«Зи­мо­вий па­кет» що­до га­зу роз­гля­нуть во­се­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин про­гно­зує до­ся­гне­н­ня домовленості про про­дов­же­н­ня «зи­мо­во­го па­ке­ту» на три­сто­рон­ніх га­зо­вих пе­ре­мо­ви­нах УКРА­Ї­НА-РФ-ЄС у тре­тій де­ка­ді червня. «Те, що до­мо­ви­мо­ся, сум­ні­вів не­має. Пи­та­н­ня — на який пе­рі­од? Я б хо­тів до кін­ця опа­лю­валь­но­го се­зо­ну», — ска­зав він. Дем­чи­шин по­яснив, що напередодні дру­го­го квар­та­лу ро­сій­ська сто­ро­на зво­лі­ка­ла про­дов­же­н­ня «зи­мо­во­го па­ке­ту» на більш три­ва­лий тер­мін че­рез ба­жа­н­ня не ство­рю­ва­ти до­да­тко­во­го ці­но­во­го ти­ску на рин­ку, на яко­му вже то­ді про­гно­зу­ва­ло­ся, що ці­на га­зу в тре­тьо­му квар­та­лі бу­де най­ниж­чою. Як за­зна­чив мі­ністр, за­раз ситуація змі­ни­ла­ся. «Ло­гі­чно бу­ло б про­дов­жи­ти, оскіль­ки не че­ка­є­мо, що ці­на бу­де ще ниж­чо­юв че­твер­то­му квар­та­лі», — ви­клав сво­ю­по­зи­ці­ю­гла­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля. На­га­да­є­мо, що ці­на ро­сій­сько­го га­зу для Укра­ї­ни на дру­гий квар­тал ста­но­вить $247,18 за 1 ти­ся­чу ку­бо­ме­трів зав­дя­ки зниж­ці в 30%, але не біль­ше $100 за 1 ти­ся­чу ку­бі­чних ме­трів. Без зниж­ки ці­на на тре­тій квар­тал за фор­му­лою га­зо­во­го кон­тра­кту 2009 ро­ку, за про­гно­за­ми Дем­чи­ши­на, ста­но­ви­ти­ме не­рин­ко­ві $295—296, оскіль­ки в ре­вер­сно­му на­прям­ко­ві Укра­ї­на мо­же ку­пу­ва­ти газ за ці­но­ю­де­шев­ше $250. Він роз­ра­хо­вує, що «Газ­пром» за­ці­кав­ле­ний у збе­ре­жен­ні при­су­тно­сті на укра­їн­сько­му рин­ко­ві, і в тре­тьо­му квар­та­лі ро­сій­ський газ ко­шту­ва­ти­ме для Укра­ї­ни де­шев­ше, ніж єв­ро­пей­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.