Пу­ті­нізм ве­де до вій­ни,

Або Чо­му для сві­то­вої спіль­но­ти ва­жли­во де­со­вє­ти­зу­ва­ти та де­ко­му­ні­зу­ва­ти Ро­сію

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Яро­слав ПЕШЕК, — че­ський жур­на­ліст

Пре­зи­дент Че­ської ре­спу­блі­ки Мі­лош Зе­ман іде від скан­да­лу до скан­да­лу. Ви­яв­ля­є­ться, він грос­мей­стер пі­а­ру. На кон­фе­рен­ції «Аме­ри­кан­сько­і­зра­їль­сько­го ко­мі­те­ту зі зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю» на по­ча­тку бе­ре­зня у Ва­шинг­то­ні про­го­ло­сив ан­глій­ською і єв­рей­ською: «Я єв­рей». Зі­брав опле­ски 16 ти­сяч уча­сни­ків кон­гре­су, і натовп трі­ум­фу­вав, ко­ли під­кре­слив: «Ми вже ні­ко­ли не ма­є­мо йти до­бро­віль­но, як вів­ці на за­бій», і одно­ча­сно по­хва­лив ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті ізра­їль­ської се­кре­тної слу­жби Мос­сад.

Про­те ствер­джу­ва­ти, що Мі­лош Зе­ман ко­ри­сту­є­ться по­пу­ляр­ні­стю се­ред пу­блі­ки са­ме то­му, що го­во­рить слу­ха­чам те, що во­ни хо­чуть чу­ти, бу­ло б над­то про­сто. Че­ський пре­зи­дент ча­сто пу­блі­чно ви­сту­пає з та­ки­ми по­гля­да­ми, з яки­ми че­ська гро­мад­ськість не зго­дна. Цим са­мим утво­рює трі­щи­ни в су­спіль­стві, всу­пе­реч сво­їм пе­ред­ви­бор­ним обі­цян­кам. То­ді твер­див, що бу­де, як пре­зи­дент, су­спіль­ство об’єд­ну­ва­ти. Ви­яв­ля­є­ться, че­ське су­спіль­ство не мо­жна об’єд­ну­ва­ти під­трим­кою крем­лів­ської про­па­ган­ди, на­віть хи­трим ви­тя­гу­ва­н­ням «ту­хлих ске­ле­тів» з че­сько­го ми­ну­ло­го.

На­при­кін­ці кві­тня ни­ні­шньо­го ро­ку те­ле­ві­зій­ний ро­сій­ський ка­нал «Ро­сія 1» по­ка­зав про­па­ган­дист­ський до­ку­мен­таль­ний фільм про по­дії, пов’яза­ні з втор­гне­н­ням до Че­хо­сло­вач­чи­ни військ вар­шав­сько­го до­го­во­ру в ніч на 21 сер­пня 1968 ро­ку. За тра­ди­ці­єю ра­дян­ської про­па­ган­ди і згі­дно з прин­ци­па­ми до­кто­ра Геб­бель­са, ав­то­ри філь­му ствер­джу­ють, що втор­гне­н­ня до Че­хо­сло­вач­чи­ни бу­ло брат­ською до­по­мо­гою, яка ма­ла за­по­біг­ти під­го­тов­ці вій­сько­во­го пе­ре­во­ро­ту. Ро­сій­ський ка­нал де­мон­стра­ці­єю цьо­го філь­му ство­рив для Зе­ма­на си­ту­а­цію, про яку в Укра­ї­ні ка­жуть: «За що бо­ров­ся, на те й на­по­ров­ся!». Бре­хли­вий до­ку­мен­таль­ний фільм для пре­зи­ден­та був мі­цним го­рі­шком. Адже Мі­ло­ша Зе­ма­на бу­ло ви­клю­че­но з лав чле­нів «Ко- му­ні­сти­чної пар­тії Че­хо­сло­вач­чи­ни» за не­зго­ду з ра­дян­ським сер­пне­вим втор­гне­н­ням. Був за­ля­ка­ний і у зв’яз­ку з цим зму­ше­ний пра­цю­ва­ти не за сво­єю ква­лі­фі­ка­ці­єю. Ли­ше пі­сля «Окса ми­то вої ре­во лю­ції» 1989 ро­ку міг пу­блі­чно і по­лі­ти­чно при­єд­на­ти­ся до «Че­ської со­ці­аль­но-де­мо­кра­ти­чної пар­тії».

Твер­ду не­га­тив­ну ре­а­кцію Зе­ма­на ви­сві­тли­ли за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції, ко­ли він про­го­ло­сив: «Втор­гне­н­ня військ вар­шав­сько­го до­го­во­ру 1968 ро­ку Че­хо­сло­вач­чи­ни бу­ло не по­мил­кою, а зло­чи­ном. Ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня бре­ше, а я до цьо­го не мо­жу ні­чо­го до­да­ти». Цьо­го ра­зу до пре­зи­ден­та при­єд­на­ла­ся з про­те­стом вла­да Че­ської ре­спу­блі­ки, а та­кож Сло­ва­цької ре­спу­блі­ки. Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Че­хії за­про­си­ло до по­ясне­н­ня по­сла Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції в Пра­зі.

