СИТУАЦІЯ Сан­кції про­ти Ро­сії бу­де про­дов­же­но

Лі­де­ри G7 про­де­мон­стру­ва­ли со­лі­дар­ність, але чи цьо­го до­сить, щоб зму­си­ти Пу­ті­на ви­ко­на­ти Мін­ські домовленості?

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ігор САМОКИШ, «День»

Одні­є­юз го­лов­них тем дво­ден­но­го са­мі­ту G7, який від­був­ся 7-8 червня у ні­ме­цько­му зам­ку Ель­мау, ста­ла Укра­ї­на. Лі­де­ри кра­їн «Гру­пи се­ми» узго­ди­ли сво­ю­по­зи­ці­ю­по ан­ти­ро­сій­ським сан­кці­ям і по­сла­ли Ро­сії чі­ткий сигнал, що во­ни — єди­ні у сво­їй під­трим­ці укра­їн­ців.

Про ва­жли­вість та­ко­го ме­си­джу го­во­рить і той факт, що Укра­ї­ну обго­во­рю­ва­ли в пер­ший день са­мі­ту — 7 червня. Учо­ра, в по­не­ді­лок, на по­ряд­ку ден­но­му G7 бу­ли про­ти­дія гло­баль­но­му по­те­плін­ню, за­гро­за між­на­ро­дно­го те­ро­ри­зму, енер­ге­ти­ка та до­по­мо­га роз­ви­тко­ві кра­їн, актив­не за­лу­че­н­ня жі­нок до су­спіль­но­го жи­т­тя та бо­роть­ба з епі­де­мі­я­ми.

Утім, як від­зна­чає бри­тан­ська The Times, не див­ля­чись на те, що у лі­де­рів про­від­них сві­то­вих дер­жав біль­ше ніж до­ста­тньо сер­йо­зних про­блем для обго­во­ре­н­ня... «по­хму­ра фі­гу­ра Пу­ті­на від­ки­да­ла тінь на все, що ві­дбу­ва­ло­ся на са­мі­ті».

Лі­де­ри кра­їн «Гру­пи се­ми» го­во­ри­ли про не­об­хі­дність про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії. Зокре­ма про це чі­тко за­явив напередодні са­мі­ту, прем’єр Ка­на­ди Сті­вен Гар­пер, який до цьо­го по­бу­вав уже з тре­тім ві­зи­том у Ки­є­ві. «До­ки (в Укра­ї­ні) не бу­де ми­ру, а оку­па­цій­ні війська не бу­дуть ви­ве­де­ні з її те­ри­то­рії, і до тих пір, по­ки Укра­ї­на не здо­бу­де те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність, ре­жим па­на Пу­ті­на від­чу­ва­ти­ме на­слід­ки від сво­їх дій», — від­зна­чив ка­над­ський прем’єр.

У сво­ю­чер­гу, прем’єр Японії Сіндзо Абе, який 5-6 червня по до­ро­зі на са­міт впер­ше від­ві­дав Укра­ї­ну, ска­зав, що «Ро­сія по­вин­на по­ва­жа­ти ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню». Утім, на дум­ку Абе, «з Ро­сі­є­ю­ва­жли­во про­дов­жу­ва­ти діа­лог, збе­рі­га­ю­чи при цьо­му атмо­сфе­ру ти­ску».

На ва­жли­во­сті про­дов­же­н­ня сан­кцій на­го­ло­шу­ва­ла напередодні са­мі­ту го­ло­ва фра­кції « Зе­ле­них » у Єв­ро­пар­ла­мен­ті Ре­бек­ка Гармс. «Я пе­ре­ко­на­на, що сан­кції ма­ють бу­ти про­дов­же­ні до­ти, по­ки не ви­ко­ну­ва­ти­му­ться Мін­ські уго­ди. Ситуація по­гір­шу­є­ться, при­чо­му ду­же го­стро. За­ба­га­то за­ги­блих, осо­бли­во се­ред мир­но­го на­се­ле­н­ня з ча­су під­пи­са­н­ня Мін­ських угод. Вва­жаю, що слід за­про­ва­джу­ва­ти сан­кції за­ле­жно від ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей » , — за­яви­ла Гармс.

У сво­є­му ви­сту­пі пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск від­зна­чив, що G7 — це на­сам­пе­ред «спіль­но­та цін­но­стей». «Ось чо­му Ро­сія не се­ред нас сьо­го­дні і її не за­про­сять до­ти, до­ки во­на по­во­ди­ти­ме­ться агре­сив­но про­ти Укра­ї­ни та ін­ших кра­їн... Вра­хо­ву­ю­чи ни­ні­шню си­ту­а­цію, до­зволь­те ме­ні чі­тко за­яви­ти, що якщо хтось хо­че по­ча­ти де­ба­ти про змі­ну сан­кцій, то дис­ку­сія має бу­ти тіль­ки про їх по­си­ле­н­ня», — за­явив Туск. Він та­кож за­кли­кав лі­де­рів G7 роз­ши­ри­ти сан­кції про­ти Ро­сію « в на­сту­пні дні » , зва­жа­ю­чи на бої, які то­ча­ться на Дон­ба­сі.

