«Оща­дний дім»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Бан­кір: «Укра­їн­ці де­да­лі ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють кре­ди­ти для під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті житла»

Єди­на сфе­ра, в якій уряд мо­же по­хва­ли­тись ре­зуль­та­тив­ни­ми ре­фор­ма­ми, — це енер­го­ефе­ктив­ність. Утім, як за­зна­чає ке­рів­ник про­е­ктів Сві­то­во­го бан­ку Дже­гош Гайда, Укра­ї­на зни­зи­ла спо­жи­ва­н­ня га­зу на 25 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів на рік (від 75 до 50 мі­льяр­дів) «ви­клю­чно за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня в ін­ду­стрі­аль­но­му се­кто­рі, а в ко­му­наль­но­му се­кто­рі, тоб­то там, де є на­ші жи­тло­ві бу­дин­ки, ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня не від­бу­ло­ся вза­га­лі. Во­но за­ли­ши­лось на рів­ні 90-х ро­ків».

За­раз в Укра­ї­ни з’яви­лась мо­жли­вість ві­ді­йти від по­лі­ти­ки по­пу­лі­зму, яка пе­ре­ва­жа­ла в цій сфе­рі всі остан­ні 20 ро­ків, ствер­джує ек­сперт. За йо­го сло­ва­ми, ро­бля­чи енер­го­ре­сур­си де­ше­ви­ми, дер­жа­ва та­ким чи­ном під­три­му­ва­ла не своє на­се­ле­н­ня, а про­дав­ця цих ре­сур­сів, тоб­то ро­сій­ський «Газ­пром». Про­да­ва­ти ре­сур­си де­ше­во — це сти­му­лю­ва­ти по­стій­не зро­ста­н­ня їх спо­жи­ва­н­ня, го­во­рить Ай­да. Він за­зна­чає, що те­пер Укра­ї­на від­хо­дить від ці­єї не­пра­виль­ної по­лі­ти­ки і до­по­ма­гає тим, хто хо­че ді­я­ти, до­ся­га­ти енер­го­ефе­ктив­но­сті. Обра­ний для цьо­го ме­ха­нізм — ком­пен­са­ці­ю­ча­сти­ни ті­ла кре­ди­ту — ке­рів­ник про­е­кту Сві­то­во­го бан­ку на­зи­ває «най­більш про­зо­рим, який га­ран­тує, що всі 100% су­ми до­по­мо­ги бу­де ви­ко­ри­ста­но з ко­ри­стю­для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча».

«Устрій» цьо­го но­во­го для Укра­ї­ни, але вже до­бре пе­ре­ві­ре­но­го в Поль­щі та ін­ших єв­ро­пей­ських кра­ї­нах ме­ха­ні­зму, що до­зво­ляє, зре­штою, зни­зи­ти ра­хун­ки за ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­но­сі­їв, за те­пло, газ та еле­ктро­енер­гію, роз­крив го­ло­ва Дер­ж­агент­ства з енер­го­ефе­ктив­но­сті й енер­го­збе­ре­же­н­ня Сер­гій Сав­чук. Від­штов­хнув­шись від ви­снов­ків між­на­ро­дних фа­хів­ців, що вкрай не­об­хі­дна тер­мо­мо­дер­ні­за­ція 80% жи­тло­вих бу­дин­ків в Укра­ї­ні мо­же ко­шту­ва­ти со­тень і со­тень мі­льяр­дів гри­вень, він за­зна­чає, що зна­йти та­кі ко­шти у кра­ї­ні, що во­ює, сьо­го­дні не­мо­жли­во. Але є шлях, який уже про­йшли ба­га­то кра­їн, го­во­рить го- ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті. У Поль­щі дер­жав­на під­трим­ка ста­но­вить один долар на ко­жні чо­ти­ри, вкла­де­ні в тер­мо­мо­дер­ні­за­ці­ю­гро­ма­дя­на­ми, які ство­ри­ли об’єд­на­н­ня вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків (ОВББ). По­чи­на­ю­чи з 2008 ро­ку, що­ро­ку три ти­ся­чі та­ких об’єд­нань Поль­щі отри­му­ють кре­ди­ти і дер­жав­ну під­трим­ку.

