Фран­цу­зи зба­га­тять уран для укра­їн­ських па­лив­них збі­рок

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ком­па­нія AREVA (Фран­ція) ви­гра­ла кон­курс на по­ста­ча­н­ня зба­га­че­но­го ура­но­во­го про­ду­кту для НАЕК «Енер­го­атом», який бу­де ви­ко­ри­ста­но для ви­ро­бни­цтва па­лив­них збі­рок Westinghouse, по­ві­до­мив жур­на­лі­стам пре­зи­дент ком­па­нії Юрій Не­да­шков­ський. За йо­го сло­ва­ми, основ­ні об­ся­ги по­ста­чань зба­га­че­но­го ура­но­во­го про­ду­кту на фа­бри­ку Westinghouse в Шве­ції при­па­дуть на 2016 рік і вже на за­во­ді у Ве­сте­ро­сі бу­де ви­пе­че­но пі­гул­ки та ви­го­тов­ле­но па­лив­ні збір­ки. Він уто­чнив, що AREVA за­про­по­ну­ва­ла не ли­ше низь­ку ці­ну на по­слу­ги зі зба­га­че­н­ня, але й мо­жли­вість ви­бо­ру опла­ти в до­ла­рах або єв­ро, а та­кож гну­чкі мо­жли­во­сті що­до об­ся­гів. «Кон­курс про­хо­див у де­кіль­ка ета­пів, про­ве­ли зі всі­ма пе­ре­мо­ви­ни і ви­бра­ли най­ниж­чу ці­ну», — ска­зав він. Гла­ва «Енер­го­ато­ма» та­кож не ви­клю­чив, що на­да­лі ком­па­нія про­во­ди­ти­ме окре­мі кон­кур­си із за­ку­пів­лі ура­ну та по­слуг з йо­го кон­вер­сії та ізо­то­пно­го зба­га­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.