Мі­ні­стри по­їха­ли на Дон­бас ви­вча­ти еко­но­мі­ку ре­гіо­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк до­ру­чив про­філь­ним мі­ні­страм 9—10 червня від­ві­да­ти з ро­бо­чо­ю­по­їзд­ко­ю­Лу­ган­ську і До­не­цьку обла­сті для ви­вче­н­ня і рі­ше­н­ня низ­ки ва­жли­вих за­пи­тань ре­гіо­ну. «Прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк до­ру­чив мі­ні­стро­ві ін­фра­стру­кту­ри Ан­дрі­ю­Пи­во­вар­ско­му, мі­ні­стро­ві со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­лу Ро­зен­ко, мі­ні­стро­ві охо­ро­ни здо­ров’я Оле­ксан­дру Кві­та­шві­лі, пер­шо­му за­сту­пни­ко­ві мі­ні­стра фі­нан­сів Іго­рю­Уман­сько­му здій­сни­ти ро­бо­чу по­їзд­ку 9—10 червня 2015 ро­ку в Лу­ган­ську і До­не­цьку обла­сті, у то­му чи­слі, в Ма­рі­у­поль», — по­ві­до­ми­ла учо­ра прес-слу­жба Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів.

Чи­нов­ни­ки по­вин­ні ви­вчи­ти і пе­ре­ві­ри­ти на мі­сці стан ві­днов­ле­н­ня до­ро­жньої ін­фра­стру­кту­ри, здій­сне­н­ня со­ці­аль­них ви­плат, ор­га­ні­за­ці­ю­ме­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня, а та­кож фі­нан­су­ва­н­ня ро­біт по від­нов­лен­ню­об’єктів жит­тє­за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня, со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри, бу­дів­ни­цтву ін­же­нер­них спо­руд для змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті дер­жа­ви.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.