В Укра­ї­ні ж, роз­по­від­ає Сав­чук, з 2014 ро­ку стар­ту­вав про­ект з фі­нан­су­ва­н­ня вста­нов­ле­н­ня не­га­зо­вих ко­тлів, спіль­но з «Оща­дбан­ком». Йо­го бу­ло роз­по­ча­то в се­ре­ди­ні жов­тня, ко­ли вже три­вав опа­лю­валь­ний се­зон, і до кін­ця мі­ся­ця бу­ло ви­да­но 2,3 міль­йо­на гри­вень кре­ди­тів. У ли­сто­па­ді су­ма кре­ди­тів зро­сла до 12,4 міль­йо­на. І да­лі бу­ло по­стій­не і до­во­лі різ­ке зро­ста­н­ня. До­ве­ло­ся за­лу­чи­ти до цьо­го про­е­кту, окрім «Оща­дбан­ку», «Укр­га­збанк» і «Укре­ксім­банк». Лі­де­ром у цій спра­ві ста­ла Львів­ська область, яка у сво­є­му бю­дже­ті пе­ред­ба­чи­ла від­шко­ду­ва­н­ня 20% рі­чних за кре­ди­та­ми. Ви­хо­дить, що цен­траль­ний уряд ком­пен­сує 20% ті­ла кре­ди­ту, 40% для ОВББ, а у Львів­ській обла­сті ще по­га­ша­є­ться 20% вар­то­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­ту. В ре­зуль­та­ті бан­ків­ський кре­дит, який ви­да­є­ться під 25%, ду­же зде­шев­лю­є­ться для спо­жи­ва­ча. Ко­ри­сту­ва­н­ня гро­ши­ма ко­шту­ва­ти­ме йо­му ли­ше 5%, по­яснює Сав­чук.

При­чо­му кре­ди­ти по­ча­ли ви­да­ва­ти та­кож на при­дба­н­ня й ін­шо­го енер­го­ефе­ктив­но­го обла­дна­н­ня для ін­ди­ві­ду­аль­них жи­тло­вих бу­дин­ків та ма­те­рі­а­лів. Для ба­га­то­по­вер­хі­вок вве­ли 40% ком­пен­са­ції ви­трат на тер­мо­мо­дер­ні­за­ці­ю­для ОВББ. Якщо та­ке об’єд­на­н­ня ви­рі­ши­ло вста­но­ви­ти ін­ди­ві­ду­аль­ний те­пло­пункт, що до­зво­ляє во­дно­час і вра­хо­ву­ва­ти та ре­гу­лю­ва­ти спо­жи­ва­н­ня те­пла (в се­ре­дньо­му ра­зом із мон­та­жем це ко­штує 300 ти- сяч гри­вень), то дер­жа­ва одра­зу ж мо­же ком­пен­су­ва­ти 40% від 200 ти­сяч гри­вень вар­то­сті обла­дна­н­ня.

Та­ким чи­ном, Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­ність за­про­по­ну­ва­ла всім обл­держ­адмі­ні­стра­ці­ям під­пи­са­ти ме­мо­ран­дум про те, що во­ни вже цьо­го ро­ку пе­ред­ба­чать, за при­кла­дом Львів­ської обла­сті, у сво­їх бю­дже­тах ко­шти на від­шко­ду­ва­н­ня про­цен­тних ста­вок за кре­ди­та­ми на тер­мо­мо­дер­ні­за­ці­ю­бу­дин­ків. За йо­го сло­ва­ми, 14 та­ких ме­мо­ран­ду­мів уже під­пи­са­но, і Сав­чук спо­ді­ва­є­ться, що на це пі­дуть у всіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни. Він по­кла­дає ве­ли­кі на­дії на роз­ро­бле­ний ра­зом із бан­ка­ми кре­ди­тний каль­ку­ля­тор, який до­зво­лить ОВББ чі­тко пред­ста­ви­ти і спла­ну­ва­ти ви­тра­ти й до­хо­ди, пов’яза­ні з тер­мо­мо­дер­ні­за­ці­є­ю­бу­дин­ків, і ви­бра­ти для се­бе «на­йопти­маль­ні­шу опці­ю­для отри­ма­н­ня кре­ди­тів».

Сав­чук та­кож роз­по­від­ає про ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го в Укра­ї­ні спіль­но з USAID ще ми­ну­ло­го ро­ку. Від­по­від­но до ньо­го, 89% ме­шкан­ців го­то­ві вкла­да­ти гро­ші в під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті житла, ро­зу­мі­ю­чи, що цим во­ни під­ви­щу­ють йо­го рин­ко­ву вар­тість. 52% опи­та­них об­умов­лю­ють це на­яв­ні­стю дер­жав­ної під­трим­ки на за­са­дах спіль­но­го фі­нан­су­ва­н­ня, 18% — че­ка­ють на піль­го­ве кре­ди­ту­ва­н­ня. А основ­на мо­ти­ва­ція лю­дей, за­зна­чає Сав­чук, — це ско­ро­че­н­ня енер­го­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. На це вка­за­ли 81% ре­спон­ден­тів. «Ко­жна лю­ди­на, яка сьо­го­дні уте­плю­ва­ти­ме­ться, — ро­бить ви­сно­вок го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті, — па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­на. В умо­вах вій­ни це ду­же ва­жли­вий чин­ник». І, зви­чай­но, 76% опи­та­них че­ка­ють, що в ре­зуль­та­ті тер­мо­мо­дер­ні­за­ції бу­де змен­ше­но ви­тра­ти на опла­ту ко­му­наль­них по­слуг.