« Якщо хтось за­хо­че вне­сти роз­лад в на­шу спіль­ну по­зи­цію, то це не при­зве­де ні до чо­го, окрім як по­си­ле­н­ня на­шої єд­но­сті», — до­дав До­нальд Туск. Во­дно­час, пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди від­зна­чив, що «мо­ва не йде про ра­ди­ка­лі­за­цію». Він та­кож по­ві­до­мив, що пи­та­н­ня про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії ЄС бу­де роз­гля­ну­то 25-26 червня на са­мі­ті лі­де­рів ЄС.

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма ще до по­ча­тку са­мі­ту дав зро­зу­мі­ти, що під­три­мує еко­но­мі­чний тиск на Ро­сію. У сво­їй спіль­ній за­яві з кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни Ан­ге­лою Мер­кель, Оба­ма за­явив, що сан­кції ма­ють ли­ша­ти­ся не­змін­ни­ми, до­ки Мо­сква не ви­ко­нає пов­ні­стю­у­мов Мін­ських угод і не по­ва­жа­ти­ме су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни.

Однак до­сить див­но­ю­на всьо­му цьо­му тлі ви­гля­дає за­ява прес- се­кре­тар Бі­ло­го до­му Джош Ер­нест, який від­зна­чив, що по­зи­ція Ва­шинг­то­ну що­до по­ста­ча­н­ня Укра­ї­ні озбро­є­н­ня не змі­ни­ла­ся. «По­ста­ча­н­ня до­да­тко­во­го озбро­є­н­ня, на дум­ку пре­зи­ден­та, тіль­ки би при­зве­ло до подаль­шої еска­ла­ції си­ту­а­ції, яка по­вин­на бу­ти ви­рі­ше­на ди­пло­ма­ти­чним шля­хом», — за­явив Ер­нест жур­на­лі­стам на са­мі­ті G7. А ба­га­то екс­пер­тів якраз під­кре­слю­ють, що якраз ви­клю­че­н­ня вій­сько­во­го ва­рі­ан­ту до­зво­ляє Пу­ті­ну ро­би­ти те, що він хо­че, ане­ксу­ва­ти те­ри­то­рі­ю­ін­шої кра­ї­ни та про­дов­жу­ва­ти агре­сі­ю­на схо­ді Укра­ї­ни.

У сво­ю­чер­гу, Ан­ге­ла Мер­кель від­зна­чи­ла, що Ро­сія по­ру­ши­ла єв­ро­пей­ські цін­но­сті, ко­ли ане­ксу­ва­ла Крим і втру­ти­ла­ся у кон- флікт на схо­ді Укра­ї­ни. «І са­ме то­му, як ми це на сьо­го­дні ба­чи­мо, по­вер­не­н­ня Ро­сії за­раз не є мо­жли­вим», — ци­тує сло­ва Мер­кель агент­ство AFP. Во­дно­час, кан­цлер Ні­меч­чи­ни до­да­ла, що по­ки не ба­чить, як мо­жна по­до­ла­ти цей «бар’єр», який пе­ре­шко­джає по­вер­нен­ню­Мо­скви до «Гру­пи се­ми».

Як на­га­дує «Ні­ме­цька хви­ля», пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на вже дру­гий рік по­спіль не за­про­шу­ють на са­мі­ти про­від­них ін­ду­стрі­аль­них кра­їн че­рез ане­ксію Ро­сі­є­ю­Кри­му та роль Мо­скви в кон­флі­кті на схо­ді Укра­ї­ни. Мер­кель та­кож до­да­ла, що у G7 роз­гля­да­ють Ро­сію як пар­тне­ра у пи­тан­ні пе­ре­го­во­рів що­до ядер­ної про­гра­ми Іра­ну, вій­ни в Си­рії або кон­флі­кту в Укра­ї­ні в «нор­манд­сько­му фор­ма­ті». Однак пі­сля за­вер­ше­н­ня са­мі­ту Мер­кель все ж та­ки за­яви­ла, що в ра­зі не­об­хі­дно­сті, ан­ти­ро­сій­ські сан­кції бу­дуть по­си­ле­ні. « Про­те ми хо­че­мо зро­би­ти все мо­жли­ве для то­го, щоб про­су­ва­ти по­лі­ти­чне ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту, яке бу­ло по­го­дже­но в Мін­ську», — за­ува­жи­ла кан­цлер Ні­меч­чи­ни.

