Зер­но­скла­ди не де­кла­ру­ва­ти­муть ре­гіо­наль­ні ре­сур­си

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд Укра­ї­ни ви­клю­чив гра­фу «ре­гіо­наль­ні ре­сур­си» з по­ряд­ку де­кла­ру­ва­н­ня зер­на суб’єкта­ми йо­го збе­рі­га­н­ня. Від­по­від­ну змі­ну до по­ряд­ку де­кла­ру­ва­н­ня зер­на за­твер­дже­но по­ста­но­вою№ 363 від 4 червня. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Вер­хов­на Ра­да в ли­пні 2014 ро­ку прийня­ла змі­ни до за­ко­ну «Про зер­но і ри­нок зер­на в Укра­ї­ні», ска­су­вав­ши ме­ха­нізм фор­му­ва­н­ня ре­гіо­наль­них за­па­сів зер­на як не­ефе­ктив­ний і та­кий, що пе­ре­шко­джає пе­ре­мі­щен­ню­зер­но­вих. То­ді на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що фун­кці­ю­ці­но­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня на рин­ку хлі­ба і хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів виконує Аграр­ний фонд, який з 2011 ро­ку за фі­ксо­ва­ни­ми ці­на­ми про­дає ре­гіо­наль­ним хлі­бо­пе­кар­ським під­при­єм­ствам бо­ро­шно з ін­тер­вен­цій­но­го фон­ду. У зв’яз­ку з цим від­па­ла по­тре­ба у фор­му­ван­ні ре­гіо­наль­них ре­сур­сів зер­на за ра­ху­нок обла­сних бю­дже­тів.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.