Ві­тчи­зня­ний банк збіль­шує ста­ту­тний ка­пі­тал

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ми­ну­ло­го ти­жня в бан­ку «Фі­нан­си та Кре­дит» прийня­ли ухва­лу про збіль­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу шля­хом при­ва­тно­го роз­мі­ще­н­ня до­да­тко­вих акцій но­мі­наль­но­ю­вар­ті­стю­де­кіль­ка ко­пі­йок у кіль­ко­сті 3,944 мі­льяр­да штук на су­му май­же 2 мі­льяр­ди гри­вень. «Це до­зво­лить на­ро­сти­ти ста­ту­тний ка­пі­тал Бан­ку «Фі­нан­си і Кре­дит» до 5,388 мі­льяр­да гри­вень. У пер­шо­му пів­річ­чі Банк уже збіль­шив ста­ту­тний ка­пі­тал на 22 або на 616,4 міль­йо­на — до 3,416 мі­льяр­да гри­вень», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. На­га­да­є­мо, що пе­ред цим мі­жна­ро­дна рей­тин­го­ва аген­ція Moody’s при­сво­ї­ла оцін­ки ри­зи­ку кон­тр­аген­та бан­ку «Фі­нан­си і Кре­дит» та ще ші­стьом укра­їн­ським бан­кам — OTP Bank, укра­їн­ській фі­лії «Сбер­бан­ку Ро­сії», бан­ку «Пів­ден­ний» та «Про­мін­ве­ст­бан­ку», яким бу­ло при­сво­є­но оцін­ний рей­тинг «Caa2», «Укре­ксім­банк» і ПУМБ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.