Прем’єр-мі­ністр Ве­ли­кої Бри­та­нії Девід Кемерон ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що по­зи­ція Єв­ро­пи що­до ан­ти­ро­сій­ських сан­кцій за­ли­ши­ться не­змін­ною, не див­ля­чись на те, що во­ни «впли­ва­ють на всіх нас». «Про­те Бри­та­нія, не­зва­жа­ю­чи на пе­ре­ва­гу в сфе­рі фі­нан­со­вих по­слуг, не до­зво­ли­ла цьо­му ста­ти на шля­ху рі­шу­чої ре­а­кції на агре­сію, яку під­три­мує Ро­сія, і ду­маю, що ін­ші кра­ї­ни по­вин­ні зро­би­ти так са­мо», — на­го­ло­сив Кемерон.

Джон ХЕРБСТ,

екс-по­сол США в Укра­ї­ні, член Аме­ри­кан­ської Ра­ди, Ва­шинг­тон:

— Це до­бре, що пі­сля зу­стрі­чі пре­зи­ден­та Оба­ми з кан­цле­ром Мер­кель Бі­лий дім ви­сту­пив із за­явою, що сан­кції про­ти Ро­сії по­вин ні за ли ша ти ся до пов ної ре алі за ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей, в то­му чи­слі до ві­днов­ле­н­ня пов­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни.

Адмі­ні­стра­ція Оба­ми ві­ді­грає ва­жли­ву ке­рів­ну роль у вве­ден­ні сан­кцій про­ти Ро­сії; але во­на не хо­че на­да­ти Укра­ї­ні вій­сько­ву те­хні­ку, яка їй не­об­хі­дна в то­му чи­слі — про­ти­ба­та­рей­ні РЛС для ра­кет і про­ти­тан­ко­во­го озбро­є­н­ня — по­трі­бно­го для змен­ше­н­ня укра­їн­ських втрат і до­по­мог­ти Укра­ї­ні зу­пи­ни­ти подаль­шу агре­сію Крем­ля. У той же час, Кон­грес стає все більш стур­бо­ва­ний що­до не­спро­мо­жно­сті адмі­ні­стра­ції зро­би­ти це. Існує ду­же хо­ро­ший шанс, що Кон­грес ухвалить за­кон, який до­зво­лить у цьо­му ро­ці по­став­ки смертоносної обо­рон­ної зброї Укра­ї­ні та на­дасть ко­шти на за­ку­пів­лю та­кої зброї.

Я не знаю при­чи­ни від­став­ки па­ні Та­лья­ві­ні; але це до­дає до вра­же­н­ня, що дру­гі Мін­ські домовленості, умов­но ка­жу­чи, ро­зір­ва­но на шма­тки. Мо­сква по­ру­ши­ла ці домовленості, по­чи­на­ю­чи від 15 лю­то­го, ко­ли від­був­ся на­ступ на Де­баль­це­ве, яке бу­ло за­хо­пле­но че­рез кіль­ка днів по то­му. Від­то­ді що дня від бу ва єть ся по ру шен ня ре жи му при­пи­не­н­ня во­гню з бо­ку Мо­скви та її став­ле­ни­ків на Дон­ба­сі. За ми­ну­лий ти­ждень Кремль зна­чно по­си­лив на­силь­ство, на­ма­га­ю­чись за­хо­пи­ти Ма­рі­їн­ку.

Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН,

за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са (Брюс­сель):

— У Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі не­має ни­ні кон­сен­су­су що­до по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії. Однак, той факт, що се­па­ра­ти­сти і до­сі не ата­ку­ва­ли Ма­рі­у­поль, якраз і свід­чить про те, що сан­кції ді­ють. Це ва­жли­во, що ЄС про­дов­жує тиск на Ро­сію і одно­стай­но ви­сту­пає за про­дов­же­н­ня сан­кцій. Однак йде­ться про збе­ре­же­н­ня вже існу­ю­чих обме­жень, а не їх по­си­ле­н­ня. Утім, Пу­тін до­бре знає, якщо се­па­ра­ти­сти пі­дуть в ата­ку і за­хо­плять но­ві те­ри­то­рії, то то­ді сан­кції бу­дуть по­си­ле­ні. Це сво­го ро­ду стри­му­ва­н­ня.

Во­ло­ди­мир ГОРБАЧ,

по­лі­ти­чний ана­лі­ти­ка Iн­сти­ту­ту Єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва:

— За­раз Пу­ті­на має хви­лю­ва­ти пи­та­н­ня йо­го жи­т­тя чи смер­ті, а не при­су­тно­сті в яки­хось фор­ма­тах. За­яви Ту­ска чи Ке­ме­ро­на не ма­ти­муть ні­яко­го зна­че­н­ня для Ро­сії. Во­на не зби­ра­є­ться ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські домовленості. Не тре­ба че­ка­ти кін­ця ро­ку — Мо­сква вже за­раз ви­хо­дить з них і ство­рює но­ву стра­те­гі­чну си­ту­а­цію.

