14 екс-по­са­дов­ців – під ді­єю сан­кцій

Ек­сперт: «Те­пер Укра­ї­на має успі­шно зда­ти ек­за­мен із при­зна­че­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра, іна­кше втра­тить до­ві­ру Єв­ро­пи»

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

ЄС опу­блі­ку­вав пра­во­ві акти про про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти со­ра­тни­ків ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Віктора Яну­ко­ви­ча. Рі­ше­н­ня ого­ло­си­ли ви­хі­дни­ми — 6 червня. Во­но сто­су­є­ться екс-мі­ні­стра юсти­ції Оле­ни Лу­каш, екс-мі­ні­стра осві­ти Дми­тра Та­ба­чни­ка та на­ро­дно­го де­пу­та­та Сер­гія Клю­є­ва (бра­та ко­ли­шньо­го го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та).

Від­так, сан­кції що­до Клю­є­ва про­дов­жи­ли до 6 жов­тня 2015 ро­ку, що­до Лу­каш і Та­ба­чни­ка — до 6 бе­ре­зня 2016 ро­ку. А з Віктора Яну­ко­ви­ча-мо­лод­шо­го сан­кції зня­ли. Ці­ка­во, що до­ки Єв­ро­па про­дов­жу­ва­ла сан­кції, один з фі­гу­ран­тів сан­кцій­но­го спи­ску, Се­рій Клюєв, з яко­го ми­ну­ло­го ти­жня пар­ла­мент зняв де­пу­тат­ську не­до­тор­кан­ність, зник з кра­ї­ни. Про це вчо­ра по­ві­до­ми­ло МВС.

На­га­да­є­мо, що 14 укра­їн­ських екс-ви­со­ко­по­са­дов­ців, вклю­чно із Ві­кто­ром Яну­ко­ви­чем, пе­ре­бу­ва­ти­муть під ді­єю сан­кцій до 6 бе­ре­зня 2016 ро­ку. Обме­же­н­ня за­сто­со­ва­но, аби за­мо­ро­зи­ти та по­вер­ну­ти не­за­кон­но при­вла­сне­ні дер­жав­ні акти­ви Укра­ї­ни. Чо­му Єв­ро­па прийня­ла са­ме та­кі рі­ше­н­ня? І як да­лі не втра­ти­ти до­ві­ру єв­ро­пей­ців у бо­роть­бі за по­вер­не­н­ня вкра­де­них ко­штів? Про це «День» за­пи­тав ди­ре­кто­ра Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Да­ри­ну КАЛЕНЮК:

— Рі­ше­н­ня що­до сан­кцій ви­рі­шу­ва­ли 28 кра­їн-чле­нів ЄС і ухва­лю­ва­ла Ра­да Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Що­до Оле­ни Лу­каш і Дми­тра Та­ба­чни­ка сан­кції про­дов­жи­ли, бо в Укра­ї­ні їм ого­ло­си­ли пі­до­зру в еко­ном­них зло­чи­нах, а що­до Сер­гія Клю­є­ва — впли­ну­ло го­ло­су­ва­н­ня в Ра­ді про зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті, тож те­пер че­ка­ють на по­да­н­ня ГПУ по ньо­му. Якщо до 6 жов­тня та­ко­го по­да­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ра не зро­бить, сан­кції з ньо­го зні­муть. По мо­лод­шо­му Ві­кто­ру Яну­ко­ви­чу зня­ли сан­кції вза­га­лі, бо про­ти ньо­го не­має кри­мі­наль­них про­ва­джень і зви­ну­ва­чень у еко­но­мі­чних зло- чи­нах. Тож Укра­ї­на «вско­чи­ла» в остан­ній ва­гон єв­ро­пей­ської до­ві­ри.

На­ра­зі що­до по­дій в Укра­ї­ні в Єв­ро­пі па­ну­ють на­сту­пні на­строї. Там всі ро­зу­мі­ють, що ре­зуль­та­ту не­має, на­віть по цьо­му спи­ску ті кра­ї­ни-чле­ни ЄС ба­чать, що не­має пе­ре­да­них справ до су­дів і не­має жо­дно­го обви­ну- ва­чу­валь­но­го ви­снов­ку. Єв­ро­пей­ці че­ка­ють, але в них не­має ілю­зій що­до го­тов­но­сті Укра­ї­ни бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю. Во­ни ба­чать, що не­має на­ле­жної по­лі­ти­чної во­лі для цьо­го, і ду­же ува­жно спо­сте­рі­га­ють за ство­ре­н­ням НАКБ і ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри, яка має за­пу­сти­ти «жи­ву кров» у си­сте­му ор­га­нів кри­мі­наль­ної юсти­ції. Во­ни ба­чать, що Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та на­ма­га­є­ться кон­тро­лю­ва­ти й при­зна­че­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра.

