На укра­їн­ських рі­чках з’яв­ля­ться іно­зем­ні су­дна

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань транс­пор­ту під­три­мав за­ко­но­про­е­кти №2712 «Про вне­се­н­ня змін до Ко­де­ксу тор­гі­вель­но­го мо­ре­пла­ва­н­ня Укра­ї­ни» і №2713 «Про вне­се­н­ня змін до Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни», спря­мо­ва­ні на спри­я­н­ня роз­ви­тку рі­чко­вих пе­ре­ве­зень у кра­ї­ні, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Адмі­ні­стра­ції мор­ських пор­тів Укра­ї­ни (АМПУ). «Ці за­ко­но­про­е­кти до­по­мо­жуть убе­рег­ти укра­їн­ські до­ро­ги від пе­ре­об­тя­же­них хур і під­штов­хнуть до ви­ко­ри­ста­н­ня одно­го з най­більш еко­ло­гі­чних ви­дів транс­пор­ту — рі­чко­во­го», — ци­ту­є­ться в по­ві­дом­лен­ні на­ро­дний де­пу­тат Оле­ксандр Ур­бан­ський. Згі­дно з Ко­де­ксом тор­го­вель­но­го мо­ре­пла­ва­н­ня, пра­во пла­ва­н­ня під дер­жав­ним пра­по­ром Укра­ї­ни має су­дно, яке є дер­жав­но­ю­вла­сні­стю , на­ле­жить гро­ма­дя­ни­но­ві Укра­ї­ни або юри­ди­чній осо­бі, яка на 100% на­ле­жить ре­зи­ден­там Укра­ї­ни. У той же час ст. 131 Ко­де­ксу обме­жує пра­во на здій­сне­н­ня вну­трі­шніх пе­ре­ве­зень для ко­ра­блів під іно­зем­ним пра­по­ром, зокре­ма во­ни ма­ють отри­ма­ти до­звіл Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри. «Чин­ні нор­ми ство­рю­ють сер­йо­зний бар’єр не ли­ше для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сто­рів на ри­нок ві­тчи­зня­но­го су­дно­плав­ства, але й для укра­їн­ських су­дно­вла­сни­ків, які в про­це­сі здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті не­зрід­ка за­ці­кав­ле­ні в пов­но­му або час­тко­во­му за­лу­чен­ні іно­зем­них пар­тне­рів. Ці нор­ми та­кож не від­по­від­а­ють сві­то­вій пра­кти­ці», — за­зна­чає АМПУ. Зва­жа­ю­чи на це, про­ект за­ко­ну №2712 про­по­нує на­да­ти іно­зем­ним ко­ра­блям пра­во здій­сню­ва­ти вну­трі­шні пе­ре­ве­зе­н­ня без окре­мо­го до­зво­лу цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, а за­ко­но­про­ект №2713 про­по­нує вне­сти від­по­від­ні змі­ни до Ми­тно­го ко­де­ксу. Про­філь­ний ко­мі­тет ви­рі­шив ре­ко­мен­ду­ва­ти Вер­хов­ній Ра­ді ухва­ли­ти ці за­ко­но­про­е­кти за осно­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.