За­галь­но­на­ціо­наль­на про­гра­ма зі спро­ще­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня укра- їн­ців, які хо­чуть зро­би­ти свої бу­дин­ки більш енер­го­ефе­ктив­ни­ми, до­зво­ляє від­кри­ти в Укра­ї­ні но­вий і ду­же пер­спе­ктив­ний ри­нок, вва­жає го­ло­ва «Оща­дбан­ку» Ан­дрій Пи­шний. До ре­чі, ста­ном на сьо­го­дні бан­ком ре­а­лі­зу­є­ться про­гра­ма з до­во­лі сим­во­лі­чно­ю­на­звою«Оща­дний дім». «Згі­дно з по­пе­ре­дні­ми роз­ра­хун­ка­ми, зро­бле­ни­ми спіль­но з IFC, він оці­ню­вав­ся при­бли­зно в 300 мі­льяр­дів гри­вень, — за­зна­чає бан­кір. — Пі­сля то­го, як ми отри­ма­ли пер­ший до­свід, сьо­го­дні мо­же­мо го­во­ри­ти про 50 мі­льяр­дів до­ла­рів». І це не ли­ше тер­мо­мо­дер­ні­за­ція й енер­го­ефе­ктив­ність, але ще й но­ві ро­бо­чі мі­сця. Пи­шний ра­дить ме­шкан­цям ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків: «Ви­ко­ри­стай­те цю­мо­жли­вість — це ре­аль­на мо­жли­вість ком­пен­су­ва­ти на­слід­ки пе­ре­гля­ду та­ри­фів і за­оща­ди­ти до 50% ко­му­наль­них пла­те­жів за еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ну вар­тість отри­му­ва­них по­слуг». До ре­чі, за да­ни­ми на 4 трав­ня 2015 ро­ку, в рам­ках про­гра­ми «Оща­дний дім», що ре­а­лі­зо­ву­є­ться бан­ком, для час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті кре­ди­тів уже ви­да­но близь­ко 3,9 ти­ся­чі кре­ди­тів, при­бли­зно на 69 міль­йо­нів гри­вень. Зокре­ма 60 міль­йо­нів гри­вень пі­шло на при­дба­н­ня ко­тлів, що пра­цю­ють на аль­тер­на­тив­них ви­дах па­ли­ва, а близь­ко 8 міль­йо­нів гри­вень — на обла­дна­н­ня і ма­те­рі­а­ли для тер­мо­мо­дер­ні­за­ції бу­дин­ків.

«День» по­ці­ка­вив­ся, чи не є та­кі кре­ди­ти ри­зи­ко­ва­ни­ми для са­мо­го бан­ку? Від­по­від­а­ю­чи, Пи­шний за­зна­чив, що де­по­зи­ти, які є сьо­го­дні дже­ре­ла­ми ви­да­чі кре­ди­тів, ста­ють до­рож­чи­ми і ко­ро­тко­ча­сни­ми. То­му та­ке за­пи­та­н­ня він пе­ре­адре­со­вує укра­їн­сько­му су­спіль­ству і про­по­нує за­ми­сли­тись про не­об­хі­дність ві­днов­ле­н­ня до­ві­ри до укра­їн­ської бан­ків­ської си­сте­ми. За йо­го да­ни­ми, ду­же ве­ли­ка ча­сти­на ко­штів, які бу­ло зня­то з де­по­зи­тів, пе­ре­бу­ває в бан­ків­ських скринь­ках і не пра­цює на еко­но­мі­ку. Сьо­го­дні не зайня­то ли­ше 1% та­ких скри­ньок. Якщо нас не вла­што­вує 25% за кре­ди­та­ми, то цю про­бле­му тре­ба ви­рі­шу­ва­ти. Во­дно­час він за­зна­чає, що від­со­ток за­три­мок ви­плат за ти­ми чо­тир­ма ти­ся­ча­ми ви­да­них кре­ди­тів від по­ча­тку про­гра­ми «Оща­дний дім» мі­зер­ний. «Від­по­від­аль­ність пла­тни­ків на най­ви­що­му рів­ні», — го­во­рить Пи­шний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.