Чо­му ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня про­во­кує і на­ма­га­є­ться «змі­ни­ти істо­рію»? Укра­їн­ські гро­ма­дя­ни мо­жуть че­хам і сло­ва- кам пе­ре­да­ти свій до­свід. Так са­мо те­ле­ві­зій­ні про­во­ка­ції, яки­ми ке­рує Кремль, і ор­га­ні­зо­ву­ють їх як «спе­ці­аль­ні опе­ра­тив­ні за­хо­ди» по­са­до­ві осо­би ро­сій­ських се­кре­тних служб. Пе­ре­ві­ря­ють ре­а­кцію по­лі­ти­ків та гро­мад­сько­сті, про­во­дять ре­тель­ний мо­ні­то­ринг по­слі­дов­ни­ків та про­тив­ни­ків, ре­зуль та­ти ком плек сно оці­ню­ют ь і ви­ко­ри­сто­ву­ють їх у подаль­ших «опе­ра­тив­них за­хо­дах». Ме­тою є де­ста­бі­лі­зу­ва­ти в кра­ї­ні со­ці­аль­но-по­лі­ти­чну си­ту­а­цію, за­ля­ка­ти опо­нен­тів пу­ті­ні­зма і го­ту­ва­ти атмо­сфе­ру для подаль­ших шту­чно ство­ре­них кон­флі­ктів. Зга­ду­є­те про острів Ту­зла в Кер­чен­ській про­то­ці, до якої Ро­сія на­си­па­ла гре­блю? Або про мас­шта­бне свя­тку­ва­н­ня ро­сій­ських дер­жав­них свят у Кри­му? Пам’ята­є­те про про­во­ка­ції ро­сій­ської Чор­но­мор­ської фло­ти­лії та ви­мо­гу Па­трі­ар­ха ро­сій­ської пра­во­слав­ної церкви Ки­ри­ла, щоб ву­ли­ця Іва­на Ма­зе­пи в Ки­є­ві бу­ла пе­ре­йме­но­ва­на?.. Укра­ї­на бу­ла і є ата­ко­ва­на без­пе­рерв­ни­ми ро­сійсь- ки­ми про­во­ка­ці­я­ми, куль­мі­на­ці­єю яких ста­ли ане­ксія Кри­му та озбро­є­ний на­пад на Дон­бас. Пу­ті­нізм ве­де ро­сій­ський на­род до вій­ни.

Мол­да­вія за­бо­ро­ни­ла ро­сій­ський те­ле­ві­зій­ний ка­нал на сво­їй те­ри­то­рії, так са­мо вчи­ни­ли і При­бал­тій­ські кра­ї­ни. Аме­ри­кан­ські та єв­ро­пей­ські сан­кції про­ти Ро­сії три­ва­ють, та ще й по­си­лю­ю­ться, але по­ки що не при­во­дять до очі­ку­ва­ної змі­ни по­лі­ти­ки Крем­ля. Як ді­я­ти да­лі?

Сві­то­ве спів­то­ва­ри­ство має об’єд­на­ти­ся і ство­ри­ти еко­но­мі­чні, ор­га­ні­за­цій­ні та пер­со­наль­ні умо­ви для на­да­н­ня ін­фор­ма­цій­ної до­по­мо­ги ро­сі­я­нам у Ро­сії та їхній ді­а­спо­рі в ін­ших кра­ї­нах. Має бу­ти ор­га­ні­зо­ва­но на­да­н­ня прав­ди­вої, об’єктив­ної та ви­ва­же­ної ін­фор­ма­ції про си­ту­а­цію в са­мій Ро­сії і про ре­зуль­та­ти її по­лі­ти­ки в мі­жна­ро­дно­му мас­шта­бі. Ком­пле­ксне ви­ко­ри­ста­н­ня най­су­ча­сні­ших те­хно­ло­гій пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції дає мо­жли­вість по­ка­за­ти ро­сій­сько­му на­се­лен­ню кри­ти­чне дзер­ка­ло.

Сім­де­сят ро­ків то­му ци­ві­лі­зо­ва­ний світ ви­рі­шив де­на­ци­фі­ку­ва­ти Ні­меч­чи­ну, аби не по­вто­ри­ла­ся вій­на. За­раз пе­ред сві­то­вим спів­то­ва­ри­ством сто­їть зав­да­н­ня де­со­вє­ти­зу­ва­ти і де­ко­му­ні­зу­ва­ти Ро­сію, щоб не по­ча­ла­ся ядер­на вій­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.