Да­ри­на КАЛЕНЮК, ди­ре­ктор Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ра­зі в Єв­ро­пі па­ну­ють на­сту­пні на­строї, що­до по­дій в Укра­ї­ні. Там ро­зу­мі­ють, що ре­зуль­та­ту не­має. На­віть по цьо­му спи­ску кра­ї­ни чле­ни ЄС ба­чать, що не­має пе­ре­да­них справ до су­ді і не­має жо­дно­го обви­ну­ва­чу­валь­но­го ви­снов­ку. Єв­ро­пей­ці че­ка­ють, але там не­має ілю­зій сто­сов­но го­тов­но­сті Укра­ї­ни бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю. Во­ни ба­чать, що не­має на­ле­жної по­лі­ти­чної во­лі для цьо­го і ду­же ува­жно спо­сте­рі­га­ють за ство­ре­н­ням НАКБ і ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри, яка має за­пу­сти­ти жи­ву кров в си­сте­му ор­га­нів кри­мі­наль­ної юсти­ції. Во­ни ба­чать, що Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та на­ма­га­є­ться кон­тро­лю­ва­ти й при­зна­че­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.