Но­ві пра­ви­ла для про­блем­них банків

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб про­по­нує по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність вла­сни­ків збан­кру­ті­лих фі­нан­со­вих уста­нов

Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб (ФГВФО), спіль­но зі Сві­то­вим бан­ком (СБ) під­го­ту вав но вий за ко но про ект, який кар­ди­наль­но змі­нює прин­ци­пи ро­бо­ти з вкла­дни­ка­ми й не­пла­то­спро­мо­жни­ми бан­ка­ми. Йо­го прийня­т­тя — одна з умов отри­ма­н­ня дру­го­го тран­шу МВФ і подаль­шо­го фі­нан­су­ва­н­ня від СБ. Про­те, по­при ва­жли­вість до­ку­мен­та, про­цес йо­го прийня­т­тя оче­ви­дно не бу­де про­стим: тер­мі­ни що­до йо­го прийня­т­тя «го­рять». До кін­ця червня йо­го по­вин­ні прийня­ти в ці­ло­му, а до­ку­мент ли­ше по­тра­пив до Ка­бмі­ну. У про­філь­но­му пар­ла­мент­сько­му бан­ків­сько­му ко­мі­те­ті теж йо­го не роз­гля­да­ли, а ще ж по­пе­ре­ду два чи­та­н­ня! Є ве­ли­че­зний ри­зик не всти­гну­ти!

У ФГВФО за­пев­ня­ють — «зе­ле­не» сві­тло но­во­му за­ко­но­про­е­кто­ві по­трі­бно да­ва­ти, адже він ре­во­лю­цій­ний і спро­щує жи­т­тя як вкла­дни­кам, так і всім стру­кту­рам, які ма­ють спра­ву з про­блем­ни­ми бан­ка­ми. Адже «бан­ко­пад», зі­зна­ю­ться у Фон­ді, ще не за­кін­чив­ся. «На­віть не бе­ре­мо­ся за­раз про­гно­зу­ва­ти, скіль­ки банків ре­аль­но в нас бу­де в порт­фе­лі, на­при­клад до кін­ця 2015 ро­ку. За­раз ми в про­гно­зи не гра­ти­ме­мо­ся. Є пев­на кіль­кість банків, які ви­зна­ні про­блем­ни­ми. Не мо­жу на­зи­ва­ти ці бан­ки, їх при­бли­зно п’ятнад­цять», — за­зна­чив за­сту­пник ди­ре­кто­ра-роз­по­ря­дни­ка Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб Ан­дрій Олен­чик. За йо­го сло­ва­ми, з 51 бан­ку, які вже ви­зна­ні не­пла­то­спро­мо­жни­ми, в 13 пра­цю­ють тим­ча­со­ві адмі­ні­стра­ції, а 38 — пе­ре­бу­ва­ють у ста­дії лі­кві­да­ції.

У ці­ло­му, в до­ку­мен­ті є п’ять ва­жли­вих но­ва­цій.

Пер­ша — ство­ре­н­ня кон­со­лі­до­ва­но­го офі­су для ро­бо­ти з акти­ва­ми про­блем­них банків. «Всю ро­бо­ту з акти­ва­ми бу­де цен­тра­лі­зо­ва­но в одно­му під­роз­ді­лі. На да­ний мо­мент прі­о­ри­те­тне пра­во при­йма­ти ухва­ли про це є в упов­но­ва­же­ної осо­би ФГВФО. Це нор­маль­но, якщо йде­ться про 3-5 і ма­кси­мум — 10 банків, а не про ви­ве­де­н­ня з рин­ку 50-ти. То­му за­раз за ана­ло­гі­єю з аме­ри­кан­ською Фе­де­раль­ною кор­по­ра­ці­єю стра­ху­ва­н­ня де­по­зи­тів (FDIC) при Фон­ді ство­рять ме­га­пі­дроз­діл, де все це бу­де скон­цен­тро­ва­но. Фун­кції упов­но­ва­же­них осіб бу­дуть на­ба­га­то скром­ні­ші», — роз­по­від­ає «Дне­ві» за­сту­пник ди­ре­кто­ра-роз­по­ря­дни­ка Фон­ду.

Дру­ге — змі­ню­є­ться про­це­ду­ра за­про­ва­дже­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції, на­при­клад, ско­ро­чу­є­ться її тер­мін з 90 до 60 днів.

Тре­тє — НБУ ство­рю­ва­ти­ме ре­єстр ін­ве­сто­рів, які ма­ють пра­во ку­пу­ва­ти акти­ви та бан­ки ФГВФО. «Згі­дно з пев­ни­ми кри­те­рі­я­ми (їх по­ви­нен ви­зна­чи­ти ре­гу­лю­валь­ник) Нац­банк фор­му­ва­ти­ме спи­сок по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів і в той мо­мент, ко­ли банк пе­ре­да­ва- ти­ме­ться Фон­до­ві, він уже не шу­ка­ти­ме ін­ве­сто­рів, не ква­лі­фі­ку­ва­ти­ме їх, а згі­дно з цим спи­ском про­сто звер­не­ться до по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів із про­по­зи­ці­єю», — роз­по­від­ає Олен­чик, як все пра­цю­ва­ти­ме на пра­кти­ці. За йо­го сло­ва­ми, це до­зво­лить істо­тно спро­сти­ти ро­бо­ту з но­ви­ми про­блем­ни­ми бан­ка­ми.

