Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро обра­ли ре­ві­зо­ра

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Уп’ятни­цю­укра­їн­ці вдру­ге го­ло­су­ва­ли за кан­ди­да­тів до Ра­ди гро­мад­сько­го кон­тро­лю­при На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро. Як пи­сав «День» ра­ні­ше, пер­ше го­ло­су­ва­н­ня, яке від­бу­ло­ся 26 трав­ня, бу­ло скасовано. При­чи­на, як ствер­джу­ють гро­мад­ські акти­ві­сти, — си­сте­ма го­ло­су­ва­н­ня пра­цю­ва­ла не на­ле­жним чи­ном і до­зво­ля­ла «на­кру­чу­ва­ти» го­ло­си. Як за­зна­чи­ли в НАБУ, но­ве те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня для дру­го­го го­ло­су­ва­н­ня обра­ли зі зго­до­ю­із кан­ди­да­та­ми.

От­же, від­те­пер кон­тро­лю­ва­ти­муть ро­бо­ту НАБУ: Де­нис Бі­гус, Алі­са Кисіль, Дми­тро Ча­плин­ський (ГО «На­ші гро­ші»), Ві­та­лій Ша­бу­нін, Олександра Усті­но­ва, Дар’я Каленюк («Центр про­ти­дії ко­ру­пції»), Оле­ксій Гри­цен­ко («Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня «Ав­то­май­дан»), Дми­тро Ше­рем­бей, Оле­ксій Хма­ра, Ан­дрій Ма­ру­сов («Тран­спе­рен­сі Ін­тер­нешнл Укра­ї­на»), Оле­ксандр Гу­ме­нюк, Ма­ксим Опанасенко, Яро­слав Юр­чи­шин ( ГО «Гро­ма­дян­ська слу­жба «Сві­до­мо»), Ро­ман Ма­сел­ко («Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня «Ав­то­май­дан»), Сер­гій Гу­ла («Ні ха­бар­ни­цтву! Я не да­юі не бе­ру ха­ба­рів»). За­га­лом у кон­кур­сі бра­ли участь 48 осіб.

На­га­да­є­мо, що від­по­від­ний указ про ство­ре­н­ня Ра­ди та обра­н­ня її чле­нів Пре­зи­дент дав ли­ше мі­сяць то­му. От­же, основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми Ра­ди гро­мад­сько­го кон­тро­лює: по­пер­ше, здій­сне­н­ня ци­віль­но­го кон­тро­лю­за ді­яль­ні­стю­На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни; по-дру­ге, спри­я­н­ня вза­є­мо­дії На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни з гро­мад­ськи­ми об’ єд­на­н­ня­ми, ін­ши­ми ін­сти­ту­та­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства у сфе­рі про­ти­дії ко­ру­пції.

У сво­їй ді­яль­но­сті Ра­да, зокре­ма, за­слу­хо­вує ін­фор­ма­ці­ю­про ді­яль­ність, ви­ко­на­н­ня пла­нів і зав­дань На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни. Окрім цьо­го, роз­гля­дає зві­ти На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни та за­твер­джує свій ви­сно­вок що­до них. Та­кож Ра­да оби­рає з її чле­нів двох пред­став­ни­ків, які вхо­дять до скла­ду Ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни, і ви­зна­чає пред­став­ни­ків до скла­ду кон­кур­сних ко­мі­сій (про­те в кіль­ко­сті не біль­ше трьох осіб до скла­ду одні­єї кон­кур­сної ко­мі­сії), які про­во­дять кон­курс на зайня­т­тя ва­кан­тних по­сад у На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро Укра­ї­ни то­що.

Та­кож до­да­мо, що строк пов­но­ва­жень Ра­ди гро­мад­сько­го кон­тро­лю ста­но­вить один рік.

Про пер­ші кро­ки та як убез­пе­чи­ти са­му Ра­ду гро­мад­сько­го кон­тро­лю від ко­ру­пції, «День» за­пи­тав у ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Transparency International Укра­ї­на, екс­пер­та гру­пи РПР «Ан­ти­ко­ру­пцій­на ре­фор­ма» Оле­ксія ХМА­РИ:

— Пе­ред­усім ми по­вин­ні обра­ти го­ло­ву та се­кре­та­ря Ра­ди, які за­без­пе­чу­ва­ти­муть ро­бо­ту всі­єї гру­пи. Та­кож ми ма­є­мо де­ле­гу­ва­ти що­най­мен­ше трьох лю­дей, які пра­цю­ва­ти­муть у кон­кур­сній ко­мі­сії з до­бо­ру ке­рів­ни­ків де­пар­та­мен­тів, які за­раз на­би­рає НАБУ. До­ку­мен­ти вже по­да­но, те­пер їх по­трі­бно пе­ре­ві­ри­ти й про­ве­сти спів­бе­сі­ди. Це — ве­ли­че­зна бю­ро­кра­ти­чна ро­бо­та, яку тре­ба ви­ко­на­ти.

Да­лі по­чне­ться більш змі­стов­на ро­бо­та — в ко­мі­сі­ях, зі звер­не­н­ня­ми гро­ма­дян. Хо­ча ми не по­вин­ні опра­цьо­ву­ва­ти ко­ру­пцій­ні по­ві­дом­ле­н­ня, які над­хо­дять від гро­ма­дя­ни­на чи ор­га­ні­за­ції; до нас як до гро­мад­ських пред­став­ни­ків — ду­же ви­со­кий рі­вень до­ві­ри. То­му вва­жаю, що до нас звер­нень бу­де біль­ше.

Чле­ни Ра­ди — це чле­ни ко­ле­гі­аль­них ор­га­нів. На­при­клад, ко­мі­сії, які на­би­ра­ти­муть ка­дри, чле­ни ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії, яка про­во­ди­ти­ме роз­слі­ду­ва­н­ня. Зві­сно, во­ни мо­жуть ста­ти при­че­тни­ми до ко­ру­пції. Але в по­ло­же­н­нях до ство­ре­н­ня ко­мі­сії пе­ред­ба­че­но, що мо­жна, й це по­трі­бно, ор­га­ні­зо­ву­ва­ти пе­ре­ви­бо­ри. Тим біль­ше — ситуація з пер­ши­ми ви­бо­ра­ми по­ка­за­ла, що це — до­во­лі швид­ка про­це­ду­ра. До то­го ж, ко­жен із нас до­ро­жить сво­є­ю­ре­пу­та­ці­єю , і за­ра­ди ро­ку ро­бо­ти в Ра­ді гро­мад­сько­го кон­тро­лю­при НАБУ, га­даю, ні­хто її псу­ва­ти не за­хо­че.

Ра­да ство­рю­ва­ла­ся як ін­стру­мент кон­тро­лю­за по­тен­цій­но­ю­ко­ру­пці­є­юв дер­жор­га­ні. але са­му Ра­ду, з ці­єї то­чки зо­ру, кон­тро­лю­ють три прин­ци­пи — ви­бор­ність, ро­та­ція раз на рік, ко­ле­гі­аль­ність ро­бо­ти — ко­ли ми не мо­же­мо при­йма­ти рі­ше­н­ня тіль­ки дво­ма чи трьо­ма го­ло­са­ми.

Оле­ксій ХМА­РА: «Ра­ду гро­мад­сько­го кон­тро­лю при НАБУ теж пе­ре­ві­ря­ти­муть на ха­бар­ни­цтво»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.