За три ро­ки – «плюс» 90 мі­льяр­дів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Про те, як за­кон про ле­га­лі­за­цію зброї по­ви­нен до­по­мог­ти ві­тчи­зня­ній еко­но­мі­ці

ВУкра­ї­ні вже бу­ло 20 не­вда­лих спроб ухва­ли­ти за­кон про ци­ві­лі­зо­ва­ний обіг зброї. На­ре­шті в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку на­ро­дний де­пу­тат від Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка Сер­гій Ка­плін зро­бив « юві­лей­ну » , 21- шу спро­бу і за­ре­є­стру­вав у Вер­хов­ній Ра­ді про­ект за­ко­ну «Про во­гне­паль­ну збро­ю­ци­віль­но­го при­зна­че­н­ня». Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ йо­го не під­три­ма­ло, і про­ект зно­ву, як ка­жуть, « за­вис на по­ли­ці » . На­при­кін­ці трав­ня цю­і­де­ю­не­спо­ді­ва­но ре­а­ні­му­вав ге­не­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни Ві­ктор Шо­кін і за­явив, що вже по­дав від­по­від­ні про­по­зи­ції в РНБО, де во­ни зу­стрі­ли під­трим­ку Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка. При­бі­чни­ки ци­віль­ної зброї по­рів­ню­ють ви­слів Шо­кі­на і йо­го по­си­ла­н­ня на під­трим­ку Пре­зи­ден­та зі сві­тлом у кін­ці ту­не­лю.

Але в су­спіль­стві з цьо­го пи­та­н­ня одно­стай­но­сті до­ки не­має. І не ви пад ко во сам По ро шен ко пу­блі­чно сво­єї дум­ки ще не ви­слов­лю­вав. Про­те в екс­пер­тно­му се ре до ви щі ця те ма ви кли ка ла жва­ву дис­ку­сію. Кра­ї­на у вій­ні, то му не ле галь ний ри нок зброї про­цві­тає, при­чо­му ці­ни на неї че­рез над­то вже ве­ли­ку кри­мі­наль­ну про­по­зи­цію ду­же низь­кі. Як роз­по­вів дня­ми про­фе­сор ка­фе­дри кри­мі­наль­но­го про­це­су і кри­мі­на­ліс ти ки Ака де мії ад во ка ту ри Ві­ктор Бо­я­ров, в зо­ні АТО ав­то­мат Ка­ла­шни­ко­ва мо­жна ку­пи­ти за 100 до­ла­рів, а пі­сто­лет Ма­ка­ро­ва і за 300 гри­вень. І на­віть за цих умов зло­чи­ни на по­бу­то­во­му рів­ні в на­шій кра­ї­ні най­ча­сті­ше тра­ди­цій­но здій­сню­ю­ться не за до­по­мо­гою зброї, а та­ких за­со­бів, як со­ки­ра, мо­ло­ток, пра­ска або па­тель­ня, го­во­рить кри­мі­на­ліст. Хо­ча, на йо­го дум­ку, не­за­кон­ної зброї на ру­ках у на­се­ле­н­ня з’яви­ло­ся над­то ба­га­то, і її тре­ба ви­лу­ча­ти.

От­же одна з ці­лей упро­ва­дже­н­ня за­кон­но­го обі­гу зброї полягає в то­му, аби зве­сти на­ні­вець кри­мі­наль­ний ри­нок по­ши­ре­н­ня «во­гне­па­лу». Мі­лі­ція ре­гу­ляр­но про­во­дить мі­ся­чни­ки до­бро­віль­ної зда­чі зброї, але ре­зуль­тат мі­зер­ний. Як роз­по­від­ає го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди Укра­їнсь кої асо­ці­а­ції вла­сни­ків зброї Ге­ор­гій Учай­кін, у кра ї ні іс нує над зви чай но ко - ру­пцій­на схе­ма ре­а­лі­за­ції зай­вої зброї Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. Ав­то­ма­ти Ка­ла­шни­ко­ва, за йо­го сло­ва­ми, ку­пу­ю­ться по 400 гри­вень, а по­тім їх про­да­ють за «не­ймо­вір­ні» гро­ші. «У нас над­хмар­ний, най­біль­ший у Єв­ро­пі обіг кри­мі­наль­ної зброї», — ствер­джує ек­сперт.