Че­твер­те — з 1 ли­пня 2016 ро­ку змі­ню­є­ться ал­го­ритм ви­плат вкла­дів че­рез Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб: будь-який пра­цю­ю­чий банк змо­же вклю­чи­ти­ся до си­сте­ми ви­плат без по­пе­ре­дньо­го до­бо­ру! Це до­зво­лить збіль­ши­ти кіль­кість банків-аген­тів у ра­зи та при­ско­ри­ти ви­пла­ти лю­дям. По­мі­ня­ють і тер­мі­ни ви­плат Фон­дом: на­при­клад, на ста­дії тим­ча­со­вих адмі­ні­стра­цій во­ни по­вин­ні бу­дуть по­чи­на­ти­ся не пі­зні­ше ніж на 20-й день, лі­кві­да­ції — на тре­тій ро­бо­чий день. Фонд та­кож отри­мує пра­во рів­но­бі­жно з ку­ра­то­ра­ми НБУ вво­ди­ти до про­блем­но­го бан­ку сво­їх упов­но­ва­же­них осіб (ква­зі-ку­ра­то­рів), які ма­ють до­ступ до всі­єї ін­фор­ма­ції.

П’яте — по­си­лю­є­ться від­по­від­аль­ність вла­сни­ків збан­кру­ті­лих банків. Як роз­по­вів Олен­чик, за но­вим по­ряд­ком по­зо­ви мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся пра­кти­чно до ко­жно­го акціо­не­ра бан­ку, який «ліг», бо жо­ден із ви­став­ле­них на лі­кві­да­цію банків так і не впо­рав­ся із за- вда­н­ням на­ро­щу­ва­н­ня ка­пі­та­лу. У чо­му су­тність за­про­по­но­ва­ної в за­ко­ні нор­ми?

По-пер­ше, во­на спро­щує по­да­чу по­зо­вів ФГВФО до ме­не­дже­рів і вла­сни­ків збан­кру­ті­лих банків. На да­ний мо­мент Фонд має звер­та­ти­ся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, які від­кри­ва­ють кри­мі­наль­ні спра­ви і при­сво­ю­ють йо­му ста­тус по­тер­пі­лої сто­ро­ни і вже по­тім по­да­ю­ться ци­віль­ні по­зо­ви до бан­кі­рів. У ра­зі схва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту де­пу­та­та­ми, ФГВФО змо­же по­да­ва­ти по­зо­ви і без від­кри­т­тя кри­мі­наль­ної спра­ви. На­га­да­є­мо, що згі­дно зі сві­жи­ми да­ни­ми Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб, на 1 трав­ня пра­во­охо­рон­ці від­кри­ли 326 кри­мі­наль­них справ на за­галь­ну су­му 64 мі­льяр­ди гри­вень. За­галь­на ж су­ма зби­тків, зав­да­них не­пла­то­спро­мо­жним бан­кам, оці­ню­є­ться у 80 мі­льяр­дів гри­вень. При цьо­му по­зо­ви до акціо­не­рів — 27% від за­галь­ної кіль­ко­сті, а ре­шта сто­су­є­ться ме­не­джмен­ту банків і по­са­до­вих осіб. При цьо­му Олен­чик уто­чнив, що ФГВФО по­дав 20 за­яв на за­галь­ну су­му 20 мі­льяр­дів гри­вень про­ти вла­сни­ків збан­кру­ті­лих банків. Зви­ну­ва­че­н­ня ви­су­ну­ті за фа­кта­ми роз­кра­да­н­ня акти­вів, ша­храй­ства, зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем і до­ве­де­н­ня фі­нан­со­вих уста­нов до банкрутства. За­галь­на ж оцін­на вар­тість акти­вів 38 банків, які за­раз пе­ре­бу­ва­ють на лі­кві­да­ції, — 32,6 мі­льяр­да гри­вень, а їхня ба­лан­со­ва вар­тість де­кла­ру­ва­ла­ся в роз­мі­рі 151 мі­льяр­да гри­вень.

По-дру­ге, в за­про­по­но­ва­но­му до­ку­мен­ті у Фон­ду з’яви­ться ще один ар­гу­мент у роз­мо­ві з не­че­сним ме­не­джмен­том і вла­сни­ком. Про­по­ну­є­ться ска­су­ва­ти обов’язок для ФГВФО до­во­ди­ти, що вла­сни­ки банків нав­ми­сно до­ве­ли свою фі­нан­со­ву уста­но­ву до банкрутства. Ця нор­ма сьо­го­дні мі­сти­ться в за­ко­ні №218-VIII (на­брав чин­но­сті 8 бе­ре­зня 2015 ро­ку). В ра­зі її ска­су­ва­н­ня вла­сни­кам банків мо­жуть пред’яви­ти як про­ви­ну ви­да­чу кре­ди­тів зв’яза­ним стру­кту­рам, оформ­ле­н­ня фі­ктив­них за­став за по­зи­ка­ми, ви­ве­де­н­ня ко­штів за ру­біж за до­по­мо­гою іно­зем­них пар­тне­рів. «Якщо за­ко­но­про­ект ухва­лять у ни­ні­шньо­му ви­гля­ді, фон­до­ві бу­де до­сить то­го, що банк ви­зна­но не­пла­то­спро­мо­жним. Якщо при цьо­му ми ви­яви­мо су­ку­пність фа­ктів, які під­твер­джу­ють, що вла­сник зро­бив пев­ні дії, під­штов­хнув­ши йо­го до банкрутства або, нав­па­ки, не зро­бив кро­ків для по­ря­тун­ку бан­ку, ми по да­ва ти­ме мо по зо­ви до су ду, ке­ру ючись стат­тею 2181 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу», — по­яснив Олен­чик. До ре­чі, згі­дно з ці­єю стат­тею від­по­від­аль­ність для по­ру­шни­ків — в’язни­ця до п’яти ро­ків.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.