В чо­му тут про­бле­ма? НАКБ не змо­же роз­слі­ду­ва­ти зло­чи­ни без кри­мі­наль­них про­ку­ро­рів. Будь-яке слід­ство має про­це­су­аль­но ке­ру­ва­ти про­ку­рор. То­му, крім де­те­кти­вів НАКБ, має бу­ти й про­ку­рор. Два ти­жні то­му бу­ло ухва­ле­но у пер­шо­му чи­тан­ні за­ко­но­про­ект №2667, в яко­му йде­ться, що бу­де ство­ре­но ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­ку­ра­ту­ру в ме­жах Ген­про­ку­ра­ту­ри з ма­кси­маль­ни­ми га­ран­ті­я­ми не­за­ле­жно­сті і що її ке­рів­ни­ка при­зна­ча­ти­ме кон­кур­сна ко­мі­сія. На­ра­зі три­ва­ють тяж­кі пе­ре­го­во­ри, як її сфор­му­ва­ти: АП хо­че, аби пар­ла­мент і Ген­про­ку­рор при­зна­ча­ли по п’ять осіб. Але це ду­же не­без­пе­чно, бо ми ма­є­мо ло­яль­но­го Ген­про­ку­ро­ра до Пре­зи­ден­та, і в пар­ла­мен­ті у га­ран­та є най­біль­ша фра­кція в Ра­ді.

Це озна­чає, що Пре­зи­дент отри­має біль­шість в кон­кур­сній ко­мі­сії і кон­курс не бу­де не­за­ле­жним. Тоб­то при­кри­ва­ю­чись кон­кур­сом «для га­ло­чки» пе­ред між­на­ро­дни­ка­ми, Пре­зи- дент при­зна­чить, ко­го за­хо­че, і на­ма­га­ти­ме­ться здій­сню­ва­ти вплив на ньо­го та ін­ших ан­ти­ко­ру­пцій­них про­ку­ро­рів, а це вже вплив на НАКБ.

За­раз у за­ко­но­про­е­кті про­пи­су­є­ться, аби цю нор­му зба­лан­су­ва­ти. Як­би не бу­ло втру­ча­н­ня між­на­ро­дни­ків і до­но­рів Укра­ї­ни, то йо­го про­го­ло­су­ва­ли б, і ко­мі­сія фор­му­ва­ла­ся 5 на 5. Але зав­дя­ки ти­ску МВФ та СБ з’явив­ся шанс ді­йти ком­про­мі­су і ви­зна­чи­ти фор­му­лу, яка га­ран­ту­ва­ти­ме не­за­ле­жність цьо­му про­ку­ро ру. На ра - зі про по ну - ють фор­му­лу «7 на 3»: пар­ла мент дає 7 осіб, а Ген­про­ку­рор — 3. В та­ко­му ра­зі є шанс зба­лан­су ва ти кон - кур с ну ко мі - сію. Адже то­ді від пар­ла­мен­ту за кво­тним прин­ци­пом бу­дуть де ле гу - ва­ти­ся пред­став­ни­ки в кон­кур с ну ко мі - сію і сво­їх лю­дей да­дуть і ма­лень­кі пар­тії. Ні в ко­го не бу­де біль­шо­сті.

Укра­ї­на має успі­шно зда­ти ек­за­мен з при­зна­че­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра, іна­кше втра­тить до­ві­ру Єв­ро­пи. Ві­ра ЄС в сер­йо­зність на­мі­рів укра­їн­ської вла­ди по­бо­ро­ти ко­ру­пцію по­сту­по­во зни­кає. Для єв­ро­пей­ців ва­жли­во, аби НАКБ чи ан­ти­ко­ру­пцій­ний про­ку­рор не бу­ли по­лі­ти­чни­ми «ду­бин­ка­ми» для по­лі­ти­чних роз­прав. Про­зоре обра­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра — це ще й старт роз­слі­ду­ва­н­ням НАКБ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.