Кре­ди­то­ри на­ра­зі не по­го­джу­ю­ться з по­зи­ці­єю Мін­фі­ну

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Спе­ці­аль­ний ко­мі­тет, який ре­пре­зен­тує ко­мер­цій­них зов­ні­шніх кре­ди­то­рів Укра­ї­ни, від­мов­ля­є­ться змі­ню­ва­ти сво­ю­про­по­зи­ці­ю­про ре­стру­кту­ри­за­ці­ю­бор­гу, яку Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів як і ра­ні­ше вва­жає не­прийня­тною, го­во­ри­ться в за­яві Мін­фі­ну за під­сум­ка­ми те­ле­фон­них пе­ре­го­во­рів 5 червня. «Про­по­зи­ція ко­мі­те­ту, яка полягає в пе­ре­кла­дан­ні їхніх ви­мог на ра­хун­ки На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, не­прийня­тна, оскіль­ки це пе­ред­ба­чає ви­ко­ри­ста­н­ня для спла­ти за бор­га­ми ре­зер­вів На­ціо­наль­но­го бан­ку, що є яв­ним по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, і в ці­ло­му су­пе­ре­чить кра­щим пра­кти­кам цен­траль­них банків», — вка­зує фі­нан­со­ве ві­дом­ство. Сво­є­ю­чер­гою , Мін­фін на­га­дує мі­жна­ро­дним зов­ні­шнім кре­ди­там про по­тре­бу роз­по­ча­ти діа­лог про на­ле­жний роз­по­діл між кредиторами бор­го­во­го тя­га­ря, що від­по­від­а­ло б ці­лям чин­ної про­гра­ми роз­ши­ре­но­го фі­нан­су­ва­н­ня Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду (МВФ). Мі­ністр фі­нан­сів На­та­ля Яре­сько ви­сло­ви­ла го­тов­ність без­по­се­ре­дньо зу­стрі­ти­ся з кредиторами і за­кли­ка­ла ко­мі­тет кре­ди­то­рів від­мо­ви­ти­ся від шту­чних і кон­тр­про­ду­ктив­них бар’єрів у пе­ре­го­во­рах, і роз­по­ча­ти кон­стру­ктив­ні­ший діа­лог.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.