Єлизавета II від­ві­да­ла най­ста­рі­ше дер­бі

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри - та­нії Єлизавета ІІ ні­ко­ли не про­пу­скає Епсом­ські пе­ре­го­ни — най­пре­сти­жні­ші кін­ні зма­ган­ні у сві­ті. Цьо­го ро­ку во­ни про­йшли у 236-те. Ін­ша на­зва зма­гань — Ін­ве­стек дер­бі — від іме­ні спон­со­ра. Зма­га­н­ня що­рі­чно від­бу­ва­ю­ться в ан­глій­сько­му мі­сті Епсом на іпо­дро­мі Епсом Да­ун в 15 ми­лях від Лон­до­на. Біль­ше всьо­го — дев’ять раз — Епсом­ське дер­бі ви­гра­вав ле­ген­дар - ний ан­глій­ський жо­кей, сер Лес тер Пі готт. Окрім пе ре го нів, важ ли вим ат - ри­бу­том зма­гань є яскра­ве вбра­н­ня. У пер­ший день дер бі, який на зи ва - ється День ле­ді, гля­да­чки на ма га ють ся одяг ну ти ся особ ли во еле ган т но, ос - кіль­ки вве­че­рі най­стиль­ні­ша да­ма отри­має спе­ці­аль­ний приз.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.