Бу­ко­вин­ці ство­ри­ли пер­ший на­ціо­наль­ний ко­мікс

Den (Ukrainian) - - Культура -

Книж­ку «Укра­їн­ські су­пер­ге­рої» пред­ста­вив «Ви­дав­ни­чий дім «Букрек» та ав­тор ідеї, бу­ко­вин­ська пи­сьмен­ни­ця Ле­ся Во­ро­нюк-Во­ло­ши­на. Ху­до­жнє оформ­ле­н­ня — Со­фії Ро­зу­мен­ко. Ді­ти, які ра­зом із ба­тька­ми за­ві­та­ли на пред­став­ле­н­ня, з ці­ка­ві­стю роз­див­ля­ли­ся пер­ший ви­пуск ко­мі­ксу під на­звою «Вря­ту­ва­ти жай­во­рон­ка». Про­то­ти­па­ми ста­ли на­ші су­ча­сні укра­їн­ські ге­рої, які сьо­го­дні му­жньо за­хи­ща­ють на­шу дер­жа­ву на схо­ді. «Я мо­ло­да ма­ма і до­бре ро­зу­мію, що укра­їн­ським ді­тям по­трі­бна укра­їн­ська книж­ка, — го­во­рить ав­тор ідеї ко­мі­ксів «Укра­їн­ські су­пер­ге­рої» Ле­ся Во­ро­нюк-Во­ло­ши­на. — Наш ри­нок пе­ре­пов­не­ний книж­ка­ми про зві­рів, при­ро­ду, про по­ри ро­ку та ін­ши­ми каз­ка­ми. Але у нас по­ки що не­має ди­тя­чих ви­дань про су­ча­сних укра­їн­ських ге­ро­їв, на яких мо­гли би рів­ня­ти­ся на­ші ді­ти. Сьо­го­дні у нас з’яв­ля­є­ться чи­ма­ло ге­ро­їв на схо­ді Укра­ї­ни і їхнім про­то­ти­пом у на­шо­му ко­мі­ксі ста­ли Кі­борг та Кріп. А ще є ге­рої, які не на вій­ні, але які ба­га­то ро­блять у ци­віль­но­му жит­ті, на­при­клад, це жін­ки-во­лон­те­ри. Це ва­жли­во: на­ші су­пер­ге­рої не про­сто ви­га­да­ні пер­со­на­жі, во­ни усі взя­ті із жи­т­тя на­ших су­ча­сних укра­їн­ців». Пла­ну­є­ться ви­да­ти що­най­мен­ше ще де­сять істо­рій про при­го­ди укра­їн­ських су­пер­ге­ро­їв, а та­кож пе­ре­кла­сти їх ан­глій­ською мо­вою, щоб про па­трі­о­ти­чних во­ї­нів ді­зна­ли­ся ді­ти з ін­ших кра­їн, по­ві­дом­ляє Ма­рія ВИШНЕВСЬКА, Чер­нів­ці.

ФОТО З САЙТА BUKREK.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.