Він на во дить да ні ві до мої швей царсь кої ор га ні за ції, що пра­цює під егі­дою ООН і мо­ні­то­рить си­ту­а­цію з лег­кою збро­єю у всіх кра ї нах сві ту. Її да ні є офі - цій ни ми для уря дів. Ста ном на 2007 рік ця струк ту­ра за­фі­ксу­ва­ла 3,1 міль йо на не ле галь них ство­лів. Ек­сперт упев­не­ний, що з то­го ча­су ця ци­фра збіль­ши­ла­ся на 1,5 міль йо на. Під час най - більш вда­лих мі­ся­чни­ків з до­бро­віль­ної зда­чі зброї бу­ло ви­лу­че­но сім ти сяч оди ниць на мі сяць. «Не­хай на­віть не сім, а 20 ти­сяч на мі сяць, тоб то 250 ти сяч ство - лів на рік, — про дов жує екс - перт. — І скіль­ки ж ро­ків по­трі­бно, аби ви­лу­чи­ти 4,5 міль­йо­на?»

Вод но час він упев не ний, що укра­їн­ці ні­ко­ли не ви­ко­ри­сто­ву­ва ти муть за ре єс т ро ва ну зброю для зло чи нів, аби не ма ти проб - лем із за­ко­ном. «Ба­лі­сти­ка — це ду же су во ра річ, — го во рить він. — Ку ля ні ку ди не по ді не­ться з мі­сця зло­чи­ну, і ра­но чи пі­зно бу­де з’ясо­ва­но, з яко­го ство­ла во­на бу­ла ви­пу­ще­на, і лю­ди­на не­сти ме від по ві даль ність » . За сло - ва ми го ло ви асо ці а ції, пи тан ня обі гу зброї в Укра ї ні на стіль ки го­стре, що вже з’яви­ли­ся про­по­зи­ції про­ве­сти при­свя­че­ний йо­му ре­фе­рен­дум.

А що змі­ни­ться на рин­ку зброї пі­сля то­го, як во­на бу­де вве­де­на в рам­ки за­ко­ну, і як це по­зна­чи­ться на еко­но­мі­ці кра­ї­ни?

«Ци­віль­ної збро­йо­вої га­лу­зі в Укра ї ні прак тич но не має, — від­по вів Учай кін. — Є один або два ви роб ни ки, не вра хо ву ю чи, зви­чай но, « Укро бо рон п ро му » . Асо­ці­а­ція вла­сни­ків зброї ло­бі­ює ви ключ но ін те ре си гро ма дян, і важ ко спрог но зу ва ти, яким чи - ном вста нов лен ня за ко но дав чих меж для цьо­го рин­ку по­зна­чить - ся на йо­го об’ємі в май­бу­тньо­му. Є ста тис ти ка, що 2014 ро ку Мі­ніс тер ст во внут ріш ніх справ ви да ло 217 ти сяч до зво лів на при­дба­н­ня зброї або, гру­бо ка­жу­чи, 20 ти сяч за один мі сяць. Це пе­ре­ва­жно ми­слив­ська зброя, а се­ре­дня вар­тість та­кої ру­шни­ці ( за вдя ки мо но поль ній змо ві, в якій бе руть участь пев ні тор гі - вель­ні ме­ре­жі) 15 ти­сяч гри­вень. По­мно­жи­мо на 20 ти­сяч но­во­до­зво ле них ство лів і от ри ма є мо 300 міль­йо­нів гри­вень», — під­ра­хо вує Учай кін. Це обіг зброї і ко­штів за мі­сяць. А ще є су­пу­тні то ва ри: боє при па си, аму ні ція і все, що пов’яза­не із за­со­ба­ми за­хи­сту. На йо­го дум­ку, це ще одна та­ка ж су­ма. І якщо 600 міль­йо­нів по мно жи ти на 12, то за рік ви­хо­дить 7,2 мі­льяр да.

