В Укра­ї­ні за­вер­шив­ся дру­гий «Чіл­дрен Кі­но­фест»

Den (Ukrainian) - - Культура - ФОТОШТРИХ

Му­зи­чна ко­ме­дія Ро­бер­ти Дюр­ран «Фе­лікс» про ма­лень­ко­го са­ксо­фо­ні­ста ( на фото) пе­ре­мо­гла в мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі «Чіл­дрен Кі­но­фе­сту » , здо­був­ши най­ви­щу оцін­ку го­лов­но­го жу­рі: 4,78. Дру­ге мі­сце з ре­зуль­та­том 4,75 ба­лів по­сі­ла лі­ри­чна ані­ма­цій­на ле­ген­да «Пі­сня мо­ря» від ір­ланд­сько­го ре­жи­се­ра Том­ма Му­ра. На тре­тьо­му мі­сці опи­нив­ся гол­ланд­ський фільм «Бу­ча» Мар­ка де Клое з ре­зуль­та­том 4,64 ба­ла. У кон­кур­сі ама­тор­ських ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів «Зні­ми, як Ме­льєс!» Гран­прі здо­бу­ли ав­то­ри ро­бо­ти «Бо­я­гуз не грає у фут­бол». За умо­ва­ми кон­кур­су юні уча­сни­ки ство­рю­ва­ли свої ре­мей­ки філь­мів Жор­жа Ме­льє­са: го­лов­ною ви­мо­гою бу­ло ви­ко­ри­ста­н­ня при­хо­ва­но­го мон­та­жу. Спе­ці­аль­ним го­стем « Чіл­дрен Кі­но­фе­сту» ста­ла прав­ну­чка Жор­жа Ме­льє­са, Ма­рі-Елен Ле­ріс­сі. На за­крит­ті фо­ру­му в Ки­є­ві во­на пред­ста­ви­ла «Шоу Жор­жа Ме­льє­са» — ко­ле­кцію філь­мів ле­ген­дар­но­го ре­жи­се­ра в су­про­во­ді жи­вої му­зи­ки та опо­віда­н­ня.

ФОТО З САЙТА CHILDRENKINOFEST.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.