ПРО­БЛЕ­МА

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ан­тон МІХНЕНКО, Центр до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня

За­га­лом РФ не від­кри­ла ні­чо­го но­во­го і за­сто­со­вує вже ві­до­мі та пе­ре­ві­ре­ні при­йо­ми, ві­до­мі ще за ча­сів Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. І це ро­зу­мі­ють іно­зем­ці, які про­хо­ди­ли слу­жбу в ар­мії і ті, хто хоч тро­хи зна­йо­мий з вій­сько­во­ю­спра­вою . Так, для за­без­пе­че­н­ня при­хо­ва­но­сті сво­їх дій та вве­де­н­ня в ома­ну, як вла­сно­го мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня, так і сві­то­во­го спів­то­ва­ри­ства, ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво на­ма­га­є­ться ма­ску­ва­ти пе­ре­ки­да­н­ня як осо­бо­во­го скла­ду, так те­хні­ки та боє­при­па­сів. При цьо­му за­бу­ва­ю­ться про­пи­сні істи­ни, що при­хо­ва­ти все на 100% все одно не вда­сться.

З ме­то­ю­мі­ні­мі­за­ції ма­со­вих втрат в одній окре­мій вій­сько­вій ча­сти­ні військовослужбовці ре­гу­ляр­них під­роз­ді­лів ча­сто бо­йо­во­го зла­го­дже­н­ня без­по­се­ре­дньо до ра­йо­ну бо­йо­вих дій на те­ри­то­рії Укра­ї­ни здій­сню­є­ться шля­хом ви­ко­ри­ста­н­ня ши­ро­ко­го спе­ктру ві­до­мих вій­сько­вих при­йо­мів, зокре­ма:

ма со ве пе ре ки дан ня осо - бо во го скла ду на ма га ють ся здій­сню­ва­ти пе­ре­ва­жно в но­чі у війсь ко вих ван таж них ав то мо - бі­лях або ци­віль­них ав то­бу­сах. В та­ких ви­пад­ках остан­нім ча­сом ( чо го не бу ло на по чат ку війсь ко вої агре сії Ро сії про ти Укра ї ни) ви лу ча ють ся до ку - мен ти, що ви зна ча ють при на - леж ність до зброй них сил РФ (вій­сько­ві кви­тки, осо­би­сті же­то­ни то­що);

пе­ре­хід кор­до­ну здій­сню­єть ся у ви зна че них пун к тах про пус ку, де упов но ва же ні пред с тав ни ки при кор дон ної та мит ної служб за без пе чу ють віль ний пе ре тин кор до ну та де від сут ні пред с тав ни ки спо сте - реж них мі сій, зок ре ма ОБСЕ ( Мо ва йде, зок ре ма, про пункт про пус ку Ізва ри не). Крім цьо - го, ма со во ви ко рис то ву ють ся на­яв­ні про­хо­ди в кор­до­ні, що не ласть, а й лі та ка ми від прав ля - ють в ін­ші ре­гіо­ни кра­ї­ни;

ме­ди­чним за­кла­дам за­бо­ро не но на да ва ти будь яку ін - фор ма цію про за гиб лих, по ра - не­них, а та­кож їх пер­со­ні­фі­ка­цію;

під роз ді ла ми ФСБ та ГРУ, які здій с ню ють мо ні то - ринг ме­ре­жі Ін­тер­нет (со­ці­аль - них ме реж, ін фор ма цій них ре - сур сів, то що), а та кож ме реж мо біль но го зв’ яз ку по стій но про во дять ся за хо ди з не до пу - щен ня ви то ку ін фор ма ції, що тор­ка­є­ться про­ве­де­н­ня бо­йо­вих дій на Схо­ді Укра­ї­ни, зокре­ма: ви да ля ють ся по ві дом лен ня із со ці аль них ме реж, або до пи су - ють ся ін ші по ві дом лен ня, що або спрос то ву ють, або спо тво - рю ють зміст по пе ред ніх, що тор ка ли ся Укра ї ни; за без пе чу - єть ся не по ява на про від них дер жав них Ін­тер нет ре сур сах ін фор ма ції, що під твер д жує участь ро сійсь ких війсь ко вих на Дон ба сі, а у ви пад ку все ж та­ки «про­со­чу­ва­н­ня», во­ни до­ста­тньо швид­ко «спро­сто­ву­ю­ться» но­вою бре­хнею);

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.