«Та­ка сьо­го­дні єм­ність рин­ку, але це ду же при близ но. На­справ­ді, я ду­маю, він до­ся­гає 10 млрд, — уто­чнює фа­хі­вець і про­дов­жує: — Пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну про зброю з’яв­ля­ться про­зо­рі умо­ви для при­хо­ду на ри­нок ім­пор­те­рів. Во­ни й сьо­го­дні пред­став­ле­ні. Але пра­цю­ва­ти їм скла­дно, бо до­во­ди­ться опо­се­ред­ко­ва­но бра­ти участь у сі­рих схе­мах роз­мит нен ня. За раз во ни ще по­справ­жньо­му не ви­йшли на ри­нок. Пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­ну ми на це роз ра хо ву є мо, во ни за хо чуть ін­вес ту ва ти гро ші в ук ра їнсь ке виробництво. І бу­дуть це ро­би­ти про зо ро. Упро довж двох, мак - си­мум трьох ро­ків єм­кість рин­ку в ре зуль та ті до сяг не 100 млрд гри­вень».

Змі­ни від­бу­ва­ти­му­ться ду­же ди на міч но, пе ре ко на ний Учай - кін. Це і кур си для май бут ніх вла­сни­ків зброї, і стрі­ле­цькі ком­пле­кси для на­вча­н­ня і тре­ну­вань, і ре мон т ні май с тер ні, і но ві ма­га­зи ни. Це бу де ве ли чез на га­лузь. « Я не ствер д жу ва ти му, що во­на ста­не бю­дже­то­утво­рю­ю­чою, але її вплив на фор­му­ва­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту бу­де одно­зна­чно по­мі­тним. А ще це ство­ре­н­ня до­да­тко­вих ро­бо­чих місць, — під­кре­слює ек­сперт і про­гно­зує: — Ри нок ци віль ної зброї роз ви ва­ти­ме­ться ду­же не­стрим­но».

« І 100 млрд — це ще не увесь ри­нок, це ли­ше йо­го ін­фра­стру­кту­ра», — до­пов­нює ек­сперт Фон­ду су­спіль­ної без­пе­ки Юрій Гав ри леч ко. Учай кін по год жу - ється і про­дов­жує: «Сьо­го­дні вар­тість боє­при­па­су скла­дає в се­ре­дньо­му один долар. Це ду­же до­ро­го, і ма­ло хто мо­же со­бі до­зво­ли­ти та­кі по­ку­пки. Але тіль­ки-но хтось по чи нає ви роб ниц т во в Укра­ї­ні (сьо­го­дні йо­го пра­кти­чно не має), то ці на па дає, ку пу ють біль­ше і біль­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють».

Учай­кін та­кож про­гно­зує, що пі сля ухва лен ня за ко ну про зброю та кий її вид, як ши ро ко по­ши­ре­на і ча­сто убив­ча трав­ма­ти­чна зброя, про­сто ві­ді­йде в ми­ну ле. При цьо му він роз по ві дає про над­зви­чай­но при­бу­тко­ву ко­ру­пцій­ну схе­му, зав­дя­ки якій ця зброя на­пов­нює український ри­нок. Зай ве май но Мі но бо ро ни, а це міль йо ни пі сто ле тів і ав то ма­тів ( скіль ки їх є, ніх то до цьо го ча су не знає) про да єть ся за без - цінь ( пі сто лет за 8— 10 до ла рів) фір­мам, що ма­ють до­звіл на пе­ре­роб­ку. Вклю­ча­ю­чи ло­гі­сти­ку, во­ни вкла да ють у цей про цес не біль ше 20 до ла рів і от ри му ють трав ма тич ний пі сто лет. Да лі ми ба­чи­мо йо­го у про­да­жу за 550 до­ла­рів. І тут ство­рю­є­ться ще одна мож ли вість для ко руп ції. Адже ко­ло осіб, які ма­ють пра­во на та­ку зброю, чі­тко окре­сле­не. Це на­род ні де пу та ти, їх ні по міч ни ки, жур на ліс ти, зок ре ма й ті, які пра­цю­ють по­за­шта­тно. За 500— 600 до ла рів лю ди на мо же лег ко ста ти не ли ше жур на ліс том на гро мадсь ких за са дах, але й по - міч ни ком за ко но дав ця, чле ном доб ро віль ної на род ної дру жи ни то що. На од но му пнев ма тич но - му пі сто ле ті цей ве ли чез ний ко­руп цій ний спрут за роб ляє сьо­го­дні ти­ся­чу до­ла­рів, а за­кон про зброю пок ла де цьо му край, ре зю мує го ло ва Асо ці а ції влас - ни­ків зброї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.