­н­ня осо бо во го скла ду здій с ню - ється не ли­ше вій­сько­ви­ми ме - ди­чни­ми за­кла­да­ми, що пе­ре­бу­ва ють у сфе рі від по ві даль нос ті МО РФ, а й ци віль ни ми лі кар - ня ми, що під по ряд ко ву ють ся Мі ніс тер ст ву охо ро ни здо ров’ я Ро­сії. Ро­сій­ські ЗМІ пев­ний час час то де мон ст ру ва ли влас них доб ро воль ців в ци віль них лі - кар нях РФ. До ре чі са ме за лу - чен ня ши ро кої ме ре жі ме дич - них за кла дів по всій те ри то рії кра­ї­ни (в пер­шу чер­гу За­хі­дної те ри то рії РФ), та кож до зво ляє при хо ва ти роз мі ри втрат та кіль­кість по­ра­не­них.

Від прав ка осо бо во го скла ду з цен­трів під­го­тов­ки в Ро­стов­ській об лас ті пі сля про ве ден ня кон т ро лю ють ся ук ра їнсь кою вла­дою і ро­сій­ські при­кор­дон­ні слу­жби «за­кри­ва­ють очі» на по­ру­ше­н­ня кор­до­ну;

на мі­сцях пе­ре­ти­ну кор­до­ну, де здій­сню­є­ться мо­ні­то­ринг мі­сі­єю ОБСЄ, від­бу­ва­є­ться йо­го пе­ре­тин так зва­ни­ми до­бро­воль­ця­ми, що ру­ха­ю­ться під ви­гля­дом зви­чай­них гро­ма­дян у вій­сько­вій фор­мі без роз­пі­зна­валь­них зна­ків та без зброї. Отри­ма­н­ня озбро­є­н­ня для до­бро­воль­ців «ДНР» та «ЛНР» від­бу­ва­є­ться пе­ре­ва­жно на те­ри­то­рії Укра­ї­ни в До­не­цькій та Лу ган­ській обла­стях у ви­зна­че­них по­пе­ре­дньо мі­сцях. Осо­би пе­ре­ти­на­ють кор­дон із вла­сни­ми до­ку­мен­та­ми — на­ціо­наль­ни­ми або за­кор­дон­ни­ми па­спор­та­ми РФ.

Пе­ре­ки­да­н­ня вій­сько­вої те­хні ки та озбро єн ня з те ри то рії РФ до Укра ї ни здій с ню­єть ся фа­кти­чно ана­ло­гі­чно, але з пев­ни­ми осо­бли­во­стя­ми, зокре­ма:

на те­хні­ці (тан­ках, бро­не­транс­пор­те­рах, РСЗВ, бро­не­ма­ши­нах) за ма льо ву ють ся всі озна­ки при­на­ле­жно­сті до тих чи ін ших під роз ді лів, роб лять ся, іно ді, до дат ко ві під пи си, на кшталт: «На Львов», « На Ки­ев » , « За Дон басс » то що), а та - кож вий ма­єть ся на­яв на до­ку - мен­та­ція (вкла­дні ли­сти, то­що);

пе ре ки дан ня здій с ню єть - ся пе ре важ но вно чі або в ча си ко­ли іно­зем­ні су­пу­тни­ки не пе­ре­бу­ва­ють над ра­йо­ном зйом­ки над Дон­ба­сом (однак на це ро­сі­я­ни не зва­жа­ють, осо­бли­во то­ді, ко ли по тріб не тер мі но ве під - кріп лен ня осо бо во го скла ду та те­хні­ки);

пе ре ки дан ня тех ні ки та - кож здій с ню­єть ся пе ре важ но че рез не під кон т роль ні пун к ти про пус ку, або че рез по ля — «нав­про­стець», де це мо­жли­во

В ре­гіо­ні РФ, що без­по­се­ре­дньо ме­жує з Укра­ї­ною та ви­ко­рис то ву єть ся для ба зу ван ня під­го­тов­ки, ре­мон­ту, ева­ку­а­ції та транс пор ту ван ня під роз ді - лів, а та кож міс ця під го тов ки та ре­а­бі­лі­та­ції осо­бо­во­го скла­ду ( в пер шу чер гу це сто су єть ся Рос товсь кої об лас ті), з ме тою не­д­опу­ще­н­ня ви­то­ку ком­про­ме­ту ю чої та під твер д жу ю чої ін - фор­ма­ції сто­сов­но пе­ре­су­ва­н­ня військ, ство рю єть ся мак си - маль но жор ст кий ре жим кон т - ро­лю за ін­фор­ма­цій­ним про­сто­ром, до яко го за лу ча ють ся всі на­яв­ні си­ли та за­со­би ФСБ. І це дог ма для про ве ден ня по діб но - го ро ду агре сив них війсь ко вих дій. Так:

міс це ві ЗМІ, як що і по ві - дом ля ють про втра ти, але ви - клю­чно з ті­єю по­зи­ції, що це не вій сь ко во служ бов ці, а доб ро - воль­ці та звіль­не­ні з лав ЗС осо­би, які за по кли ком ду ші від - пра­ви­ли­ся на Дон­бас, отри­ма­ли по ра нен ня, а міс це ва вла да та вій­сько­ві шпи­та­лі з ро­зу­мі­н­ням від­не­слись до цьо­го і за­раз за­йма­ю­ться їхнім лі­ку­ва­н­ням. На­то­мість жо­дних за­яв, що ме­ди­чні за­кла­ди пе­ре­пов­не­ні, що дер­жа ва взя ла на се бе опі ку ван ня по ра не ни ми, і, що по ра не них ве­зуть не ли­ше в Ро­стов­ську об-

— міс це ва по лі ція, а та кож під роз ді ли війсь ко вої служ би пра во­по ряд ку за без пе­чу ють пе­ре дис ло ка цію війсь ко вих під - роз­ді­лів по те­ри­то­рія РФ, а іно­ді і по оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Це ро бить ся не ли ше з ме тою до - три ман ня влас но го за ко но дав - ства, а, з одно­го бо­ку — де­мон­стра­ції для мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня та ви­пад­ко­вих іно­зем­них пред­став­ни­ків ЗМІ, що вій­сько­ва те­хні ка пе ре су ва єть ся, ні би то, в ра­йон про­ве­де­н­ня на­вчань, з ін­шо­го — для то­го, щоб три­ма­ти си­ту­а­цію під кон­тро­лем.

Та кож слід за зна чи ти, що од ним із спо со бів мас ку ван ня при­су­тно­сті ре­гу­ляр­них військ є те, що біль шість ре гу ляр них під роз ді лів РФ без роз піз на - валь­них зна­ків роз­мі­щу­є­ться в гли би ні оку по ва ної те ри то рії Укра ї ни по да лі від лі нії зі - ткнен ня. На пе ред ньо му краю пе ре бу ва ють або справ ж ні доб - ро воль ці з те ри то рії Ро сії, або міс це ві дон ча ни та лу ган ча ни, обмануті ро­сій­ською про­па­ган­дою. На то мість вог не ву під - трим­ку пер­шо­го еше­ло­ну здій­сню ють штат ні ар ти ле рійсь кі під роз ді ли, під роз ді ли ра діо - елек т рон но го при ду шен ня та по ста нов ки пе ре шкод РФ. Це до зво ляє ви рі ши ти кіль ка за - вдань: за­без­пе­чи­ти при­хо­ва­н­ня ро сійсь ких військ від мі сії ОБСЄ, яка пе­ре­ва­жно здій­снюю мо­ні­то­ринг лі­нії зі­ткне­н­ня, мі - ні мі зу ва ти втра ти се ред ро - сійсь ких війсь ко вих, а та кож за без пе чи ти, під ви гля дом опол­че­н­ня, на ро­та­цій­ній осно­ві під го тов ку пев ної час ти ни під­роз­ді­лів ре­гу­ляр­них військ.

Го лов ною пе­ре ва­гою ор­га ні­зо ва ної сис те ми при хо ву ван ня та мас ку ван ня за лу чен ня ро - сій­ських військ є за­лу­че­н­ня до ці­єї ді­яль­но­сті всьо­го на­яв­но­го ком п лек су дер жав них ін стру - мен­тів: пред­став­ни­ків ди­пло­ма­тич них уста нов, які за пе ре чу - ють при сут ність ро сійсь ких військ, Мі ніс тер ст ва над зви - чай­них си­ту­а­цій, що на­дає під­трим­ку і до­став­ку псев­до гу­ма­ні тар них ван та жів, за ліз нич - них військ та ін­ших під­роз­ді­лів ЗС РФ, що за без пе чу ють пе ре - ки­да­н­ня до ра­йо­ну бо­йо­вих дій осо бо во го скла ду, боє при па сів та війсь ко вої тех ні ки, Фе де - раль ної служ би без пе ки, яка уне мож лив лює ви ток ком п ро - ме­ту­ю­чої ін­фор­ма­ції.

Однак, по­при ком­пле­ксність ви ко рис то ву ва них за хо дів, РФ ре алі зує їх до стат ньо гру бо, на­гло, та не вра­хо­ву­ю­чи го­лов­ний не до лік сис те ми — людсь - кий фак тор. Ба жа­н­ня вій сь ко - во служ бов ців про де мон ст ру ва - ти в со ці аль них ме ре жах влас - ну участь в іс то рич них по ді ях пре­ва­лює над пи­та­н­ня­ми без­пе­ки. Крім то го, знач на час ти на мі­сце­вих ме­шкан­ців зні­має все на ві­део та ви­кла­дає в Ін­тер­нет, що до зво ляє в по даль шо му за ра­ху­нок та­ко­го ін­стру­мен­ту, як « гео ло ка ція » здій с ни ти прив’яз­ку до мі­сце­во­сті. Та­кож вій­сько­ві ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють мо біль ний GSM зв’ язок міс це - вих опе ра то рів, що мо ні то - ри­ться віт чиз ня ни ми спец - слу­жба­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.