ДО РЕЧI

Ко­ли вер­став­ся но­мер, кан­цлер ФРН Ан­ге­ла Мер­кель за­яви­ла, що сан­кції що­до Ро­сії мо­жуть бу­ти по­си­ле­ні, якщо ситуація на схо­ді Укра­ї­ни по­гір­ши­ться. «Ми го­то­ві в ра­зі не­об­хі­дно­сті до но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії, але ми цьо­го не хо­че­мо», — ска­за­ла А.Мер­кель учо­ра на прес-кон­фе­рен­ції за під­сум­ка­ми са­мі­ту G7 в Ель­мау. При цьо­му во­на ви­сло­ви­ла впев­не­ність у то­му, що кри­за в Укра­ї­ні має ли­ше по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня. У той же час, за її сло­ва­ми, на са­мі­ті «сім­ки» пи­та­н­ня про по­си­ле­н­ня сан­кцій не обго­во­рю­ва­ло­ся. «Ми не го­во­ри­ли про по­си­ле­н­ня сан­кцій. На Єв­ро­пей­ській Ра­ді в бе­ре­зні бу­ло до­ся­гну­те по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня, й ми по­ві­до­ми­ли, що сан­кції бу­дуть про­дов­же­ні на пе­рі­од ви­ко­на­н­ня мін­ських угод», — ска­за­ла А.Мер­кель.

У під­сум­ко­во­му ко­мю­ні­ке са­мі­ту G7 на­го­ло­шу­є­ться: «Ми зно­ву під­твер­джу­є­мо на­ше за­су­дже­н­ня не­ле­галь­ної ане­ксії Крим­сько­го пів­остро­ва Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю і зно­ву під­твер­джу­є­мо по­лі­ти­ку не­ви­зна­н­ня цьо­го. А та­кож у цьо­му під­сум­ко­во­му до­ку­мен­ті го­во­ри­ться: «Ми за­не­по­ко­є­ні не­дав­нім зро­ста­н­ням на­силь­ства вздовж лі­нії зі­ткне­н­ня; ми зно­ву за­кли­ка­є­мо всі сто­ро­ни до пов­ної по­ша­ни й ім­пле­мен­та­ції ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню й від­ве­де­н­ня важ­ко­го озбро­є­н­ня».

Крім то­го, G7 пла­нує за­сну­ва­ти гру­пу під­трим­ки Укра­ї­ни. «Ми звер­ну­ли­ся до по­слів кра­їн «гру­пи се­ми» в Ки­є­ві із за­кли­ком за­сну­ва­ти гру­пу під­трим­ки Укра­ї­ни. Її зав­да­н­ням бу­де про­су­ва­н­ня про­це­су ре­форм че­рез спри­я­н­ня й кон­суль­та­ції. Ми під­три­му­є­мо кро­ки укра­їн­сько­го уря­ду, спря­мо­ва­ні на ре­а­лі­за­цію стру­ктур­них ре­форм. Ми під­кре­слю­є­мо при­хиль­ність спіль­ній ро­бо­ті з міжнародними фі­нан­со­ви­ми ін­сти­ту­та­ми й ін­ши­ми пар­тне­ра­ми що­до за­без­пе­че­н­ня фі­нан­со­вої та те­хні­чної під­трим­ки Укра­ї­ні», — на­го­ло­шу­є­ться в де­кла­ра­ції.

«ІСНУЄ ШАНС, ЩО КОН­ГРЕС УХВАЛИТЬ ЗА­КОН, ЯКИЙ ДО­ЗВО­ЛИТЬ ПО­СТА­ЧА­Н­НЯ СМЕРТОНОСНОЇ ОБО­РОН­НОЇ ЗБРОЇ УКРА­Ї­НІ»

«ВА­ЖЛИ­ВО, ЩО ЄС Й НА­ДА­ЛІ ЗДІЙ­СНЮЄ ТИСК НА РО­СІЮ І ОДНО­СТАЙ­НО ВИ­СТУ­ПАЄ ЗА ПРО­ДОВ­ЖЕ­Н­НЯ САН­КЦІЙ»

«ПУ­ТІ­НА МАЄ ХВИ­ЛЮ­ВА­ТИ ПИ­ТА­Н­НЯ ЙО­ГО ЖИ­Т­ТЯ ЧИ СМЕР­ТІ, А НЕ ПРИ­СУ­ТНО­СТІ В ЯКИ­ХОСЬ ФОР­МА­ТАХ...»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.